NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Officieuze gecoördineerde versie van wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale verkiezingen

Wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen  

 

(officieuze gecoördineerde versie) 

   

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. Deze wet is enkel van toepassing op de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedures tot instelling of vernieuwing van inspraakorganen die onderworpen zijn aan de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

TITEL II. - DE GERECHTELIJKE BEROEPEN.
HOOFDSTUK I. - Beroep tegen de beslissingen van de werkgever aangaande de technische bedrijfseenheden, de functies van het leidinggevend personeel en de functies van de kaderleden
Art. 3. Uiterlijk op de zevende dag die volgt op de bij artikel 12 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen bedoelde vijfendertigste dag, kunnen de betrokken werknemers alsook de betrokken representatieve werknemersorganisaties tegen de in artikel 12 van de voornoemde wet vermelde beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van een beslissing van de werkgever beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.
 


De betrokken representatieve organisaties van kaderleden hebben hetzelfde recht indien in de onderneming een raad moet worden opgericht.
 


De arbeidsrechtbank waarbij het beroep is ingesteld doet uitspraak binnen drieëntwintig dagen na de ontvangst van het beroep. Deze uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep, noch voor verzet.

HOOFDSTUK II. - Beroep tegen de beslissingen aangaande de vermeldingen in het bericht van dag X
Art. 4. Binnen zeven dagen die volgen op het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 31 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen binnen dewelke het orgaan zich dient uit te spreken over de klachten, kunnen de betrokken werknemers, alsook de betrokken representatieve werknemersorganisaties, tegen deze beslissing of bij afwezigheid van een beslissing een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.
 


De betrokken representatieve organisaties van kaderleden hebben hetzelfde recht indien in de onderneming een raad moet worden opgericht.
 


De arbeidsrechtbank waarbij het beroep is ingesteld, doet uitspraak binnen zeven dagen die volgen op de ontvangst van het beroep. Deze uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep, noch voor verzet.
 


De beslissing van de rechtbank maakt, indien nodig, het voorwerp uit van een rechtzetting van de aanplakking bepaald in artikel 14 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.
 

 

HOOFDSTUK III. - Beroep tegen de kandidatenlijsten

Art. 5. Binnen de vijf dagen die volgen op het verstrijken van de termijn vastgesteld voor de aanplakking van het in artikel 37 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen bedoelde bericht, kunnen de betrokken werknemers, de betrokken representatieve werknemersorganisaties, de betrokken representatieve organisaties van kaderleden, bij de arbeidsrechtbank een beroep instellen tegen de voordracht van de kandidaten die tot de in het eerste lid van artikel 37 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen bedoelde klacht aanleiding heeft gegeven. De werkgever kan een zelfde beroep instellen tegen de voordracht van kandidaten, wanneer de kandidaturen of de kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, zelfs indien geen enkele klacht werd ingediend.
 


In het geval er geen klacht werd ingediend, moet het beroep van de werkgever ingesteld worden binnen de vijf dagen na de termijn vastgesteld in artikel 37 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen voor de indiening van klachten.
 


De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen veertien dagen die volgen op de dag van ontvangst van het beroep. Deze uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep, noch voor verzet.

HOOFDSTUK IV. - Beroep tot nietigverklaring van de verkiezing, tot verbetering van de verkiezingsuitslag, of beroep tegen de beslissing tot stopzetting van de procedure.
Art. 6. De arbeidsrechtbank doet uitspraak over de beroepen die binnen dertien dagen na de aanplakking van de uitslag van de stemming als bedoeld in artikel 68 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen zijn ingesteld door de werkgever, de werknemers of de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganisaties en die betrekking hebben op een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of van een beslissing tot stopzetting van de procedure, of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslag.
 


Een beroep kan eveneens worden ingesteld, binnen dezelfde termijn, in het geval dat de leden van de werkgeversafvaardiging niet één van de leidinggevende functies, omschreven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, zouden bekleden.
 


De arbeidsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, doet uitspraak uiterlijk binnen zevenenzestig dagen na aanplakking van de uitslag der stemming als bedoeld in artikel 68 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. Zij kan inzage eisen van de processen-verbaal, en van de stembiljetten.
 


Het vonnis wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de werkgever, aan ieder der gewone en plaatsvervangende verkozenen, aan de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties, en aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, belast met de inspraakorganen.

Art. 7. Het arbeidshof neemt kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken, betreffende een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of van een beslissing tot stopzetting van de procedure, of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslagen of tegen de aanduiding van de werkgeversafvaardiging.
 


De termijn van hoger beroep is vijftien dagen, te rekenen van de kennisgeving van het vonnis.
 


Het arbeidshof doet uitspraak binnen vijfenzeventig dagen die volgen op het uitspreken van het vonnis door de arbeidsrechtbank.
 


De arresten worden ter kennis gebracht aan de bij artikel 6, laatste lid bedoelde personen en organisaties.

Art. 8. De nieuwe verkiezingsperiode vangt aan binnen drie maanden die volgen op de beslissing van de definitieve nietigverklaring.

HOOFDSTUK V. - Beroep tegen de aanwijzing van werkgeversvertegenwoordigers
Art. 9. Gedurende de maand die volgt op het ogenblik waarop zij kennis hebben genomen van de aanwijzing van de vervanger als bedoeld in artikel 80 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, kunnen de personeelsafgevaardigden een beroep instellen bij de arbeidsgerechten. Dit beroep is onderworpen aan de regels bepaald in de artikelen 6 en 7.

Art. 10. Binnen de zeven dagen volgend op de aanplakking van de beslissing, bedoeld in het zesde lid van artikel 80 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, is een beroep tegen deze beslissing mogelijk overeenkomstig dezelfde voorwaarden als deze bepaald in artikel 3.

TITEL III. - SLOTBEPALING
Art. 11. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens