NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep langdurig werkzoekenden - Activaplannen

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

De vermindering voor de doelgroep langdurig werkzoekenden - Activaplannen moet ervoor zorgen dat langdurig werkzoekenden, vooral 45-plussers, gemakkelijker op de arbeidsmarkt herintreden.
De maatregel is tweeledig:

 • Een forfaitaire vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor de werkgever bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende, gemoduleerd volgens de leeftijd van de werknemer en de duur van diens inschrijving als niet-werkende werkzoekende.
 • Deze vermindering is gekoppeld aan de toekenning van een werkuitkering door de RVA bij de aanwerving van een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, of aan een financiële tegemoetkoming vanwege het OCMW bij de aanwerving van een leefloner. De werkgever kan die uitkering in mindering brengen van het te betalen nettoloon.

Er bestaan geïntensiveerde Activaplannen, volgens dezelfde principes als het algemeen Activaplan, voor bepaalde werkgevers- en werknemerscategorieën.

De doelgroepenverminderingen gelden voor bepaalde werkgevers- en werknemerscategorieën. Samen met de structurele vermindering van de sociale bijdragen vormen ze de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering, maar onderlinge combinatie van meerdere doelgroepverminderingen is niet mogelijk.
De werkgever kan slechts één doelgroepvermindering aanvragen voor elke werknemer die hij tewerkstelt.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

Alle werkgevers uit de privé-sector komen in aanmerking alsook bepaalde werkgevers uit de overheidssector wanneer zij werknemers contractueel in dienst nemen: onder andere de autonome overheidsbedrijven en de plaatselijke besturen.

Om de vermindering van de sociale werkgeversbijdragen in het kader van het Activa-plan te kunnen genieten, moet de werkgever een niet-werkende langdurig werkzoekende in dienst nemen. Dat hoeft dus niet noodzakelijk een werkloze te zijn.

De doelgroep van de langdurig werkzoekenden omvat twee hoofdcategorieën:

 • Werknemers van minder dan 45 jaar oud die:
  • ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming of het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart;
  • én gedurende minstens 12 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende tijdens de laatste 18 maanden voorafgaand aan de indienstneming of aanvraag van de werkkaart.
   

Andere inschrijvingsperiodes als werkzoekende komen eveneens in aanmerking (24 maanden tijdens de laatste 36 maanden; 36 maanden tijdens de laatste 54 maanden; 60 maanden tijdens de laatste 90 maanden).

 • Werknemers van minstens 45 jaar oud die:
  • ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming of het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart;
  • én gedurende minstens 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende tijdens de laatste 9 maanden voorafgaand aan de indienstneming of aanvraag van de werkkaart.
   

Andere inschrijvingsperiodes als werkzoekende worden eveneens in aanmerking genomen (12 maanden tijdens de laatste 18 maanden; 18 maanden tijdens de laatste 27 maanden).

Om de werkuitkering te genieten:

 • moeten de werknemers van minder dan 45 jaar oud:
  • voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het bekomen van de vermindering van de sociale bijdragen;
  • én uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn sinds minstens 2 jaar op het ogenblik van de indienstneming of de aanvraag van de werkkaart.
    
   
 • moeten de werknemers van minstens 45 jaar oud:
  • voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het bekomen van de vermindering van de sociale bijdragen;
  • én uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn sinds minstens 18 maanden op het ogenblik van de indienstneming of de aanvraag van de werkkaart.
   

Verminderingsbedragen

Het bedrag en de duur van de vermindering van de sociale bijdragen hangen af van de leeftijd van de aangeworven werknemer en de duur van zijn inschrijving als niet-werkende werkzoekende.

Voor een werknemer van minder dan 45 jaar oud die 12 maand ingeschreven is als werkzoekende heeft de werkgever recht op een vermindering van de sociale bijdragen van 1000 euro per tewerkstellingskwartaal gedurende vijf kwartalen.

Voor een werknemer van minstens 45 jaar oud die 6 maand ingeschreven is als werkzoekende heeft de werkgever recht op een vermindering van de sociale bijdragen van 1000 euro gedurende vijf kwartalen en van 400 euro gedurende de zestien volgende kwartalen. De werkuitkering bedraagt 500 euro per maand voor een voltijdse baan.

De werkuitkering wordt in mindering gebracht van het uit te betalen nettoloon.

Procedure

De langdurig werkzoekende die al dan niet een werkloosheidsuitkering ontvangt, heeft er alle belang bij om zijn werkkaart aan te vragen bij het RVA-werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. Deze kaart, die afgeleverd wordt door de RVA, bevestigt dat de werkzoekende in aanmerking komt voor de voordelen van het Activa-plan. Aldus is de werkkaart een troef voor potentiële werkgevers. De werkkaart is drie maand geldig en kan worden verlengd. Indien de werknemer de kaart niet in bezit heeft op het tijdstip van de indiensttreding moet de werkgever haar aanvragen binnen de dertig dagen die volgen op de indiensttreding, zoniet kan hij de daaraan verbonden voordelen verliezen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de vermindering van de sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers verplicht moeten bezorgen. Er is aldus geen aparte of bijzondere procedure voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op een vermindering.

Met het oog op de integratie-uitkering moet de werknemer het formulier dat de werkgever hem bezorgt, indienen bij zijn uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen (HVW of vakorganisatie).
Voor wat betreft de vermindering van de sociale bijdragen bezorgt de RVA de gegevens automatisch aan de RSZ. Om voor die verminderingen in aanmerking te komen moet de werkgever geen specifieke stappen ondernemen.

De werkgever die niet alle verplichtingen op het stuk van de sociale bijdragen nakomt of die een beroep doet op zwartwerkers kan het voordeel van de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

Bij Activa onder het thema Werkgelegenheid vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

 • Op de website van de RVA vindt u onder de rubriek 'Tewerkstelling' informatie over de werkkaart, het algemene Activaplan en de geïntensiveerde Activaplannen. Ook kan u er terecht voor statistisch gegevensmateriaal betreffende de activeringsmaatregelen en formulieren in verband met de Activa-werkkaart.
 • Op de website van de POD Maatschappelijke Integratie vindt u informatie over het Activaplan voor OCMW-gebruikers.
 • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
 • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" meer informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • Bij uw sociaal secretariaat.
 • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.
 • Bij de werkloosheidsbureaus van de RVA.
 • Bij het OCMW van uw gemeente.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites