NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Einde van de arbeidsovereenkomst

Voorstelling

De verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomsten nemen een einde:

  • door afloop van de termijn voor de overeenkomsten van bepaalde duur;
  • door de voltooiing van het overeengekomen werk voor de overeenkomsten voor een duidelijk omschreven werk;
  • door de wil van een van de partijen (ontslagen of ontslagnemend);
  • door onderling akkoord (voor alle overeenkomsten);
  • door de dood van de werknemer (voor alle overeenkomsten);
  • door overmacht met definitieve gevolgen (voor alle overeenkomsten).

Zowel werknemer als werkgever kunnen een einde maken aan de overeenkomst om een dringende reden, zonder vergoeding noch opzegging.

Op straf van ongeldige verklaring dient een strikte procedure nageleefd te worden. De partij die een dringende reden inroept dient hiervan het bewijs te leveren. Onder dringende reden wordt verstaan: elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
 
In bepaalde omstandigheden, en ten aanzien van sommige categorieën van werknemers, zijn er in de wet beperkingen voorzien voor de werkgever op het recht te ontslaan.

 
Sinds 1 januari 2014 zijn de regels voor de opzeg grondig gewijzigd door nieuwe bepalingen betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Bepaalde handelingen van een partij kunnen zodanig de arbeidsvoorwaarden wijzigen dat dit gelijkstaat met een onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld: in hoofde van de werknemer, een niet gerechtvaardigde afwezigheid van meerdere dagen zonder de werkgever te verwittigen).
 
De partij die de overeenkomst zonder dringende reden verbreekt, zonder een opzeggingstermijn na te leven, of met een ontoereikende opzeggingstermijn, is aan de andere partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die normaal moest in acht genomen worden (of die gelijk is aan het verschil tussen de betekende opzegging en de verschuldigde opzegging): dit is de opzeggingsvergoeding.

 

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over het einde van de arbeidsovereenkomst onder het thema arbeidsovereenkomsten.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.
 

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens