NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer

Voorstelling

Werkgevers uit de privé-sector zijn verplicht om een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken voor al hun personeelsleden. De Collectieve arbeidsovereenkomst  nr. 100 schept een kader waarbinnen dit beleid gevoerd moet worden.. Ondernemingen hebben sedert 1 april 2010 de verplichting om een preventief alcohol- en drugsplan uit te werken of om hun bestaand beleid aan te passen.

De CAO gaat uit van een sterke preventieve benadering. Een preventief alcohol- en drugsbeleid moet er op gericht zijn om functioneringsproblemen door alcohol- en druggebruik te voorkomen en op een adequate manier te reageren wanneer ze toch opduiken. Primaire preventie moet voorop staan, het is niet de bedoeling om de werknemer te confronteren met het gebruik van alcohol of drugs, maar wel met de gevolgen die dit gebruik kan hebben binnen de werksituatie.

De ondernemingen hebben de verplichting om de uitgangspunten en de doelstellingen van hun preventief alcohol- en drugsbeleid te bepalen en ze op te nemen in een beleids- of intentieverklaring. Daarna kan het beleid, afhankelijk van de inhoud van de verklaring en de omstandigheden in de onderneming, verder worden uitgewerkt via concrete regels en procedures.

Het preventief alcohol- en drugsbeleid moet steunen op vier pijlers:

  • Voorlichting en vorming: de werkgever zorgt ervoor dat de hiërarchische meerderen en de werknemers geïnformeerd worden over het preventiebeleid en dat zij passende instructies hebben gekregen.
  • Opstellen van regels voor het personeel over het gebruik van alcohol en drugs. Deze regels geven de grenzen aan om functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- en druggebruik te vermijden.
  • Procedures voor het aanpakken van (problematisch) gedrag. Hierdoor wordt een follow-up verzekerd na het vaststellen van de feiten.
  • Hulpverlening:hulp aan de betrokkene moet steeds verleend worden met de garantie van vertrouwelijkheid en respect voor zijn privacy. In elke onderneming moet de preventieadviseur arbeidsgeneeskunde, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de verpleegkundige, de maatschappelijk werker, de vertrouwenspersoon,… op optimale wijze elk hun rol binnen het beleid kunnen vervullen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij Preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer onder het thema Welzijn op het werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens