NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Zesde staatshervorming : overdracht van bepaalde federale bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar de gemeenschappen en gewesten.

In het kader van de zesde staatshervorming worden een aantal federale bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Deze overdracht vertaalt zich in een lange lijst met materies, waaronder de kinderbijslag, aspecten van de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, de justitiehuizen,…

Deze overdracht van bevoegdheden gaat samen met een budgettaire overdracht en een overdracht van personeel van de federale naar de gefedereerde entiteiten.

Het institutionele akkoord over de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 voorziet dus ook een overdracht van aspecten van het arbeidsmarktbeleid aan de gemeenschappen en gewesten. 

De regelgeving over het individuele en collectieve arbeidsrecht, met inbegrip van welzijn op het werk, en de regelgeving over de sociale zekerheid blijven echter federaal. Dit geldt ook voor het sociaal overleg en het loonbeleid. 

De bevoegdheden die overgedragen worden aan de gemeenschappen en gewesten gaan over op 1 juli 2014. De overdracht van de budgetten en van het personeel gebeurt echter later: voor de budgetten op 1 januari 2015, en voor het personeel waarschijnlijk nog iets later (voor het personeel van de FOD Werkgelegenheid normaal op 1 april 2015). Voor die overgangsperiode, die dus start op 1 juli 2014 en minstens loopt tot 31 december 2014 geldt een overgangsregeling: de gewesten en gemeenschappen zijn effectief bevoegd, maar de uitoefening van de bevoegdheden wordt tijdelijk verdergezet door het federaal personeel dat deze materies behandelde vóór 1 juli 2014. Deze federale personeelsleden treden dan wel niet meer op namens de federale overheid, maar namens het bevoegde Gewest of de bevoegde Gemeenschap.

De dossiers van de overgedragen materies zullen dus behandeld blijven in de FOD Werkgelegenheid tijdens deze overgangsperiode. 

Hieronder vindt u een overzicht met de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die volledig of gedeeltelijk worden overgedragen. De bevoegdheden zijn geklasseerd volgens de rubrieken op de website en ze bevatten een link naar de pagina's van de website die deze bevoegdheden behandelen. 

Thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen

Het beleid gericht op de doelgroepen werd geregionaliseerd. Het gaat vooral over de maatregelen rond de vermindering van de sociale bijdragen in functie van de kenmerken van de werknemers. Op deze website gaat het om volgende pagina's:

De activeringsstelsels van de werkloosheidsuitkeringen (of de sociale financiële hulp) zijn ook overgedragen. Het gaat om volgende pagina's:

  • Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Langdurige inactieven > Activa > Activaplan 
  • Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Jongeren > Activa Start 
  • Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Langdurige inactieven > Doorstromingsprogramma's 
  • Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Langdurige inactieven > Sine (Sociale inschakelingseconomie) 

Bepaalde premies of toegekende aanvullingen bij de werkhervatting of bij alternerend leren zijn ook overgedragen:

Binnen het domein van diensten en buurtdiensten gaat de organisatie van de dienstencheques naar de gewesten. De arbeidswetgeving blijft wel federaal. 

De gewesten worden ook bevoegd voor de organisatie van het systeem van Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA):

De stelsels voor opleidingen en alternerend leren worden ook overgedragen naar de gemeenschappen en de gewesten:
  •  Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Opleidingen 
  •  Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Jongeren > Alternerend leren 
Het Participatiefonds is geen federale bevoegdheid meer. De nieuwe leningsaanvragen worden nu behandeld door de Gewesten:
  • Thema's > Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Startlening
 

Thema Verloven > Betaald educatief verlof

Het systeem van betaald educatief verlof (soorten opleidingen, aantal uren per soort opleiding, terugbetalingsbedrag...) is geregionaliseerd. De regels met betrekking tot het individuele arbeidsrecht (bv. recht op afwezigheid op het werk, bescherming tegen ontslag...) blijven wel federaal.

Thema Werkgelegenheid > Buitenlandse werknemers

 
De reglementering over de bezetting van buitenlandse werknemers is ook in grote mate overgedragen naar de gewesten. Dit betreft meer specifiek de arbeidskaart voor personen met buitenlandse herkomst die naar België komen om te werken: de arbeidskaarten A en B, de Europese blauwe kaart, buitenlandse stage, au pair werk en seizoensarbeid. In de rubriek Buitenlandse werknemers gaat het om volgende pagina's:
De arbeidskaart voor personen die wettig in België verblijven (bv. arbeidskaart C  - Tewerkstelling van buitenlandse studenten) blijft federaal.
 
 
Thema Arbeidsovereenkomsten > Outplacement 
De gewesten zijn nu bevoegd voor de organisatie van outplacement, maar de voorwaarden die vastliggen in het CAO n 51 en 82 van de Nationale Arbeidsraad blijven van toepassingen en blijven dus een federale bevoegdheid. Het arbeidsrecht, de verplichting voor de werkgever om outplacement aan te bieden en de impact van het recht op outplacement op de ontslagvoorwaarden blijven federaal. 

Thema Arbeidsovereenkomsten > Beroepsinlevingsovereenkomst

 

Thema Arbeidsovereenkomsten > Beroepsinlevingsovereenkomst 

  Dienstverlening > Ervaringsfonds

 
Het ervaringsfonds is ook overgedragen:

  

 

Meer informatie

Op de portaalsite belgium.be vind je meer informatie over de zesde staatshervorming. 

De omzetting van deze zesde staatshervorming in de wetgeving gebeurde o.a. via de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming en de bijzondere financieringswet van dezelfde datum. Al deze teksten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014.

Contact

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites