NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Beroepsprocedure tegen de beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Voorstelling

Regelmatig nemen preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren beslissingen inzake arbeidsgeschiktheid van een werknemer. Dit kan gebeuren naar aanleiding van verplichte gezondheidsbeoordelingen, zoals een periodiek onderzoek omwille van de beroepsactiviteiten waaraan risico’s voor de gezondheid zijn verbonden of omwille van de functie die men bekleedt. Ook onderzoeken bij werkhervatting na langdurige ziekte, een spontane raadpleging, of een onderzoek bij zwangerschap kunnen de aanleiding zijn.Sinds de invoering van een re-integratietraject voor langdurig zieke werknemers, is eveneens een beroepsprocedure mogelijk na een beslissing van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk. Voor de re-integratiebeoordeling gebruikt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een specifiek formulier. Meer informatie over de specifieke beroepsprocedure tegen een re-integratiebeoordeling kan u vinden op de pagina: "Beroep tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ingevolge een re-integratiebeoordeling". 

Na elk onderzoek vult de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een formulier voor de gezondheidsbeoordeling in waarin hij preciseert of de werknemer geschikt, ongeschikt of geschikt onder bepaalde voorwaarden is.
Een beroep kan niet ingesteld worden tegen een beslissing van geschiktheid of bij een beoordeling voorafgaand aan de tewerkstelling (Aanwerving) of bij verandering van werkpost.
De werknemer die niet akkoord gaat met het verbod van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer om het overeengekomen werk nog langer uit te voeren of met de aanbeveling aan de werkgever om hem ander werk te verschaffen, kan tegen deze beslissing beroep instellen.
Om geldig te zijn moet dit beroep bij aangetekend schrijven worden gericht aan de bevoegde arts-sociaal inspecteur, binnen zeven werkdagen na de datum van verzending of van overhandiging van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling aan de werknemer. Let wel op, in het sociaal recht worden zaterdagen meegeteld als werkdagen.

De tijdspanne om een beroep in te dienen en te behandelen is vrij beperkt. Het is bijgevolg noodzakelijk dat alle inlichtingen de arts-sociaal inspecteur tijdig bereiken en er voldoende inlichtingen over de verschillende partijen aanwezig zijn om hen te contacteren (naam, adres, telefoon en eventueel e-mail van de werknemer, van de arts die hem vertegenwoordigt en van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer). Een kopie van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (formulier voor de gezondheidsbeoordeling of eventueel formulier voor re-integratiebeoordeling) en een attest met de argumentatie en de conclusies van de arts die de werknemer vertegenwoordigt, worden meegestuurd. De relevante gegevens in verband met de betwiste beslissing worden op de zitting meegebracht.
De arts-sociaal inspecteur brengt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de behandelende arts samen, uiterlijk 21 werkdagen na de ontvangst van het beroep.

Deze drie artsen nemen een beslissing bij meerderheid van stemmen. Deze beslissing wordt door de arts-sociaal inspecteur onmiddellijk meegedeeld aan de werkgever en aan de werknemer.

Het beroep schort de beslissing van de arbeidsgeneesheer op, behalve voor een werknemer die veiligheidsheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid bekleedt of blootgesteld is aan ioniserende straling, of voor een werkneemster die zwanger is of borstvoeding geeft en die een risicopost bekleedt die hierop van invloed is.

Tijdens die periode mag de werknemer geen loonverlies lijden, maar moet hij elk werk aannemen dat volgens de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij zijn gezondheidstoestand past.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over ziekte en andere schorsingen en over de controle van de arbeidsongeschiktheid onder het thema Arbeidsovereenkomsten

Publicaties

De brochure "Het gezondheidstoezicht op de werknemers - Juridische reeks" kan gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens