NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Voorstelling

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt om, naast de gewone werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding te genieten ten laste van de werkgever of van een in de plaats tredend fonds. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) is geen vervroegd pensioen.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) heeft enkel betrekking op werknemers in de privésector.

Het halftijds brugpensioen heeft enkel betrekking op de voltijdse werknemers van de ondernemingen uit de privé-sector die hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Het systeem van het conventioneel brugpensioen steunt op het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. Daarnaast kan er een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten zijn in de sector of de onderneming.

Voorwaarden

De toegangsvoorwaarden (leeftijd en aantal jaren anciënniteit) worden geleidelijk aan verhoogd.
 

Leeftijd 
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorziet in de mogelijkheid om een aanvullende vergoeding te verkrijgen in geval van ontslag vanaf de leeftijd van 60 jaar. Het is mogelijk de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 58 jaar op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de sector of de onderneming. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk de leeftijd nog te verlagen.

Anciënniteit 
Om het van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te kunnen genieten, moet men een bepaald aantal jaren hebben gewerkt. De algemene anciënniteitsvereiste is vastgesteld op 35 jaar voor mannen en 28 jaar voor vrouwen. Hiervoor komen de dagen in loondienst en een aantal daarmee gelijkgestelde periodes (bv. ziekte, verlof) in aanmerking.

Werkloosheidsuitkeringen en opzeggingstermijn 
Om van de bedrijfstoeslag te kunnen genieten moet de oudere werknemer recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Zowel voor arbeiders als voor bedienden moet de normale opzeggingstermijn nageleefd worden.

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever verbindt er zich toe de werknemer in werkloosheid met bedrijfstoeslag te vervangen, en aan de werknemer een aanvullende vergoeding boven de werkloosheidsuitkering te betalen tot de pensioenleeftijd. De werkgever moet bovendien de bijzondere bijdragen op het op de uitkering te betalen.

De onderneming in moeilijkheden of in herstructurering die een afwijking wenst te verkrijgen i.v.m. de leeftijd, de vervangingsplicht of de duur van de opzeggingstermijn voor bedienden, dient daarvoor een aanvraag in bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Meer informatie op deze site

Bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onder het thema Werkloosheid vindt u meer informatie.

 

Bijkomende inlichtingen

Voor problemen inzake recht op werkloosheidsuitkeringen en de activiteiten die mogen uitgevoerd worden:

  • bij uw uitbetalingsinstelling: de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of uw vakbond (ACVABVV of ACLVB);
  • bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.

Voor problemen inzake collectieve arbeidsovereenkomsten over het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag en de afwijkingen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens