NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Voorstelling

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers. In dit akkoord worden individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak vastgesteld en worden de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen geregeld. 

De CAO vormt in het arbeidsrecht een belangrijke rechtsbron. De inhoud van de overeenkomsten behoort tot de contractvrijheid van de sociale partners. Tegenstrijdige bepalingen met hogere rechtsbronnen (internationale verdragen, wetten, decreten, enz.) worden echter als nietig beschouwd. 

Raadpleging en afschriften van CAO’s

Om kennis te nemen van de CAO’s is het mogelijk de originele tekst te raadplegen van de sectorale CAO's die neergelegd werden na 1 januari 1999. Het gaat hierbij om de CAO's die gesloten werden in een paritair comité of subcomité en die geregistreerd werden door de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Daarnaast levert de Griffie ook afschriften van alle geregistreerde sectorale en ondernemings-cao’s af onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. .

De intersectorale collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Meer informatie op deze site

Bij CAO onder het thema Sociaal overleg vindt u meer informatie en regelgevende teksten.
U kan ook de sectorale CAO's raadplegen.
Alle informatie over het verkrijgen van afschriften van collectieve arbeidsovereenkomsten vindt u in de module Over de FOD.

Bijkomende inlichtingen

Bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens