NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale Maribel

Voorstelling

Gezien de zwaarte van het werk in de non-profit sector, zijn er bepaalde problemen ontstaan wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft. De doelstelling van de Sociale Maribel bestaat er dus in bijkomende banen te scheppen om aan de behoeften van de sector te voldoen doorheen de instellingen van de particuliere en de openbare sector. De werkgevers die toetreden tot het systeem scheppen op die manier nieuwe banen en genieten verminderingen van patronale lasten.

Om deze doelstelling te bereiken werd een systeem opgezet van mutualisering van de middelen die vrijgemaakt worden door de inning van de Sociale Maribel op de patronale bijdragen. In de betrokken sectoren werden Sociale-Maribelfondsen opgericht. Deze fondsen ontvangen rechtstreeks van de RSZ het bedrag van de bijdrageverminderingen voor de werkgevers van de betrokken sector en kennen vervolgens, op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe voor het scheppen van bijkomende banen.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

De Sociale Maribel heeft betrekking op werkgevers die ressorteren onder een paritair comité of subcomité van de non profitsector. Het gaat om de privé-ziekenhuizen (305.1), de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.2), de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (318, 318.01, 318.02), de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (319, 319.01, 319.02), de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (327), de socio-culturele sector (329). Bepaalde instellingen van de openbare sector zijn eveneens betrokken.

De werkgever heeft recht op een vermindering voor elke werkgever waarvan de prestaties in de loop van het kwartaal minstens 50% bedragen van een voltijdse betrekking in de sector. Hierop bestaat een afwijking: de werknemers die in de sector van de beschutte werkplaatsen minstens 33%-tijds tewerkgesteld zijn, geven recht op de vermindering van de bijdragen.

De toekenning van de vermindering van de Sociale Maribel is dus niet verbonden aan de aanwerving van een werknemer die beantwoordt aan specifieke voorwaarden.

De werkgever die daarentegen een nieuwe betrekking wenst te creëren dankzij de toegestane verminderingen moet de procedure naleven die voorzien is door de collectieve arbeidsovereenkomst of het kaderakkoord gesloten op het niveau van de sector.

Procedure

Voor eenzelfde werknemer kan de vermindering van de sociale bijdragen van de Sociale Maribel gecumuleerd worden met de structurele vermindering van de sociale bijdragen en een enkele doelgroepvermindering (met uitzondering van de vermindering doelgroep langdurig werkzoekenden). De werkgevers moeten geen bijzonder stappen ondernemen. De RSZ berekent zelf het bedrag dat moet gestort worden aan het betrokken sectoraal fonds.

Meer informatie op deze site

Bij Sociale Maribel onder het thema Werkgelegenheid vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Op de website van de Federale cel Sociale economie van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie vindt u meer informatie over de Sociale Maribel in de databank Sociale Economie Steun.
  • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" algemene informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
  • Bij de Cel Sociale Maribel van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites