NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Voorstelling

Op 1 januari 2008 is een nieuw stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in werking getreden. Dit stelsel laat ondernemingen toe een bonus toe te kennen aan hun werknemers in functie van de collectief bereikte resultaten.

Om een dergelijk stelsel in te voeren moet de werkgever eerst een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) sluiten. Wanneer er geen vakbondafvaardiging bestaat, heeft hij de keuze tussen een toetredingsakte en een CAO.

De sociaalrechtelijke en de fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen is als volgt:
 

  • Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.169 EUR bruto (= 2.755 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalenderjaar en per werknemer. 
  • Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.755 EUR netto per kalenderjaar en per werknemer. 
  • Het maximumbedrag wordt jaarlijks gekoppeld aan de gezondheidsindex.

 

Op dit bedrag wordt een eenmalige bevrijdende heffing van 33% geheven ten laste van de werkgever. De premie wordt dus niet gelijkgesteld met loon, tenzij het plafond overschreden wordt. Voor de werkgever zijn de premie en de bijzondere heffing bovendien aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. In hoofde van de werknemer wordt er een solidariteitsbijdrage van 13,07% in mindering gebracht van de effectief toegekende voordelen.
Deze bijdragen zijn verschuldigd vanaf 1 januari 2013 (dus ook voor de systemen van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die vóór 1 januari 2013 werden opgezet maar uitbetaald worden in 2013).

Deze voordelen kunnen in geen enkel geval andere reeds uitgekeerde premies of verloningen vervangen (lonen en andere extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques).

De te bereiken doelstellingen en resultaten moeten eveneens duidelijk omschreven worden in het toekenningsplan dat gevoegd wordt bij de CAO of de toetredingsakte. Zowel de CAO als de toetredingsakte kunnen hernieuwd worden. De doelstellingen en resultaten kunnen dus geherdefinieerd worden.

Meer inlichtingen op deze site

U vindt meer informatie en regelgevende teksten over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het thema Arbeidsreglementering.

Bijkomende inlichtingen

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens