NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep langdurig werkzoekenden - Doorstromingsprogramma's

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

De vermindering van de sociale bijdragen voor de doelgroep langdurig werkzoekenden - Doorstromingsprogramma's beoogt de terugkeer naar het arbeidsproces van laaggeschoolde werklozen door hen de mogelijkheid te bieden om werkervaring op te doen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast bevorderen deze programma's de banencreatie in de sectoren die een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in de reguliere arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is.

Deze maatregel omvat drie onderdelen:

 • Een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid in functie van de leeftijd van de werknemer en de duur van zijn werkloosheid.
 • Een door de RVA toegekende integratie-uitkering. De werkgever mag die bijdrage in mindering brengen op het uit te betalen nettoloon.
 • Een subsidie vanwege het Gewest of de Gemeenschap waar het doorstromingsprogramma is erkend.

De doelgroepenverminderingen gelden voor een aantal werkgevers- en werknemerscategorieën. Samen met de structurele vermindering van de sociale bijdragen vormen ze de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering, maar onderlinge combinatie van meerdere doelgroepverminderingen is niet mogelijk.
De werkgever kan slechts één doelgroepvermindering aanvragen voor elke werknemer die hij tewerkstelt.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

De werkgevers uit de openbare sector komen in aanmerking evenals de verenigingen zonder winstgevend doel (vzw's) en de andere niet-commerciële verenigingen.

Een werkgever die de voordelen wenst te genieten van de drie onderdelen van de maatregel moet tegelijk de verschillende voorwaarden vervullen die door elk van die wetgevingen worden opgelegd.

Om de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid te kunnen genieten, moet de werkgever een langdurig werkloze in dienst nemen. Deze doelgroep omvat meerdere categorieën:

 • de werklozen jonger dan 25 die niet in het bezit zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs en sedert minstens 9 maanden zonder onderbreking een werkloosheids- of een wachtuitkering genieten
 • de werklozen jonger dan 45 die:
  • hetzij sedert minstens 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering genieten
  • hetzij sedert minstens 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering genieten
   
 • de werklozen van 45 en ouder die:
  • hetzij sedert minstens 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering genieten
  • hetzij sedert minstens 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering genieten
   

Om in aanmerking te komen voor de integratie-uitkering van de RVA, moet de werknemer minstens halftijds worden tewerkgesteld.

De subsidies die de Gewesten en de Gemeenschappen toekennen, verschillen in functie van de prioriteiten die zij zelf vastleggen. De subsidies worden gewoonlijk gestort naar rata van de arbeidsprestaties. Het gaat daarbij vaak om een minstens halftijdse tewerkstelling. De werkgevers moeten informatie inwinnen bij het Gewest en/of de Gemeenschap waarbij ze hun erkenningsdossiers hebben ingediend.

Verminderingsbedragen

Het bedrag en de duur van de vermindering van de sociale bijdragen hangen af van de leeftijd van de tewerkgestelde werknemer en van zijn werkloosheidsduur. Voor een werknemer jonger dan 25 jaar die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, geniet de werkgever een vermindering van de sociale bijdragen van 1.000 euro per kwartaal van tewerkstelling gedurende vijf kwartalen en van 400 euro voor de volgende vier kwartalen.
Voor een werknemer van 45 jaar of ouder die minstens 24 maanden werkloos is, geniet de werkgever een vermindering van de sociale bijdragen van 1.000 euro en dit gedurende dertien kwartalen.

De integratie-uitkering bedraagt 247,89 euro voor een tewerkstelling van minstens 50% en 322,26 euro voor een tewerkstelling van minstens 4/5de. Die integratie-uitkering is hoger wanneer de werkloze een PWA-vrijstelling geniet of wanneer hij in een gemeente met hoge werkloosheidsgraad woont. De werksuitkering wordt afgetrokken van het nettoloon dat moet worden uitbetaald.

De werkgevers kunnen bij de Gewesten en/of Gemeenschappen meer informatie inwinnen over de bedragen van de subsidies die door hen worden toegekend.

Procedure

De doorstromingsprogramma's in de diensten die onder de federale overheid ressorteren, moeten erkend worden door de Federale Minister van Werk.
De overige doorstromingsprogramma's moeten worden erkend door de Gewestminister die bevoegd is voor werkgelegenheid.
De werkgevers moeten contact opnemen met de regionale plaatsingsdiensten (ORBEM, FOREM, VDAB) die hen kandidaten zullen toesturen die voldoen aan de voorwaarden van het doorstromingsprogramma. De werklozen die interesse hebben moeten zich eveneens wenden tot hun plaatsingsdienst.

De aanwerving gebeurt door middel van een specifieke arbeidsovereenkomst waarvan het model beschikbaar is bij de betrokken regionale plaatsingsdienst of bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Met het oog op de integratie-uitkering moet de werknemer het formulier dat de werkgever hem bezorgt, indienen bij zijn uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen (HVW of vakbondsorganisatie).
Voor wat betreft de vermindering van de sociale bijdragen bezorgt de RVA de gegevens automatisch aan de RSZ. Om voor die verminderingen in aanmerking te komen moet de werkgever geen specifieke stappen ondernemen.

De werkgever die niet alle verplichtingen op het stuk van de sociale bijdragen nakomt of die een beroep doet op zwartwerkers kan het voordeel van de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij doorstromingsprogramma's onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

 • Op de website van de RVA vindt u onder de rubriek Tewerkstelling bijkomende informatie over doorstromingsprogramma's in het algemeen en formulieren in verband met de doorstromingsprogramma's.
 • Op de website van de VDAB vindt u bijkomende informatie over doorstromingsprogramma's in Vlaanderen.
 • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
 • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" meer informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • Bij de diensten van de VDAB voor het Vlaams gewest of ACTIRIS voor het Brussels gewest.
 • Bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor uw regio.
 • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites