NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Maaltijdcheques

Voorstelling

Een maaltijdcheque is een elektronische cheque die gebruikt kan worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbuiksklare voeding.

Maaltijdcheques worden uitgegeven door privé-ondernemingen, niet door de overheid.

Momenteel zijn er drie uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze en Sodexo.

Werkgevers die maaltijdcheques willen toekennen aan hun werknemers moeten deze bestellen bij deze ondernemingen.

De geldigheidsduur van maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst.

 

Wie heeft recht op maaltijdcheques?

Een werknemer recht heeft op maaltijdcheques in de volgende hypotheses:

  • zijn werkgever is gebonden door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die de toekenning van maaltijdcheques regelt, gesloten in het paritair comité waaronder hij ressorteert;
  • zijn werkgever heeft een ondernemings-CAO gesloten, op grond waarvan maaltijdcheques worden toegekend aan zijn werknemers.

In ondernemingen waar geen syndicale afvaardiging bestaat, of wanneer het om een personeelscategorie gaat waarvoor het niet de gewoonte is dat er een dergelijke overeenkomst wordt gesloten, kan de toekenning van maaltijdcheques voorzien worden in een individuele overeenkomst.

 

Een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen

Maaltijdcheques worden beschouwd als een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen indien de voorwaarden bepaald in artikel 19bis van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 38/1, §2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden nageleefd.

Zo mogen de maaltijdcheques niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij.

Maaltijdcheques kunnen echter wel worden verleend ter vervanging of ter omzetting van ecocheques die niet bijdrageplichtig zijn voor de sociale zekerheid.

Het aantal toegekende maaltijdcheques moet eveneens gelijk zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen.

De ondernemingen die gelijktijdig verschillende arbeidsregimes toepassen kunnen dat aantal berekenen door het aantal uren dat de werknemer werkelijk gepresteerd heeft te delen door het normaal aantal uren van de referentiepersoon per dag.

De ondernemingen die deze berekeningswijze wensen toe te passen moeten deze voorzien bij CAO of, bij gebreke aan ondernemingsraad (O.R.), comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) en vakbondsafvaardiging, in het arbeidsreglement.

 

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de maaltijdcheques onder het thema Verloning > Maaltijdcheques
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens