NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep langdurig werkzoekenden - Sociale inschakelingseconomie

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

Voorstelling

De vermindering van de sociale bijdragen voor de doelgroep langdurig werkzoekenden - Sociale inschakelingseconomie, afgekort SINE - heeft tot doel om zeer moeilijk inzetbare werklozen opnieuw in te schakelen in de sociale herinschakelingseconomie.
Deze maatregel omvat twee onderdelen:

 • Een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid in functie van de leeftijd van de werknemer en de duur van zijn werkloosheid.
 • Een loonkostentoelage, integratie-uitkering genoemd die door de RVA wordt toegekend. Die uitkering wordt aan de werkgever uitbetaald. Ook de personen die recht hebben op het leefloon van het OCMW kunnen in het kader van deze maatregel een financiële tegemoetkoming van het OCMW genieten.

Daarnaast voorzien de Gewesten in een derde voordeel ten behoeve van de inschakelingsondernemingen die door hen worden erkend.

De vermindering doelgroepen gelden voor een aantal werkgevers- en werknemerscategorieën. Met de structurele vermindering van de sociale bijdragen vormen zij de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een vermindering doelgroep kan worden gecumuleerd met de structurele vermindering maar het is onmogelijk om meerdere verminderingen doelgroepen te combineren. Voor iedere werknemer die hij tewerkstelt, kan de werkgever slechts één vermindering doelgroep aanvragen.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

Werkgevers zoals de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, de inschakelingsondernemingen, de OCMW's die initiatieven nemen op gebied van sociale inschakelingseconomie, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, de vennootschappen met een sociaal oogmerk en de sociale verhuurkantoren kunnen in aanmerking komen. Om de voordelen van deze maatregel te genieten, moet iedere werkgever vooraf een attest bekomen dat bewijst dat hij wel degelijk onder het toepassingsgebied van deze maatregel valt. Dit attest wordt afgeleverd door de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Om de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid te kunnen genieten, moet de werkgever een langdurig werkloze in dienst nemen die in alle geval niet over een diploma van het hoger secundair onderwijs beschikt.

Deze doelgroep omvat twee categorieën:

 • De werklozen jonger dan 45 die:
  • hetzij, tijdens de 18 maanden die de indienststelling voorafgingen gedurende minstens 312 dagen een werkloosheidsuitkering hebben genoten;
  • hetzij, tijdens de 36 maanden die de indienststelling voorafgingen gedurende minstens 624 dagen een werkloosheidsuitkering hebben genoten.
   
 • De werklozen van 45 jaar of ouder die tijdens de 9 maanden die de indienststelling voorafgingen gedurende minstens 156 dagen een werkloosheidsuitkering hebben genoten.

Om recht te hebben op de integratie-uitkering die door de RVA wordt toegekend, moet de in dienst gestelde werknemer beschikken over een attest van het werkloosheidsbureau van de RVA dat aangeeft dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden die aan de maatregel zijn verbonden.

De subsidies die de Gewesten toekennen, verschillen in functie van de prioriteiten die zij zelf vastleggen. De werkgevers moeten informatie inwinnen bij het Gewest waarbij ze hun dossier inzake erkenning hebben ingediend.

Verminderingsbedragen

Het bedrag en de duur van de vermindering van de sociale bijdragen hangen af van de leeftijd van de tewerkgestelde werknemer en van zijn werkloosheidsduur. Voor een werknemer jonger dan 45 die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, geniet de werkgever een vermindering van de sociale bijdragen van 1.000 euro per kwartaal van tewerkstelling gedurende 12 tot 22 kwartalen. Voor een werknemer van 45 jaar of ouder die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, geniet de werkgever een vermindering van de sociale bijdragen van 1.000 euro gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. De vermindering geldt steeds uitsluitend voor de periode die gedekt is door de arbeidsovereenkomst.

De integratie-uitkering bedraagt maximum 500 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling. De uitkering is beperkt tot de periode die door de arbeidsovereenkomst wordt gedekt. De werkgever stort het volledige nettoloon aan de werknemer. De RVA betaalt de integratie-uitkering rechtstreeks aan de werkgever.

Informatie over de subsidiebedragen die de Gewesten toekennen, moeten de werkgevers bij de Gewesten inwinnen.

Procedure

De werkgevers uit de sector voor maatschappelijke integratie die in aanmerking willen komen voor de SINE-maatregel moeten vooreerst een attest aanvragen bij de Directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Op basis van dit attest moeten de werkgevers contact opnemen met de regionale plaatsingsdiensten (VDAB, ACTIRIS, FOREM) die hen kandidaten zullen toesturen die voldoen aan de voorwaarden van de maatregel sociale inschakelingseconomie. Werklozen die interesse hebben, moeten zich eveneens tot hun plaatsingsdienst wenden.

Kandidaten worden aangeworven met een gewone arbeidsovereenkomst die wordt aangevuld met een SINE-bijlage die verkrijgbaar is bij de werkloosheidsbureaus van de RVA.

Zodra hij aan het werk gaat, moet de werknemer een aanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling (HVW of vakorganisatie) indienen met het oog op de uitbetaling van de integratie-uitkering.
Voor wat betreft de vermindering van de sociale bijdragen bezorgt de RVA de gegevens automatisch aan de RSZ. Om voor die verminderingen in aanmerking te komen moet de werkgever geen specifieke stappen ondernemen.

De werkgever die niet alle verplichtingen op het stuk van de sociale bijdragen nakomt of die een beroep doet op zwartwerkers kan het voordeel van de verminderingen verliezen.

Met het oog op de erkenning als inschakelingsonderneming door een Gewest en om aldus de daaraan gekoppelde regionale subsidies te genieten, moeten de ondernemingen uit de sector voor maatschappelijke integratie zich rechtstreeks wenden tot de administratie die op regionaal niveau bevoegd is voor werkgelegenheid.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij SINE onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

 • In de rubriek 'Tewerkstelling' op de website van de RVA vindt u informatie en formulieren over de SINE-maatregel.
 • Op de website van de Cel Sociale Economie van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie vindt u informatie over tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de sociale economie.
 • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
 • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" algemene informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
   
 • Bij de diensten van de VDAB voor het Vlaamse gewest of ACTIRIS voor het Brusselse gewest.
 • Bij uw sociaal secretrariaat.
 • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites