NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gelijkheid in de tewerkstelling en de arbeid

Voorstelling

Discriminatie op de werkvloer is nefast voor de goede werking van ondernemingen. Ze komt vaak voort uit vooroordelen en stereotypen. Het is verboden om iemand te discrimineren in het kader van de arbeidsbetrekkingen. Deze regel slaat zowel op de openbare als op de particuliere sector. De wet geldt van bij de aanwerving en de selectie tot de loonvoorwaarden, promotie en ontslag. Een werkgever kan een verschil in behandeling van personen alleen rechtvaardigen als het om een wezenlijke en bepaalde beroepsvereiste gaat die bepaald wordt door de aard van de activiteit of van de voorwaarden van de uitoefening ervan.

Elke werknemer is beschermd tegen discriminatie. Wanneer een slachtoffer de situatie wil bespreken, geniet hij of zij een ontslagbescherming. Dit kan geen weerslag op het beroepsleven hebben. Dit wil zeggen dat de werkgever de arbeidsverhouding niet mag beëindigen en dat de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden van een werknemer die een gegronde klacht heeft ingediend bij de Arbeidsinspectie of een rechtsvordering heeft ingesteld.

Een slachtoffer van discriminatie kan zich richten tot het Toezicht op de Sociale Wetten. De inspecteurs kunnen een verzoeningsprocedure opstarten om een einde te maken aan de discriminatie. Wanneer dit wordt geweigerd door de werkgever, kunnen zij in ernstige en overduidelijke gevallen een proces-verbaal opstellen. Er kan ook een rapport van de feiten worden opgemaakt, dat in een later stadium kan worden opgevraagd door de arbeidsrechtbank.
Mensen die het slachtoffer of getuige zijn van racistische handelingen of discriminatie kunnen ook terecht bij het team van specialisten van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Om stereotypen en vooroordelen te bestrijden en op die manier discriminatie te voorkomen, opteren steeds meer werkgevers voor een personeelsbeleid dat zo goed mogelijk de diversiteit in de maatschappij weerspiegeld. Deze diversiteitsplannen bevatten verschillende aspecten en kunnen verschillende vormen aannemen. Er kunnen maatregelen getroffen worden rond aanwerving en selectie, maar ook voorschriften voor goede praktijken, charters, informatiebrochures, acties naar klanten, enz. kunnen opgenomen worden in een diversiteitsplan.

Meer informatie op deze site

Onder het thema Non-discriminatie en Diversiteit vindt u meer informatie over non-discriminatie op de werkplek.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens