NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Begeleiding en actieve opvolging van de werklozen

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

  

 

Voorstelling

Aangezien het recht op uitkeringen niet beperkt is in de tijd, gaat de RVA regelmatig na of de werkloze nog steeds voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen, en met name of hij beschikbaar is op de arbeidsmarkt.
De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt ten aanzien van de werkloze, om de inspanningen die hij doet om werk te zoeken, te evalueren.
Deze evaluatie gebeurt tijdens individuele gesprekken (maximum drie) met de werkloze.
Parallel hiermee hebben de Gewesten en de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, zich er ook toe verbonden bijkomende inspanningen te doen om alle werklozen die dat wensen een begeleiding aan te bieden.

De actieve opvolgingsprocedure

De werkloze wordt opgeroepen door de RVA voor een gesprek indien hij tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Volledig werkloos zijn;
 • Werkloos sinds minstens 15 maanden (in geval de werkloze jonger is dan 25 jaar) of na 21 maanden (in geval de werkloze 25 jaar of ouder is);
 • Arbeidsgeschikt zijn;
 • Zich niet meer in de eerste vergoedbaarheidsperiode bevinden;
 • Niet in aanmerking komen voor een schorsing van de opvolgingsprocedure.

Het eerste gesprek heeft tot doel de inspanningen te evalueren die de werkloze gedaan heeft om werk te zoeken tijdens de periode van 12 maanden vóór het gesprek.
Indien deze inspanningen volstaan, zal 16 maanden later een nieuw gesprek plaatsvinden. Indien deze inspanningen onvoldoende of onaangepast zijn, wordt een actieplan voorgesteld met een aantal concrete acties die de 4 volgende maanden van de werkloze verwacht worden.
Het tweede gesprek zal vier maanden later plaatsvinden. Het doel ervan is na te gaan of de verbintenis werd nageleefd. Is dat het geval, dan vindt 12 maanden later een nieuw gesprek plaats. Werd de verbintenis niet nageleefd, dan krijgt de werkloze een beperkte sanctie van schorsing of vermindering van zijn uitkeringen. Hij krijgt ook een nieuw (intensiever) actieplan voorgesteld voor de 4 volgende maanden en moet zich er opnieuw toe verbinden dit tweede actieplan na te leven. Na deze periode vindt een derde gesprek plaats. Indien het actieplan nageleefd werd, dan zal de werkloze opnieuw recht hebben op volledige uitkeringen. Indien de verbintenis niet werd nageleefd, kan de werkloze geschorst worden van het recht op uitkeringen.

Tijdens het eerste gesprek mag de werkloze zich laten vergezellen door een persoon van zijn keuze (bijvoorbeeld een vakbondsafgevaardigde of een familielid). Wordt hij opgeroepen voor het tweede of het derde gesprek dan kunt hij tijdens deze gesprekken bijgestaan worden door een advocaat of door een vakbondsafgevaardigde.

De gesanctioneerde werkloze kan een beroep instellen bij de Nationale Administratieve Commissie en bij de arbeidsrechtbanken.

De opvolgingsprocedure wordt geleidelijk toegepast vanaf 1 juli 2004, eerst voor de werklozen jonger dan 30 jaar, vervolgens vanaf 1 juli 2004 voor de werklozen jonger dan 40 jaar en vanaf 1 juli 2006 voor de werklozen jonger dan 50 jaar.

De begeleiding van de werklozen

Werklozen die een begeleidingsactie volgen of recent gevolgd hebben, voorgesteld door de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of Arbeitsamt), worden in principe niet opgeroepen in het kader van de opvolgingsprocedure.
Men onderscheidt drie soorten begeleiding:

 • Een gewone begeleiding: wil de werkloze een nieuwe start aanbieden onder de vorm van een individuele begeleiding naar een beroepsoriëntering met het oog op een effectieve inschakeling op de arbeidsmarkt;
 • Een intensieve begeleiding: een begeleiding die minstens één actie of één contact per maand inhoudt;
 • Een intensieve opleidings-, werkervarings- of inschakelingsactie: het gaat om een actie waarvoor gedurende minstens 3 dagen per week overdag de aanwezigheid van de werkloze is vereist.

De regionale diensten voor arbeidsbemiddeling hebben ook specifieke diensten en acties om de werklozen die dit wensen een begeleiding te bieden.

Informatie van de werkloze

De werkloze wordt geïnformeerd over de rechten en plichten door de uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) of door de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling wanneer het gaat om een schoolverlater. Enkele maanden vóór het eerste gesprek zal de RVA de werkloze een informatiebrief toesturen. Deze informatiebrief herinnert aan de verplichting om actief mee te werken met de begeleidingsacties die door de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling worden voorgesteld en om actief werk te zoeken.

Bijkomende inlichtingen

 • In de eerste plaats bij uw uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen en uw regionale dienst voor arbeidsbemiddeling.
 • Vervolgens bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor uw gemeente. Op de website van de RVA zijn diverse brochures en infobladen beschikbaar.
 • Schriftelijk bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Directie van de werkloosheid.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites