NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Etnische discriminatie

Voorstelling

Etnische discriminatie is de ongelijke behandeling van personen van vreemde afkomst. Zij zijn vaak het slachtoffer van discriminerende praktijken door hun nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, land van herkomst of etnische origine.

Hoewel dit onaanvaardbaar is, is etnische discriminatie op de arbeidsmarkt een realiteit in ons land. Personen van vreemde origine blijven bijzonder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Nochtans beschikt de Belgische wetgeving over een uitgebreid juridisch instrumentarium om elke soort discriminatie en ongelijke behandeling op de werkvloer te bestraffen. In het Verdrag nr. 111 van de Internationale Arbeidsorganisatie wordt de discriminatie op arbeidsvlak in het algemeen geviseerd. De collectieve arbeidsovereenkomst nr.38 bekrachtigd het beginsel van de gelijke behandeling tijdens de selectie- en wervingsprocedure. Op Europees niveau bestaan er richtlijnen die zowel rechtstreekse als onrechtstreekse discriminatie bestraffen. Deze richtlijnen zijn omgezet in Belgische wetgeving. Hierin worden burgerrechterlijke beschermingsmaatregelen voorzien tegen discriminatie, er werd ook een beschermingsprocedure ingevoerd voor de werknemer-klachtindiener en een verschuiving van de bewijslast wanneer het slachtoffer feiten aanvoert die het bestaan van directe of indirecte discriminatie doet vermoeden. Voor de uitzendsector bestaat er zelfs een CAO waarin een gedragscode wordt vastgelegd voor de preventie van discriminatie op grond van ras.

Dit alles blijkt niet voldoende te zijn. De juridische bescherming moet samengaan met een beleid dat gericht is op mentaliteitsverandering. Dit moet een impuls geven aan organisaties en ondernemingen om beheersprogramma’s in te voeren.
De Cel Kleurrijk Ondernemen ontwikkelt hiervoor een reeks acties om de verschillende actoren op de arbeidsmarkt te informeren en te sensibiliseren over de problematiek van etnische discriminatie. De uitgevoerde acties spitsen zich toe op de pluriculturele dimensie en de onbetwistbare diversiteit in onze samenleving.

Meer informatie op deze site

Onder het thema Non-discriminatie en diversiteit vindt u meer informatie over ethnische discriminatie.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens