NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Outplacement

Voorstelling

Onder outplacement verstaat men een geheel van begeleidende diensten en adviezen die verleend worden om een werknemer uit de privé-sector in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. Het outplacement kan opgelegd zijn door de wet of een vrijwillig karakter hebben (buiten een wettelijke verplichting).

De wet voorziet drie types van outplacement:
 

  • de algemene regeling van outplacement;
  • de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar;
  • de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen.

De organisatie van het outplacement en de eventuele erkenning van dienstverleners behoren tot de bevoegdheid van de gewesten. De toepassingsmodaliteiten van deze maatregel zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen.

Ontslagen werknemers van ten minste 45 jaar hebben recht op outplacement als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De werkgever is verplicht ten aanzien van de ontslagen werknemers die aan deze voorwaarden voldoen outplacementbegeleiding aan te bieden. In sommige gevallen, vastgelegd door de wet, zijn werknemers uitgesloten van dit recht op outplacement. Een koninklijk besluit van 21 oktober 2007 heeft de categorieën van werknemers bepaald die daaronder vallen. Deze categorieën werden aangevuld door een koninklijk besluit van 13 maart 2011. 

 

Meer informatie op deze site

Bij outplacement onder het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

  • Over outplacement in het algemeen bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: VDAB, ACTIRIS, FOREM, Arbeitsamt;
  • Over het recht op outplacementbij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
  • Voor de te volgen procedure ingeval van in gebreke blijven vanwege de werkgever, kunt u ook contact opnemen met het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Over outplacement in het algemeen: bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: VDAB, ACTIRIS, FOREMArbeitsamt;
  • Over het recht op outplacement: bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
  • Voor de te volgen procedure ingeval van in gebreke blijven vanwege de werkgever, kunt u ook contact opnemen met het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens