NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep eerste aanwervingen

Voorstelling

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen moet potentiële werkgevers ertoe aanzetten om een eerste, tweede en derde werknemer in dienst te nemen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.

De doelgroepenverminderingen gelden voor bepaalde werkgevers- en werknemerscategorieën. Samen met de structurele vermindering van de sociale bijdragen vormen ze de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering, maar onderlinge combinatie van meerdere doelgroepverminderingen is niet mogelijk.
De werkgever kan slechts één doelgroepvermindering aanvragen voor elke werknemer die hij tewerkstelt.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

Alle werkgevers uit de privé-sector komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, mits ze de hoedanigheid van "nieuwe" werkgever hebben.

  • Een nieuwe werkgever is een werkgever die nooit onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers of die er al minstens vier opeenvolgende kwartalen lang niet meer aan onderworpen is. Deze nieuwe werkgever heeft recht op de vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer.
  • Om de vermindering voor de aanwerving van een tweede werknemer te kunnen genieten, mag de nieuwe werkgever niet meer dan één werknemer tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving.
  • Om de vermindering voor de aanwerving van een derde werknemer te kunnen genieten, mag de nieuwe werkgever niet meer dan twee werknemers tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving.

Voor de bepaling van de hoedanigheid als nieuwe werkgever worden sommige werknemerscategorieën (leerlingen, occasionele werknemers,…) niet in aanmerking genomen. De werknemers die tewerkgesteld zijn in dezelfde technische bedrijfseenheid moeten wel in rekening gebracht worden om te bepalen of het gaat om een eerste, tweede of derde aanwerving.

De werknemer dient aan geen enkele bijzondere voorwaarde te voldoen om het recht op die vermindering te openen. De werknemer die aangeworven wordt door een nieuwe werkgever hoeft dus bijvoorbeeld niet werkzoekend te zijn of een sociale uitkering te genieten. De werknemer dient niet noodzakelijk aangeworven te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Wel dient hij minstens 27,5% van een voltijds equivalent te presteren.

Verminderingsbedragen

De aanwerving van een eerste, tweede en derde werknemer door de nieuwe werkgever open voor elk van die drie aanwervingen een periode van 20 kwartalen die aanvangt met het kwartaal waarin de aanwerving gebeurt. Gedurende die 20 kwartalen (5 jaar) kan de werkgever de vermindering aanvragen naar eigen goeddunken. De vermindering is niet gebonden aan een specifieke werknemer. De werkgever kan elk kwartaal de werknemer aanduiden voor wie de vermindering geldt. Het is evenmin noodzakelijk dat de werknemer die het recht geopend heeft nog aan het werk is.

  • Voor de eerste werknemer geniet de werkgever een vermindering van 1000 euro per kwartaal gedurende vijf kwartalen, en 400 euro tijdens de volgende acht kwartalen. De nieuwe werkgever die een eerste werknemer aanwerft, heeft eveneens recht op een tegemoetkoming in de kosten voor het sociaal secretariaat.
  • Voor de tweede werknemer geniet de werkgever een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende dertien kwartalen.
  • Voor de derde werknemer geniet de werkgever een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende negen kwartalen.

Procedure

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers naar deze instelling dienen te verzenden. Er is aldus geen afzonderlijke of aparte procedure voorzien voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op die verminderingen.

De werkgever die zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of die beroep doet op zwartwerk, kan het recht op de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij eerste aanwervingen onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites