NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdelijke werkloosheid

Voorstelling

De werkloosheidsreglementering maakt een onderscheid tussen volledig werklozen en tijdelijk werklozen.
Tijdelijk werklozen zijn, in tegenstelling tot volledig werklozen, nog wel gebonden aan een arbeidsovereenkomst. De werknemers blijven dus in dienst, maar hun werkprestaties worden tijdelijk verminderd of opgeschort.
Als een werknemer tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid geen loon krijgt, kan hij of zij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze. De hoogte van deze tijdelijke werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het laatste loon en de gezinstoestand van de werkloze. Het bedrag is wel begrensd en er moet ook een bedrijfsvoorheffing op betaald worden.

Oorzaken van de tijdelijke werkloosheid

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een periode van tijdelijke werkloosheid. Voor elke vorm geldt een specifieke procedure. Sommige vormen van tijdelijke werkloosheid zijn enkel mogelijk voor arbeiders, andere zijn zowel mogelijk voor arbeiders als voor bedienden.

Een arbeider kan tijdelijk werkloos gesteld worden door:

 • Economische oorzaken

Om eventuele ontslagen te vermijden kan een werkgever, als er op een bepaald ogenblik onvoldoende werk is voor alle arbeiders, een regeling van tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken invoeren.

 • Slecht weer

Wanneer de weersomstandigheden van die aard zijn dat de uitvoering van het werk onmogelijk is, kan er een beroep gedaan worden op de tijdelijke werkloosheidsregeling. Hiervoor moet er eerst een mededeling gedaan worden aan de RVA.

 • Technische storingen

Als er zich binnen het bedrijf een tijdelijke technische stoornis voordoet, die het gevolg is van overmacht en die verband houdt met het bedrijfsrisico, kan de RVA beslissen dat de arbeiders die hierdoor niet kunnen verder werken, aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsregeling.

Deze regelingen gelden enkel voor arbeiders. De volgende drie oorzaken van tijdelijke werkloosheid kunnen zowel voor arbeiders als bedienden worden ingevoerd.

 • Overmacht

Dit houdt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis in. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt -buiten de wil van werkgever en werknemer- tijdelijk volledig onmogelijk gemaakt.

 • Collectieve jaarlijkse vakantie

Wanneer een onderneming gesloten is door de toepassing van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie of wanneer door een algemeen verbindend verklaarde CAO een aantal supplementaire vakantiedagen kunnen worden ingevoerd, kunnen werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

 • Staking

In sommige gevallen kan tijdelijke werkloosheid het gevolg zijn van een staking of een lock-out. Enkel na toestemming van het Beheerscomité van de RVA kunnen werkloosheidsuitkeringen worden toegekend aan de werknemers die in staking of lock-out zijn, of aan de personeelsleden van wie de werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg daarvan is.

Meer informatie op deze site

Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen onder het thema Werkloosheid en brugpensioen vindt u meer informatie.

Bij schorsingen van de arbeidsovereenkomst onder het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie.
 

Bijkomende inlichtingen

 • In de eerste plaats kan u zich wenden tot uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) en daarna eventueel tot het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor uw gemeente.
 • Schriftelijk bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Directie van de werkloosheid.
 • De werkloosheidsformulieren zijn downloadbaar op de website van de RVA. U vindt er ook 'Infobladen' voor werknemers, schoolverlaters en werkgevers.
 • De werkgevers hebben de mogelijkheid om bepaalde formaliteiten te vervullen die eigen zijn aan de werkloosheidssector door middel van de verklaring sociale risico's. Informatie hierover vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 • De portaalsite van de arbeidsmarkt van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens