NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sluiting van ondernemingen

Voorstelling

Sluiting van een onderneming betekent dat in geval van definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan, het aantal tewerkgestelde werknemers wordt verminderd beneden één kwart van het aantal werknemers dat er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan datgene waarin de stopzetting van de activiteit zich voordoet.

De verplaatsing van de exploitatiezetel, de fusie, de verkoop en de herstructurering van de onderneming kunnen met sluiting worden gelijkgesteld.

Er wordt een sluitingsvergoeding toegekend aan bepaalde door sluiting getroffen werknemers. Daarnaast wordt aan elke werknemer die door een sluiting van onderneming wordt getroffen, de betaling gewaarborgd van een aantal bedragen, wanneer de gewezen werkgever in gebreke blijft.

Aan de werknemers van bepaalde ondernemingen die failliet worden verklaard of die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk akkoord door boedelafstand en waarvan activa en werknemers worden overgenomen, wordt een overbruggingsvergoeding toegekend.

Meer informatie op deze site

Bij sluiting van ondernemingen onder het thema Herstructurering vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

  • bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor uw werkgever
  • over de vergoedingen: bij het sluitingsfonds van de RVA. Dit Fonds heeft tot opdracht aan de belanghebbende werknemers de sluitingsvergoedingen uit te betalen wanneer de werkgever nalaat zulks te doen binnen de voorgeschreven termijn.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens