NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkloosheid

Voorstelling

De werkloosheidsverzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid, dat beheerd en georganiseerd wordt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het principe van de werkloosheidsverzekering is het toekennen van uitkeringen aan ontslagen werknemers om het verlies aan beroepsinkomsten te vervangen, of wachtuitkeringen aan pas afgestudeerden.

De RVA is een federale instelling. Haar taken omvatten ondermeer het vaststellen en nagaan of de werkloze aan de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden voor een werkloosheidsuitkering voldoet, het waken over de juiste toepassing van de werkloosheidsregelgeving en het toepassen van eventuele sancties.

De betaling van de uitkeringen en de behandeling van individuele dossiers gebeuren door de erkende uitbetalingsinstellingen (HVW of de hiervoor erkende vakbonden).

De regionale diensten voor arbeidsbemiddeling zijn georganiseerd op gewestelijk niveau. Dit zijn de VDAB (Vlaams Gewest), de FOREM (Waals Gewest), ACTIRIS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het Arbeitsamt (Duitstalige Gemeenschap).
Om te kunnen genieten van het recht op een werkloosheids- of wachtuitkering moet de werkloze zich inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling.

De toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden, net zoals de te nemen stappen en te vervullen formaliteiten, zijn variabel en hangen af van de persoonlijke situatie van de werkloze.

Basisregels

De toelaatbaarheidsvoorwaarden 

De toegangs- of toelaatbaarheidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegelaten te worden tot het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen. Dit betekent nog niet dat de werkloze effectief uitkeringen zal ontvangen. Daarvoor moet ook voldaan worden aan verschillende vergoedings- of toekenningsvoorwaarden.
De werkloze kan op drie manieren worden toegelaten tot het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen:

 • Ofwel op basis van gepresteerde arbeid in loondienst.
  Er moeten in dat geval naargelang de leeftijd een aantal arbeidsdagen als loontrekkende (stage) bewezen worden gedurende een bepaalde periode (referteperiode) die de aanvraag tot uitkeringen onmiddellijk voorafgaat
 • Ofwel op basis van studies
 • Ofwel omdat hij in het verleden reeds werkloosheidsuitkeringen heeft genoten

De toekenningsvoorwaarden 

De toekennings- of vergoedingsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaraan een werkloze die werd toegelaten tot het recht op uitkeringen, moet voldoen tijdens de duur van zijn werkloosheid om effectief uitkeringen te kunnen genieten. Opdat de werkloosheidsuitkering ook daadwerkelijk uitbetaald kan worden, moet men:

 • Onvrijwillig zonder werk en zonder loon zijn
 • Als werkzoekende ingeschreven zijn en blijven bij de bevoegde regionale arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, ACTIRIS, FOREM of Arbeitsamt)
 • Beschikbaar zijn en blijven voor de arbeidsmarkt
 • Arbeidsgeschikt zijn
 • In België verblijven

De bedragen van de werkloosheids- en wachtuitkeringen kunnen worden geraadpleegd op de website van de RVA.

Procedure

Om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, moet men:

 • Zich eerst persoonlijk aanmelden bij een erkende uitbetalingsinstelling naar keuze (HVW of vakbond). Het is in het voordeel van de werkloze om zich van in het begin van de werkloosheid aan te melden, zelfs als hij nog niet in het bezit is van alle vereiste documenten. De datum van de aanvraag bepaalt immers vanaf welk ogenblik er uitkeringen betaald worden. De uitbetalingsinstelling behandelt het dossier en zendt het naar de RVA.
 • Vervolgens dezelfde dag (of ten laatste 8 kalenderdagen na de aanvraag) contact nemen met de bevoegde regionale arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, FOREM, ACTIRIS of Arbeitsambt) om zich als werkzoekende in te schrijven.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over werkloosheid onder het thema Werkloosheid en brugpensioen.

Bijkomende inlichtingen

 • In de eerste plaats kan u zich wenden tot uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) en daarna eventueel tot het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor uw gemeente.
 • Schriftelijk bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Directie van de werkloosheid.
 • De werkloosheidsformulieren zijn downloadbaar op de website van de RVA. U vindt er ook 'Infobladen' voor werknemers, schoolverlaters en werkgevers.
 • De werkgevers hebben de mogelijkheid om bepaalde formaliteiten te vervullen die eigen zijn aan de werkloosheidssector door middel van de verklaring sociale risico's. Informatie hierover vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 • De portaalsite van de arbeidsmarkt van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens