NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Biologische agentia

Voorstelling

De biologische agentia die in bepaalde ondernemingen worden gebruikt, zijn onderverdeeld in vier groepen volgens het risico van infectieziekte dat zij bij de werknemer kunnen veroorzaken.

De werkgevers moeten de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid vooraf in kennis stellen van het gebruik voor de eerste maal van biologische agentia van de groepen 2, 3 en 4 (de gevaarlijkste).

Deze administratie gaat de inhoud van deze kennisgevingen na en laat zo nodig controleonderzoeken uitvoeren in de ondernemingen door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Inentingen en vaccinaties

Wanneer uit een risicoanalyse blijkt dat werknemers die werken met biologische agentia een risico lopen, moet een gepast gezondheidstoezicht voorzien worden. Indien de gezondheidsbeoordeling uitwijst dat de werknemers blootgesteld worden aan biologische agentia waarvoor een doeltreffend vaccin bestaat, moet de werkgever de werknemer de mogelijkheid bieden zich te laten inenten.

Elke keer dat een werknemer een inenting, een hernieuwde inenting of een tuberculinetest ondergaat, geeft de werkgever hem een formulier "Verzoek om inenting of tuberculinetest". Wanneer de werknemer ervoor kiest de inenting te laten uitvoeren door een dokter van zijn keuze, en niet door de preventieadviseur arbeidsgeneesheer, dan voegt de werkgever bij dat verzoek een formulier "Bewijs van inenting en tuberculinetest". Bijlage V van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, bevat 2 modellen voor deze formulieren.

Meer informatie op deze site

Bij biologische agentia onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicaties

De brochures "Biologische agentia: het beheer van beroepsgebonden risico's" en "Biologische agentia en gezondheid op het werk: technische toelichting" kunnen gedownload of besteld worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens