NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Administratieve geldboeten

Voorstelling

Inbreuken op de sociale wetgeving zijn misdrijven die in de meeste gevallen aanleiding kunnen geven tot vervolging voor de correctionele rechtbank. De meeste van deze inbreuken worden in de praktijk niet strafrechterlijk vervolgd, maar gesanctioneerd met een administratieve geldboete.

De vaakst voorkomende inbreuken zijn o.a. tewerkstelling van buitenlandse werknemers zonder arbeidsvergunning, geen of laattijdige Dimona-aangifte van een werknemer, het niet-betalen van het verschuldigde loon, het niet-respecteren van de voorschriften inzake welzijn op het werk ...

De administratieve geldboete wordt opgelegd aan de werkgever (zelfstandige, vennootschap, vereniging ...). In geval van belemmering van het toezicht kan ook aan andere personen dan aan de werkgever een administratieve geldboete worden opgelegd.

Sedert de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 kunnen er ook administratieve geldboeten worden opgelegd aan sociaal verzekerden voor inbreuken op de sociale zekerheidswetgeving.

De administratieve geldboeten worden opgelegd door de personeelsleden van de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die daartoe werden aangewezen bij koninklijk besluit, voor zover de inbreuk bewezen is. Vooraf krijgt de werkgever de gelegenheid zijn verweermiddelen in te dienen. Tegen een opgelegde geldboete is beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van drie maanden.

Bedragen van de boeten

Het Sociaal Strafwetboek heeft het aantal categorieën van administratieve geldboeten teruggebracht van 15 naar 4. Voortaan zijn er dus nog maar vier sanctieniveaus: 

Bedrag van de administratieve geldboete : VOOR de toepassing van de opdeciement op de geldboeten
Sanctie niveau   
Sanctie niveau 1   van 10 tot 100€
Sanctie niveau 2 van 25 tot 250€
Sanctie niveau 3 van 50 tot 500€
Sanctie niveau 4 van 300 tot 3.000€

 

Bedrag van de administratieve geldboete : NA de toepassing van de opdeciemen op de geldboeten
Sanctie niveau 

Inbreuk gepleegd vóór 01/01/2012 

Inbreuk gepleegd na 31/12/2011          

Inbreuk gepleegd na 31/12/2016 
Sanctie niveau 1 van 55 tot 550€ van 60 tot 600€ van 80 tot 800€
Sanctie niveau 2 van 137,50 tot 1.375€                       van 150 tot 1.500€ van 200 tot 2.000€
Sanctie niveau 3 van 275 tot 2.750€                van 300 tot 3.000€ van 400 tot 4.000€
Sanctie niveau 4 van 1.650 tot 16.500€ van 1800 tot 18.000€ van 2.400 tot 24.000€

 

Onderstaande tabel geeft voor de meest voorkomende inbreuken de reële minimum- en maximumbedragen van de geldboeten weer die van toepassing zijn sedert 1 juli 2011. Hierbij is dus rekening gehouden met de vermenigvuldiging met de wettelijke opdeciemen.
In de derde kolom wordt aangegeven of het bedrag van de geldboete vermenigvuldigd dient te worden met het aantal werknemers waarop de inbreuk betrekking heeft. Indien dat het geval is, kan de vermenigvuldigde geldboete niet meer bedragen dan het honderdvoud van het maximumbedrag. In geval van verzachtende omstandigheden kan een boete opgelegd worden beneden het minimum, maar nooit lager dan 40% van het minimum.

Op de inbreuken die gepleegd werden vóór 1 juli 2011 zijn de oude boetebedragen van toepassing voor zover deze lager zijn dan de nieuwe. 

Bedragen van de administratieve geldboeten in euro
Aard van de inbreuk 

Inbreuk gepleegd tussen 01/07/2011 en 31/12/2011 

Inbreuk gepleegd na 31/12/2011 

Inbreuk gepleegd na 31/12/2016  Vermenigvuldiging 
Tewerkstelling van illegaal verblijvende buitenlanders zonder arbeidsvergunning 1.650 tot 16.500€ 1.800 tot 18.000€ 2.400 tot 24.000€ ja
Geen of laattijdige Dimona-aangifte 1.650 tot 16.500€ 1.800 tot 18.000€ 2.400 tot 24.000€ ja
Verhindering van toezicht 1.650 tot 16.500€ 1.800 tot 18.000€ 2.400 tot 24.000€ ja
Geen of laattijdige Limosa-aangifte door de werkgever 1.650 tot 16.500€ 1.800 tot 18.000€ 2.400 tot 24.000€ ja
Deeltijdse arbeid 275 tot 2.750€ (of 1.650 tot 16.500€ indien de werkgever vooraf schriftelijk gewaarschuwd werd)

300 tot 3.000€ (of 1800 tot 18.000€ indien de werkgever vooraf schriftelijk gewaarschuwd werd)

400 tot 4.000€ (of 2.400 tot 24.000€ indien de werkgever vooraf schriftelijk gewaarschuwd werd) ja
Tewerkstelling van legaal verblijvende buitenlanders zonder arbeidsvergunning 275 tot 2.750€ 300 tot 3.000€ 400 tot 4.000€ ja
Welzijn op het werk 275 tot 2.750€ (of 1.650 tot 16.500€ indien gezondheidsschade of arbeidsongeval voor een werknemer)

300 tot 3.000€ (of 1.800 tot 18.000€ indien gezondheidsschade of arbeidsongeval voor een werknemer)

400 tot 4.000€ (of 2.400 tot 24.000€ indien gezondheidsschade of arbeidsongeval voor een werknemer) neen
Geen of laattijde Limosa-aangifte door de opdrachtgever of eindgebruiker 275 tot 2.750€ 300 tot 3.000€ 400 tot 4.000€ ja
geen studentencontract 137,50€ tot 1.375€ 150 tot 1.500€ 200 tot 2.000€ ja
inbreuk op de werkloosheidsreglementering 137,50 tot 1.375€ 150 tot 1.500€ 200 tot 2.000€ ja

 

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij administratieve geldboeten in het thema "Over de FOD".

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens