NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Organisaties van werkgevers en werknemers

Voorstelling

Om een rol te mogen spelen in het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen moeten de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties representatief zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Volgens de CAO-wet worden als representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties aangemerkt:

1. De interprofessionele organisaties van werknemers en van werkgevers, die voor het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn;

2. De vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een onder het vorige punt genoemde interprofessionele organisatie;

3. De vakorganisaties van werkgevers die de Koning, op advies van de Nationale Arbeidsraad, als representatief in een bepaalde bedrijfstak erkent.

Daarnaast worden als representatieve werkgeversorganisaties aangemerkt: de overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, erkende nationale interprofessionele organisaties en beroepsorganisaties die representatief zijn voor de ondernemingshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine nijverheid en voor de zelfstandigen die een vrij of een ander intellectueel beroep uitoefenen.

Een organisatie die aan deze voorwaarden beantwoordt kan bepaalde rechten uitoefenen, zoals:

  • In rechte optreden in alle geschillen die uit de toepassing van de CAO-wet kunnen ontstaan en de verdediging opnemen van de rechten die haar leden putten in de door haar gesloten CAO's;
  • Sluiten van en toetreden tot CAO's;
  • Zich kandidaat stellen voor vertegenwoordiging in een paritair comité of subcomité;
  • Vragen dat een CAO, gesloten in een paritair comité, door de Koning algemeen verbindend wordt verklaard.

Een organisatie die beantwoordt aan de vermelde voorwaarden en die in een paritair comité wil vertegenwoordigd zijn, moet ook nog haar representativiteit bewijzen voor de bedrijfstak die onder dat comité valt. De minister beslist over deze representativiteit.

Interprofessionele organisaties

Vertegenwoordigers van de werkgevers: VBO, Boerenbond, HRZKMO,UNISOC, FWA

Vertegenwoordigers van de werknemers: ACVACLVBABVV.

Regelgevende tekst

  • Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens