NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep jonge werknemers

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

De vermindering van sociale bijdragen voor de doelgroep van jonge werknemers moet de aanwerving van jonge werknemers bevorderen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever.

De doelgroepenverminderingen gelden voor bepaalde werkgevers- en werknemerscategorieën. Samen met de structurele vermindering van de sociale bijdragen vormen ze de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met middelen van de sociale zekerheid..

Een doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering, maar onderlinge combinatie van meerdere doelgroepverminderingen is niet mogelijk.
De werkgever kan slechts één doelgroepvermindering aanvragen voor elke werknemer die hij tewerkstelt.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

Alle werkgevers binnen de privé-sector en overheidssector komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering, ongeacht het aantal werknemers dat ze tewerkstellen. Om de doelgroepvermindering voor jonge werknemers te kunnen genieten, moeten de werkgevers wel voldoen aan hun “startbaanverplichting”, met andere woorden voldoende jongeren tewerkstellen.

De doelgroep 'jonge werknemers' telt drie categorieën:

  • De jongeren tot 31 december van het jaar waarin ze de leeftijd van 18 jaar bereiken;
  • De jongeren vanaf 1 januari van het jaar waarin ze de leeftijd van 19 jaar bereiken. De jongeren uit deze tweede categorie moeten daarenboven aangeworven binnen de geldigheidsduur van een “werkkaart Start” die aangeeft dat ze in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering omdat ze laaggeschoold of erg laag geschoold zijn, met andere woorden dat ze ofwel geen houder zijn van een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs, ofwel houder van ten hoogste een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
  • De jongeren met een laag loon (referteloon < 6030 euro/kwartaal) in de periode vanaf 1 januari van het jaar waarin ze de leeftijd van 19 jaar bereiken tot het kwartaal vóór het kwartaal waarin hun dertigste verjaardag valt.

Bedragen van de vermindering

Voor de jongeren uit de eerste categorie bedraagt de doelgroepvermindering 1000 euro per kwartaal.  In 2010 en 2011 is de vermindering tijdelijk gelijk aan het volledig bedrage van de normaal verschuldigde werkgeversbijdrage (korting à 100%).

De jongeren uit de tweede categorie die “laaggeschoold” zijn geven recht op een doelgroepvermindering van 1000 euro tijdens de eerste acht kwartalen en vervolgens 400 euro per kwartaal tot het eind van de startbaanovereenkomst.
De jongeren uit de tweede categorie die “erg laag geschoold” zijn geven recht op een doelgroepvermindering van 1000 euro tijdens de eerste zestien kwartalen en vervolgens 400 euro per kwartaal tot het eind van de startbaanovereenkomst.
Elke startbaanovereenkomst eindigt uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Voor de jongeren uit de derde categorie krijgen werkgevers een vermindering waarvan het basisbedrag 300 euro is.  Dit bedrag moet vermenigvuldigd worden met de factor (30 – leeftijd van de jongere) en vervolgens gedeeld worden door 10 om het werkelijk verminderingsbedrag te bekomen.  Is de uitkomst van deze bewerking groter dan 300 (bv. bij jongeren van 19 jaar), dan wordt ze beperkt tot 300.
In afwijking op de normale regels, kan een vermindering voor “jonge werknemers met een laag loon” gecumuleerd worden met zowel een structurele vermindering als een vermindering voor “laaggeschoolde” of “erg laag geschoolde” startbaners.

Procedure

Voor de verminderingen voor jongeren uit de eerste en de derde categorie moet geen enkele formaliteit vervuld worden.  Het volstaat de gepaste aanduidingen aan te brengen in de kwartaalaangifte aan de RSZ of RSZPPO.

Voor de verminderingen voor jongeren uit de tweede categorie moet de aanwerving van de jongere gebeuren tijdens de geldigheidsduur van een “werkkaart Start”. Deze kaart is verkrijgbaar bij het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) (of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, RSZPPO, naargelang het geval) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de multifunctionele kwartaalaangifte die de werkgevers naar deze instelling moeten verzenden. Er is dus geen afzonderlijke of aparte procedure voorzien voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op die verminderingen.

De werkgever die zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of die beroep doet op zwartwerk, kan het recht op de verminderingen verliezen.

 

Meer informatie op deze site

Bij Doelgroepvermindering jonge werknemers onder het thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Jongeren vindt u meer informatie.

Publicaties

De brochure "Wegwijs in de eerste job" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

  • Op de website van de RVA vindt u bijkomende informatie over de “werkkaart Start”.
  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • In het Vademecum van de onderneming van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u algemene informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor uw regio.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites