NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Voorstelling

De vermindering voor de doelgroep collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek heeft tot doel de ondernemingen ertoe aan te zetten vrijwillig de arbeidstijd te verminderen tot beneden 38 uur, een vierdagenweek in te voeren of een combinatie van de twee formules. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.

Verminderingen voor doelgroepen hebben betrekking op sommige categorieën werkgevers en werknemers. Samen met de structurele verminderingen van de sociale bijdragen vormen zij de basis voor de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een vermindering voor doelgroepen kan worden gecumuleerd met een structurele vermindering, maar diverse verminderingen voor doelgroepen kunnen onderling niet gecombineerd worden. De werkgever kan voor elke tewerkgestelde werknemer maar één enkele vermindering voor doelgroepen vragen.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

Deze vermindering voor doelgroepen is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de private sector en van de autonome overheidsbedrijven. De werkgever kan de arbeidstijd verminderen tot beneden 38 uur en/of een vierdagenweek invoeren voor het gehele personeel of voor sommige categorieën werknemers (bijvoorbeeld werknemers die 's nachts werken, 45-plussers, …). De vermindering van de arbeidstijd moet ten minste één vol uur bedragen en moet worden ingesteld voor een onbepaalde periode.
In een vierdagenweek mag de arbeidstijd gespreid worden over een periode van 4 volledige werkdagen of van 5 dagen waarvan drie volledige en twee halve werkdagen.

Het arbeidsreglement moet in ieder geval worden gewijzigd om er de nieuwe uurregeling ten gevolge van de invoering van de arbeidstijdvermindering in op te nemen.

Verminderingsbedragen

De vermindering voor doelgroepen bedraagt 400 euro per betrokken werknemer en per kwartaal, vanaf het kwartaal volgend op de invoering van de arbeidstijdvermindering. De toekenningstermijn hangt af van de omvang van de arbeidstijdvermindering:

  • Arbeidstijdvermindering tot 37 uur of minder : 8 kwartalen (2 jaar)
  • Arbeidstijdvermindering tot 36 uur of minder :12 kwartalen (3 jaar)
  • Arbeidstijdvermindering tot 35 uur of minder : 16 kwartalen (4 jaar)
  • Arbeidstijdvermindering vierdagenweek: 4 kwartalen (1 jaar)

Er wordt een forfaitaire vermindering van 1000 euro per werknemer verleend voor de kwartalen waarin de arbeidstijdvermindering wordt gecombineerd met een vierdagenweek.

Procedure

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de vermindering van de sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers verplicht moeten bezorgen. Er is aldus geen aparte of bijzondere procedure voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op een vermindering.

De werkgever die niet alle verplichtingen op het stuk van de sociale bijdragen nakomt of die een beroep doet op zwartwerkers kan het voordeel van de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek onder het thema Arbeidsreglementering.

Bijkomende inlichtingen

  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens