NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Winstpremie

Voorstelling

Het systeem van de winstpremie laat ondernemingen toe om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan haar werknemers, in de vorm van een premie uitgekeerd in speciën.

Op voorwaarde dat de winstpremie wordt toegekend in overeenstemming met de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, geniet ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.

In hoofde van de werknemer is de winstpremie onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 7%. De werkgever is geen patronale bijdragen verschuldigd. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting

De winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel. Een bonusplan kan bijgevolg niet worden vervangen door een winstpremie. De systemen van de winstpremie en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn echter compatibel en kunnen tegelijkertijd en naast elkaar in een onderneming bestaan.

Toepassingsgebied

De winstpremie kan worden toegekend door elke onderneming, vereniging of instelling die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

De winstpremie dient toegekend te worden aan alle werknemers van de onderneming.

Identieke of gecategoriseerde winstpremie

Een onderneming kan beslissen om een identieke of een gecategoriseerde winstpremie toe te kennen.

De identieke winstpremie is een winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van de werknemers.

De toekenning van een identieke winstpremie gebeurt via een beslissing genomen door de gewone of buitengewone algemene vergadering van de onderneming met een gewone meerderheid van de stemmen.

De gecategoriseerde winstpremie is een winstpremie die aan alle werknemers een bedrag in speciën toekent, waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau of het vormingsniveau).

De toekenning van een gecategoriseerde winstpremie gebeurt door middel van het sluiten van een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst, die vervolgens neergelegd wordt op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen met het oog op de registratie.

Wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming bestaat, kan de toekenning van de gecategoriseerde winstpremie naar keuze van de werkgever, hetzij via een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij via toetredingsakte gebeuren.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de winstpremie onder het thema Verloning > Winstpremie
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens