NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Staking

Voorstelling

Een staking wordt gekenmerkt door het feit dat werknemers de contractueel opgenomen verplichting een arbeidsprestatie te leveren, tijdelijk niet nakomen. Het niet-verrichten van de bedongen arbeid maakt het kernstuk uit van een werkstaking. Het gaat dus om een tijdelijke neerlegging van de arbeid zonder dat de werknemers de bedoeling hebben ontslag te nemen. Een werkstaking heeft meestal een collectief karakter.

In België zijn er geen wettelijke bepalingen die het begrip staking definiëren. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die aantonen dat het "stakingsrecht" opgenomen is in ons positief recht. Het recht om te staken wordt in het Europees Sociaal Handvest als sociaal grondrecht opgenomen. Daarnaast wordt het recht om geen arbeid te verrichten wegens staking ook erkend door het Hof van Cassatie.
Toch primeert het behoud van de sociale vrede op staking in België. Bij het sluiten van CAO's gaan de contracterende partijen de verbintenis aan om de bepalingen van die CAO, gedurende de geldigheidsduur ervan, te respecteren en zo de vrede op sociaal vlak te handhaven. Wanneer er toch een conflict zou ontstaan, dan dienen eerst alle mogelijke verzoeningsprocedures te worden uitgeput, vooraleer tot actie mag worden overgegaan.

Een staking dient op voorhand aangezegd te worden door een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair (sub)comité of aan de werkgever. Een zekere aanzeggingsperiode moet in acht genomen worden vooraleer effectief over te gaan tot een staking.
Het niet respecteren van deze procedure heeft over het algemeen het gevolg dat de actie niet ondersteund wordt door de representatieve werknemers- of werkgeversorganisaties.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de staking onder het thema Sociaal overleg.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens