NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ouderschapsverlof

Voorstelling

In de privé-sector heeft elke werknemer het recht om ouderschapsverlof te nemen. De regeling geldt eveneens voor het statutair en contractueel personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten. De openbare inrichtingen en de publiekrechtelijke verenigingen die afhangen van deze besturen worden gemachtigd om deze regeling op hun personeel toe te passen.

Om voor zijn kind te zorgen heeft de werknemer de keuze uit een aantal opnamemodaliteiten.

Periode van het verlof

Elke werknemer kan het ouderschapsverlof opnemen vanaf de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet wel ingaan voor het kind twaalf jaar wordt.

Verwittiging van de werkgever

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld. De werkgever kan een kortere termijn aanvaarden. Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet de werknemer de documenten tot staving van het recht op ouderschapsverlof bezorgen (bv. geboorte-uittreksel, bewijs van inschrijving, …).

Uitstel van het verlof

De werkgever kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang van de loopbaanonderbreking uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming. Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal zes maanden.

Onderbrekingsuitkering

Werknemers die opteren voor een loopbaanonderbreking ontvangen een onderbrekingsuitkering van de RVA.

De aanvraag van de onderbrekingsuitkering moet worden ingediend aan de hand van formulieren die worden verstrekt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Ontslagbescherming

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing. Dit betekent dat de werkgever geen handeling mag stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, tenzij hij een dringende of voldoende reden heeft.

Meer informatie op deze site

Bij ouderschapsverlof onder het thema Verloven vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

Over het aspect "relatie werkgever-werknemer":

Over het aspect "vervanging en onderbrekingsuitkering":

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens