NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Officieuze gecoördineerde versie van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen

(officieuze gecoördineerde versie)

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Deze wet is van toepassing, onverminderd de bepalingen van de wet van 20 september

1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Art. 3. Deze wet is van toepassing op de instelling of de vernieuwing van de ondernemingsraden bedoeld bij de wet van 28 juli 2011 tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012, alsook op de instelling of de vernieuwing van de comités voor preventie en bescherming op het werk. Ze is ook van toepassing op de werking van dezelfde organen.

Art. 4. Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder :

1° raad : de ondernemingsraad;

2° comité : het comité voor preventie en bescherming op het werk;

3° orgaan : de raad of het comité;

4° leidinggevend personeel : de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen;

5° representatieve organisaties van kaderleden : de organisaties erkend overeenkomstig de procedure vastgelegd bij artikel 5;

6° representatieve werknemersorganisaties :

a) de op nationaal vlak opgerichte interprofessionele representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad;

b) de professionele en interprofessionele organisaties die bij een onder a) bedoeldeinterprofessionele organisatie zijn aangesloten of er deel van uitmaken;

7° jeugdige werknemer : de werknemers die de leeftijd van vijfentwintig jaar niet bereikthebben op de dag van de verkiezingen;

8° werknemer : de personen tewerkgesteld krachtens een arbeids- of een leerovereenkomst;worden gelijkgesteld met deze personen, de personen die voor een beroepsopleiding in deonderneming geplaatst zijn door de gemeenschapsinstellingen belast met de beroepsopleiding;de onderzoekers aangeworven door het Fonds national de la recherche scientifique of door hetFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, evenals door de geassocieerdeFondsen, worden beschouwd als werknemers van de instelling waar zij hunonderzoeksopdracht uitoefenen.

Art. 5. De representatieve organisaties van kaderleden die willen erkend zijn, moeten hunverzoek bij een ter post aangetekende brief richten tot de federale minister die dewerkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft.

Dit verzoek moet vergezeld zijn van :

- een afschrift van hun statuten;

- een lijst met hun leiders;

- hun benaming;

- hun adres;

- hun telefoonnummer.

Zij moeten eveneens elk gegeven eraan toevoegen, dat dienstig is om vast te stellen of zij devoorwaarden vervullen, vastgesteld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdendeorganisatie van het bedrijfsleven.

Alvorens een representatieve organisatie van kaderleden te erkennen, wint de Koning hetadvies in van de Nationale Arbeidsraad. Deze deelt zijn advies mede binnen twee maanden nade hem gedane aanvraag, bij ontstentenis ervan wordt eraan voorbij gegaan.

TITEL II. - Organisatie van de verkiezingen

HOOFDSTUK I. - Ondernemingen die een orgaan moeten oprichten

Art. 6. § 1. Er moet een raad worden opgericht in de ondernemingen, die gewoonlijkgemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen. Hetzelfde geldt voor de ondernemingen waar bij de vorige verkiezing een raad werd opgericht of had moeten wordenopgericht, voor zover zij gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstellen.

In die ondernemingen waar minder dan honderd werknemers worden tewerkgesteld moetevenwel niet worden overgegaan tot de verkiezing van de leden van de raad. Hun mandaatwordt uitgeoefend door de personeelsafgevaardigden verkozen in het comité.

§ 2. Er moet een comité worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld tenminste vijftig werknemers tewerkstellen. Voor de ondernemingen van de sector van demijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven, moet een comité worden opgericht in deondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste twintig werknemers tewerkstellen.

§ 3. Voor de toepassing van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van hetbedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij deuitvoering van hun werk, wordt de onderneming bedoeld met of zonder industriële ofcommerciële finaliteit.

§ 4. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 7, worden niet als werknemersbeschouwd :

1° de werknemer die verbonden is door een vervangingsovereenkomst geslotenovereenkomstig de bepalingen van artikel 11 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende dearbeidsovereenkomsten;

2° de uitzendkracht.

Art. 7. § 1. Het gemiddelde van de in de onderneming tewerkgestelde werknemers in de zinvan artikel 14 van de wet van 20 september 1948 en van artikel 49 van de wet van 4 augustus1996, wordt berekend door het totaal aantal kalenderdagen van iedere periode die aanvangt opde datum van indiensttreding en eindigt op de datum van uitdiensttreding zoals door de werkgever voor elke werknemer medegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, mettoepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de socialezekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, gedurendeeen periode van de vier trimesters die het trimester voorafgaan waarin de aanplakkinggeschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, te delen doordriehonderd vijfenzestig.

Voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemdkoninklijk besluit van 5 november 2002, wordt in afwijking van het vorig lid, dit gemiddeldeberekend door het totaal aantal kalenderdagen waarop elk van deze werknemers, gedurendeeen periode van de vier trimesters die het trimester voorafgaan waarin de aanplakkinggeschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, werd ingeschreven inhet algemeen personeelsregister, waarvan het bijhouden wordt opgelegd door het koninklijkbesluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten of, voorde onderneming die niet onderworpen is aan deze bepalingen, in elk document dat hiertoebijgehouden wordt, te delen door driehonderd vijfenzestig.

§ 2. Wanneer het werkelijke uurrooster van een werknemer niet de drie vierden bereikt vanhet uurrooster dat het zijne zou zijn geweest indien hij voltijds tewerkgesteld was, wordt hetin § 1 bedoelde totaal aantal kalenderdagen tijdens de in § 1 bedoelde periode van de viertrimesters, gedeeld door twee.

§ 3. In geval van overgang van een onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel21, § 10, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven envan de artikelen 69 en 70 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van dewerknemers bij de uitvoering van hun werk, wordt de berekening uitgevoerd op basis van hetgedeelte van de in § 1 vastgestelde periode van de vier trimesters dat gesitueerd is na deovergang en door het totaal der in § 1 bedoelde kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdenshetzelfde gedeelte, te delen door het aantal kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdens hetzelfdegedeelte.

Art. 8. Indien een onderneming als juridische entiteit verscheidene technischebedrijfseenheden omvat en één van deze niet aan de norm voldoet van vijftig werknemersvoor de comités en honderd werknemers voor de raden moet :

1° ofwel deze technische bedrijfseenheid gevoegd worden bij andere technische eenheden vandezelfde juridische entiteit die evenmin de norm van vijftig werknemers voor de comités of honderd werknemers voor de raden bereiken;

2° ofwel deze technische bedrijfseenheid gevoegd worden bij een technische eenheid vandezelfde juridische entiteit die de norm van vijftig werknemers voor de comités of honderd werknemers voor de raden bereikt.

In de sector van de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven, wordt de norm van 50werknemers voor de oprichting van een comité teruggebracht tot 20 werknemers.

De te volgen procedure om deze groeperingen te verwezenlijken is deze voorgeschreven bijde artikelen 10 tot 12.

Art. 9. De verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk zullen plaatshebben gedurende een periode die aanvangt op 7 mei 2012 en eindigt op 20 mei 2012.

HOOFDSTUK II - Handelingen die de verkiezingsprocedure voorafgaan

Art. 10. Uiterlijk op de zestigste dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, informeert de werkgever schriftelijk de raad en het comité, of bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging :

1° over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid; wanneer reeds een orgaan werd opgericht, heeft de informatie enkel betrekking op de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en op de nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid;

2° over het aantal personeelsleden per categorie (arbeiders, bedienden met inbegrip van de kaderleden, en het leidinggevend personeel, jeugdige werknemers), rekening houdend met het aantal personeelsleden dat op dat ogenblik in de onderneming wordt tewerkgesteld;

3° over de functies van het leidinggevend personeel door hun benaming en hun inhoud te verduidelijken, alsmede, bij wijze van aanduiding, over de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;

4° over de functies van de kaderleden, alsmede, bij wijze van aanduiding, over de lijst van de personen die deze functies uitoefenen; in deze lijst mogen slechts bedienden opgenomen worden die zo aangegeven zijn in de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; deze informatie wordt enkel aan de raad gegeven, of bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging;

5° over de datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en over datum die hij beoogt voor de verkiezingen.

De bepalingen van het 4° zijn niet van toepassing in de ondernemingen die minder dan honderd werknemers tellen in de zin van artikel 7. Ze zijn ook niet van toepassing in de ondernemingen die op de dag dat de informatie wordt gegeven minder dan dertig bedienden tellen.

In alle gevallen, zelfs wanneer er geen raad of comité is, of bij ontstentenis daarvan, geen vakbondsafvaardiging, worden deze inlichtingen meegedeeld op een document overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet. Een afschrift van dit, naar behoren ingevuld, document wordt aangeplakt op de plaats bepaald in artikel 14, eerste lid. Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. Een afschrift van datzelfde document wordt geüpload op de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of wordt onmiddellijk naar de zetel van de in artikel 4, 6°, a), bepaalde organisaties en de in artikel 4, 5°, bepaalde organisaties verzonden; in dit laatste geval enkel wanneer de ingezette procedure gericht is op de oprichting van een raad.

Art. 11. Tussen de zestigste en de vijfendertigste dag die de aanplakking voorafgaat van hetbericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, raadpleegt de werkgever :

1° de raad, het comité, of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging :

a) over het aantal technische bedrijfseenheden of juridische eenheden waarvoor organenmoeten worden opgericht, alsmede over hun beschrijving;

b) over de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hunbeschrijving en grenzen of over de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten intechnische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;

2° de raad, het comité, of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging, over de functiesvan het leidinggevend personeel, alsmede over de lijst die bij wijze van aanduiding door dewerkgever werd gegeven;

3° de raad, of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging, over de functies van dekaderleden alsmede over de lijst die, bij wijze van aanduiding, door de werkgever werdgegeven.

De bepalingen van het 3° zijn niet van toepassing in de ondernemingen die minder dan honderd werknemers tellen in de zin van artikel 7. Zij zijn ook niet van toepassing in de ondernemingen die op de dag dat de in toepassing van artikel 10 bedoelde informatie wordtgegeven minder dan dertig bedienden tellen.

Art. 12. Uiterlijk op de vijfendertigste dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd worden de raad en het comité of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, door de werkgever schriftelijk in kennis gesteld van zijn beslissingen :

1° betreffende de functies van het leidinggevend personeel alsmede bij wijze van aanduiding de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;

2° betreffende :

a) het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving;

b) de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;

3° betreffende de functies van de kaderleden evenals, bij wijze van aanduiding, de lijst van personen, die deze functies uitoefenen; in deze lijst mogen slechts bedienden opgenomen worden die zo aangegeven zijn in de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De bepalingen van 3° zijn niet van toepassing in de ondernemingen die minder dan honderd werknemers tellen in de zin van artikel 7. Ze zijn ook niet van toepassing in de ondernemingen die op de dag dat de in toepassing van artikel 10 bedoelde informatie wordt gegeven minder dan dertig bedienden tellen.

In alle gevallen, zelfs wanneer er geen raad of comité is, of bij ontstentenis daarvan, geen vakbondsafvaardiging, worden deze inlichtingen meegedeeld op een document overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet. Een afschrift van dit, naar behoren ingevuld, document wordt aangeplakt op de plaats bepaald in artikel 14, eerste lid van deze wet. Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. Een afschrift van datzelfde document wordt geüpload op de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, of wordt onmiddellijk naar de zetel van de in artikel 4, 6°, a), bepaalde organisaties en de in artikel 4, 5°, bepaalde organisaties verzonden; in dit laatste geval enkel wanneer de ingezette procedure gericht is op de oprichting van een raad.

Het beroep tegen de beslissingen van de werkgever vermeld in de aanplakking bedoeld in het eerste lid, wordt geregeld door artikel 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen.

HOOFDSTUK III. – Verkiezingsprocedure

Afdeling I. - Voor de stemverrichtingen

Onderafdeling 1. – Algemeenheden

Art. 13. § 1. Indien gedurende de periode van de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de dag van de verkiezingen de meerderheid van de werknemers van de betrokken categorie arbeiders of bedienden bij een staking betrokken is of indien vijfentwintig procent van de betrokken categorie arbeiders of bedienden tijdelijk werkloos is, kunnen de kiesverrichtingen op verzoek van een representatieve organisatie die kandidaten kan voordragen worden geschorst vanaf de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt bedoeld in artikel 14.

De werkgever en de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten kunnen voordragen, kunnen nochtans beslissen deze verrichtingen voort te zetten. Bij ontstentenis van dergelijk akkoord stellen zij de datum vast waarop de kiesverrichtingen worden geschorst; de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten wordt hierover ingelicht.

Indien zij nalaten dit te doen, neemt de schorsing een aanvang op het ogenblik dat de voorwaarden, vastgesteld in het eerste lid, vervuld zijn. De schorsing neemt een einde op de dag waarop de voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, niet meer vervuld zijn.

§ 2. Indien de data van de verkiezingsprocedure samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet de verrichting ten laatste aan de vooravond van die zondag of die gewone inactiviteitsdag uitgevoerd zijn.

Art. 14. Door aanplakking van een bericht negentig dagen voor de dag van de verkiezingen in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming, stelt de raad of het comité, of bij ontstentenis ervan de werkgever, de werknemers in kennis van :

1° de datum en de uurregeling van de verkiezingen; ingeval hieromtrent geen akkoord is bereikt in de raad of het comité, stelt de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van het rechtsgebied deze datum en deze uurregeling vast;

2° het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid of -eenheden waarvoor raden of comités moeten worden opgericht;

3° het aantal mandaten per raad of comité en per categorie;

4° de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen worden geraadpleegd. Deze lijsten hernemen, per categorie, de werknemers tewerkgesteld in de onderneming die op de dag van de verkiezingen zullen voldoen aan de kiesvoorwaarden. Aan elke werknemer van dezelfde categorie op deze lijst, wordt een nummer toegekend;

5° de lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies, of de plaatsen waar zij kan worden geraadpleegd;

6° de lijst van de kaderleden of de plaatsen waar zij kan worden geraadpleegd, in de ondernemingen die ten minste honderd werknemers tewerkstellen in de zin van artikel 7; de werknemers die één van de kaderfuncties uitoefenen en die op de kieslijst van de jeugdige werknemers voorkomen, worden niet opgenomen in de lijst van de kaderleden; in deze lijst mogen slechts bedienden opgenomen worden die zo aangegeven zijn in de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

7° de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien;

8° de persoon of de dienst belast door de werkgever met het versturen of het ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing.

Dit bericht moet de datum van de aanplakking vermelden. Voor de toepassing van de bepalingen van deze wet moet de datum vermeld op het bericht de datum zijn van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Hij kan niet vroeger zijn dan de werkelijke datum van de aanplakking.

De aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Dit bericht moet overeenstemmen met het model dat als bijlage gaat bij deze wet. Bij ontstentenis van een raad of een comité wordt een afschrift van dit bericht overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging. Een afschrift van datzelfde document wordt geüpload op de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, of wordt onmiddellijk naar de zetel van de in artikel 4, 6°, a), bepaalde organisaties en de in artikel 4, 5°, bepaalde organisaties verzonden; in dit laatste geval enkel wanneer de ingezette procedure gericht is op de oprichting van een raad. De lijsten van het leidinggevend personeel en van de werknemers die een kaderfunctie uitoefenen worden bij deze verzendingen gevoegd. De kiezerslijsten worden enkel bijgevoegd bij ontstentenis van een raad of een comité.

De werknemers kunnen bij hun vertegenwoordigers de documenten raadplegen met de verschillende berichten die de werkgever hen moet bezorgen en tijdens de verkiezingsprocedure in de onderneming moet aanplakken.

Art. 15. De datum van de verkiezingen moet vallen op de negentigste dag na de aanplakkingvan het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

Indien in dit bericht een datum wordt vermeld voor de verkiezingen die niet de negentigstedag na de aanplakking valt, blijft het bericht geldig, maar moet de datum van de verkiezingenmet de voorschriften van dit artikel en met de voorschriften van artikel 14 van deze wet inovereenstemming worden gebracht.

Onderafdeling 2. – Kiesvoorwaarden

Art. 16. Aan de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de raad of het comité wordtdeelgenomen door alle werknemers van de onderneming, met inbegrip van de buitenlandse werknemers en staatlozen, die verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst, metuitzondering van de werknemers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel, die op dedatum van de verkiezingen sedert ten minste drie maanden tewerkgesteld zijn in de juridischeentiteit of in de technische bedrijfseenheid gevormd door meerdere juridische entiteiten; voorde toepassing van deze kiesvoorwaarde wordt bij overgang krachtens overeenkomst van een onderneming of bij verdeling ervan, rekening gehouden met de anciënniteit verworven vóórde overgang.

Voor de berekening van de anciënniteit wordt er rekening gehouden met de periodesgedurende welke de onderzoeker van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen of van het Fonds national de la recherche scientifique of van de geassocieerdeFondsen, zijn onderzoeksopdracht heeft uitgeoefend in de instelling, evenals met de periodesgedurende welke een werknemer voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst isdoor de gemeenschapsinstellingen bevoegd voor de beroepsopleiding.

De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn zonder invloedop de anciënniteitsvoorwaarden.

Art. 17. Bij ontstentenis van een schriftelijk bewijs kan het bewijs van de in artikel 16gestelde kiesvoorwaarden met alle rechtsmiddelen worden geleverd.

Onderafdeling 3. - Opstelling van de kiezerslijsten

Art. 18. De kiezers worden op afzonderlijke lijsten ingeschreven naargelang zij in functie vande aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als arbeider of alsbediende moeten worden beschouwd.

Indien de onderneming ten minste vijftien kaderleden tewerkstelt, worden, voor de verkiezing van de raad, de bedienden en de kaderleden op afzonderlijke kiezerslijsten ingeschreven.

Indien de onderneming ten minste 25 werknemers telt die op de dag van de verkiezingen alsjeugdige werknemers beschouwd worden, worden deze jeugdige werknemers eveneens op eenafzonderlijke kiezerslijst ingeschreven.

Art. 19. De hoedanigheid van kiezer wordt vastgesteld door de inschrijving op dekiezerslijsten.

Art. 20. De kiezerslijsten worden in alfabetische volgorde van de namen van de kiezersopgemaakt door de raad of het comité of, wanneer nog geen raad of comité is opgericht, doorde werkgever.

Zij vermelden de naam, voornamen, en geboortedatum van iedere kiezer, de datum van zijnindiensttreding in de onderneming alsook de plaats waar hij in de onderneming werkt.

Art. 21. Op de datum van aanplakking van het bericht dat de dag van de verkiezingenaankondigt, worden de voorlopig opgemaakte kiezerslijsten ingediend en ter beschikking vande werknemers gesteld op een voor hen toegankelijke plaats in de onderneming.

Art. 22. Elke klacht waartoe de voorlopige kiezerslijsten aanleiding kunnen geven, moet overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 worden ingediend.

Onderafdeling 4. - Samenstelling van de raad of van het comité

Art. 23. De personeelsafvaardiging in de raad en in het comité is samengesteld uit :

4 gewone leden voor een onderneming met minder dan 101 werknemers;

6 gewone leden voor een onderneming met 101 tot 500 werknemers;

8 gewone leden voor een onderneming met 501 tot 1 000 werknemers;

10 gewone leden voor een onderneming met 1 001 tot 2 000 werknemers;

12 gewone leden voor een onderneming met 2 001 tot 3 000 werknemers;

14 gewone leden voor een onderneming van 3 001 tot 4 000 werknemers;

16 gewone leden voor een onderneming met 4 001 tot 5 000 werknemers;

18 gewone leden voor een onderneming met 5 001 tot 6 000 werknemers;

20 gewone leden voor een onderneming met 6 001 tot 8 000 werknemers;

22 gewone leden voor een onderneming met meer dan 8 000 werknemers,

op de datum van aanplakking van het bericht waarbij de datum der verkiezingen wordtaangekondigd.

In de ondernemingen van de sector van de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven,is de personeelsafvaardiging in het comité samengesteld uit 2 gewone leden voor eenonderneming met minder dan 50 werknemers.

De leden van het leidinggevend personeel moeten bij het aantal werknemers worden gevoegdom het aantal gewone leden van de personeelsafvaardiging vast te stellen.

De personeelsafvaardiging van de raad wordt in geval van een afzonderlijkevertegenwoordiging van kaderleden in de raad, met één eenheid verhoogd indien deonderneming minder dan honderd kaderleden tewerkstelt en met twee eenheden indien de onderneming honderd kaderleden of meer tewerkstelt. De leden van het leidinggevendpersoneel worden gevoegd bij het aantal kaderleden.

De afvaardiging bestaat bovendien uit plaatsvervangende leden waarvan het aantal gelijk isaan dat van de gewone leden.

Het bij dit artikel bedoelde aantal leden van de personeelsafvaardiging kan evenwel worden verhoogd na een eenparig akkoord gesloten tussen de werkgever en de representatievewerknemersorganisaties met dien verstande dat er niet meer dan vijfentwintig mogen zijn.

Het akkoord moet uiterlijk worden bereikt de dag van de aanplakking van het bericht waarbij

de datum der verkiezingen wordt aangekondigd. Dit akkoord moet de aanvullende mandaten

onder de verschillende categorieën van werknemers verdelen.

Art. 24. § 1. Indien de onderneming minder dan vijfentwintig jeugdige werknemers telt, wordt het aantal mandaten die aan de personeelsafvaardiging worden toegekend, verdeeld inverhouding tot de bezetting van de categorie arbeiders, van de categorie bedienden en invoorkomend geval van de categorie kaderleden. Het wordt berekend op de wijze vastgesteldin de tweede en derde paragraaf.

§ 2. Voor de verdeling van de mandaten die worden toegekend aan de personeelsafvaardigingin een comité of in een raad zonder een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderleden,wordt het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal werknemers van elke categoriemet het totaal aantal leden van de personeelsafvaardiging gedeeld door het aantal werknemersdie in de onderneming zijn tewerkgesteld.

Zo het totaal der aldus bekomen twee quotiënten, zonder rekening te houden met dedecimalen, een eenheid minder bedraagt dan het totaal aantal leden van depersoneelsafvaardiging, wordt het overblijvende mandaat toegekend aan die van beide categorieën welke het kleinste aantal werknemers telt, zo deze nog niet vertegenwoordigd is.

Deze regel is niet van toepassing op de in artikel 23, lid 2, bedoelde ondernemingen.

In de andere gevallen wordt het overblijvende mandaat toegekend aan de categorie die dehoogste decimaal heeft verkregen of aan die welke het hoogste aantal werknemers telt, zobeide quotiënten dezelfde decimaal hebben.

§ 3. Voor de verdeling van de mandaten die worden toegekend aan de personeelsafvaardigingin een raad met een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderleden wordt het resultaat vande vermenigvuldiging van het aantal werknemers van elk van deze categorieën met het totaalaantal leden van de personeelsafvaardiging gedeeld door het totaal aantal werknemers die inde onderneming zijn tewerkgesteld.

De mandaten worden verdeeld onder de verschillende personeelscategorieën in functie van dequotiënten verkregen in toepassing van het eerste lid zonder rekening te houden met dedecimalen. Indien een categorie evenwel nog niet vertegenwoordigd is, wordt haar één van deoverblijvende mandaten toegekend, en indien twee categorieën nog niet vertegenwoordigdzijn, wordt aan elk van hen één van de overblijvende mandaten toegekend of, indien er slechtséén mandaat overblijft, wordt hen dit toegekend, vermeerderd met een mandaat datonttrokken werd aan de categorie die het meest vertegenwoordigd is.

In de andere gevallen worden het of de overblijvende mandaten toegekend achtereenvolgensaan de categorieën die de hoogste decimalen hebben verkregen. Bij gelijkheid van decimalenworden zij achtereenvolgens toegekend aan de categorieën die de hoogste tweede decimalenhebben verkregen.

Bij gelijkheid van de eerste twee decimalen worden zij achtereenvolgens toegekend aan decategorieën die het hoogste aantal werknemers tellen.

Art. 25. Indien de onderneming ten minste 25 jeugdige werknemers tewerkstelt, worden dezejeugdige werknemers vertegenwoordigd :

1° in de ondernemingen die minder dan 101 werknemers tewerkstellen, door éénvertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 50 jeugdige werknemers tewerkstelt en doortwee vertegenwoordigers indien de onderneming meer dan 50 jeugdige werknemerstewerkstelt;

2° in de ondernemingen die 101 tot 500 werknemers tewerkstellen, door éénvertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 100 jeugdige werknemers tewerkstelt endoor twee vertegenwoordigers indien de onderneming meer dan 100 jeugdige werknemerstewerkstelt;

3° in de ondernemingen die meer dan 500 werknemers tewerkstellen, door éénvertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 150 jeugdige werknemers tewerkstelt, doortwee vertegenwoordigers indien de onderneming 151 tot 300 jeugdige werknemerstewerkstelt en door drie vertegenwoordigers indien de onderneming meer dan 300 jeugdigewerknemers tewerkstelt.

Art. 26. § 1. Het aantal mandaten toegekend aan de personeelsafgevaardigden van 25 jaar enouder, wordt verdeeld in verhouding tot de bezetting van de categorie arbeiders, van de categorie bedienden en, in voorkomend geval, van de categorie kaderleden van 25 jaar enouder. Het wordt berekend op de wijze vastgesteld in de tweede en derde paragrafen.

§ 2. Voor de verdeling van de mandaten die worden toegekend aan de personeelsafvaardigingin een comité of in een raad zonder afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderleden wordthet resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal werknemers van elke categorie met hettotaal aantal leden van de personeelsafvaardiging, verminderd met de zetel(s) die aan devertegenwoordigers van voornoemde jeugdige werknemers wordt (worden) toegewezen,gedeeld door het totaal aantal werknemers van 25 jaar en ouder die de onderneming telt.

Indien het totaal der aldus bekomen twee quotiënten zonder rekening te houden met de decimalen, een eenheid minder bedraagt dan het totaal aantal leden van depersoneelsafvaardiging, verminderd met de zetel(s) die aan de jeugdige werknemers wordt(worden) toegewezen, wordt het overblijvende mandaat toegekend aan die van beidecategorieën welke het kleinste aantal werknemers telt, zo deze nog niet vertegenwoordigd is.

In de andere gevallen wordt het overblijvende mandaat toegekend aan de categorie die dehoogste decimaal heeft verkregen of aan die welke het hoogste aantal werknemers telt, indienbeide quotiënten dezelfde decimaal hebben.

§ 3. Voor de verdeling van de mandaten die worden toegekend aan de personeelsafvaardigingin een raad met een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderleden, wordt het resultaatvan de vermenigvuldiging van het aantal werknemers van elke categorie met het totaal aantalleden van de personeelsafvaardiging, verminderd met de zetel(s) die aan devertegenwoordigers van voornoemde jeugdige werknemers wordt (worden) toegewezen,gedeeld door het totaal aantal werknemers van 25 jaar en ouder die de onderneming telt.

De mandaten worden verdeeld onder de verschillende personeelscategorieën in functie van dequotiënten verkregen in toepassing van het eerste lid zonder rekening te houden met dedecimalen. Indien een categorie evenwel nog niet vertegenwoordigd is, wordt haar één van deoverblijvende mandaten toegekend en indien twee categorieën nog niet vertegenwoordigdzijn, wordt aan elk van hen één van de overblijvende mandaten toegekend of, indien er slechtséén mandaat overblijft, wordt hen dit toegekend, vermeerderd met een mandaat datonttrokken werd aan de categorie die het meest vertegenwoordigd is.

In de andere gevallen worden het of de overblijvende mandaten toegekend achtereenvolgens aan de categorieën die de hoogste decimalen hebben verkregen. Bij gelijkheid van decimalenworden zij achtereenvolgens toegekend aan de categorieën die de hoogste tweede decimalenhebben verkregen. Bij gelijkheid van de eerste twee decimalen worden zij achtereenvolgenstoegekend aan de categorieën die het hoogste aantal werknemers tellen.

Art. 27. De mandaten van plaatsvervangende afgevaardigden worden overeenkomstig deartikelen 24 tot 26 verdeeld.

Art. 28. Bij de verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden moet rekening worden gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende categorieën in dienst inde onderneming op de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de datum derverkiezingen wordt aangekondigd. Het leidinggevend personeel is begrepen in de categorievan kaderleden.

Art. 29. De representatieve werknemersorganisaties, de representatieve organisaties van kaderleden en de kaderleden moeten er in de mate van het mogelijke voor zorgen datwerknemers van de verschillende secties van de onderneming op hun kandidatenlijst(en)vertegenwoordigd zijn en moeten erover waken dat de werknemers en de werkneemsters op hun kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun respectievelijk belang inelke categorie van werknemers waarvoor kandidatenlijsten neergelegd worden.

Onderafdeling 5

Aan de onderafdelingen 3 en 4 gemeenschappelijke bepalingen

Art. 30. Binnen zeven dagen na de aanplakking van het bericht waarbij de datum van deverkiezingen wordt aangekondigd, kunnen de werknemers, alsmede hun representatieveorganisaties bij de raad of het comité, of bij ontstentenis ervan, bij de werkgever bezwaarindienen tegen :

1° de kiezerslijsten, vanwege het niet inschrijven of de onbehoorlijke inschrijving van kiezers of vanwege onjuistheden aangaande de vermeldingen bepaald in artikel 20;

2° de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie;

3° de lijst van het leidinggevend personeel, in de mate dat op deze lijst die overeenkomstig debepalingen van artikel 14 ter kennis van de werknemers is gebracht, een persoon voorkomtdie geen leidinggevende functie vervult zoals die door de bepalingen van deze wet isvastgesteld;

4° de lijst van de kaderleden.

In het kader van de verkiezingsprocedure die de verkiezing van een raad voorafgaat, kanveneens een bezwaar worden ingediend door de representatieve organisaties van kaderleden.

Art. 31. De raad of het comité, of bij ontstentenis ervan, de werkgever, spreekt zich binnen zeven dagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een bezwaar uit over deingediende klachten over de punten die in artikel 30 vermeld zijn. Op de dag van zijnbeslissing laat de raad of het comité, of bij ontstentenis ervan, de werkgever, in geval vanwijziging een bericht van een rechtzetting aanplakken. Bij ontstentenis van een raad of eencomité, wordt dit bericht eveneens medegedeeld aan de betrokken representatievewerknemersorganisaties en de betrokken organisaties van kaderleden indien een raad moetworden opgericht.

Het beroep tegen de beslissing bedoeld in het eerste lid wordt geregeld door artikel 4 van dewet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kadervan de procedure aangaande sociale verkiezingen.

Art. 32. De kiezerslijsten, de lijst van het leidinggevend personeel, de lijst van het kaderpersoneel en de definitieve vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie worden uiterlijk definitief afgesloten :

1° bij het verstrijken van de termijn voor het indienen van een bezwaar indien geen enkel bezwaar werd ingediend;

2° bij het verstrijken van de termijn om beroep in te stellen, als geregeld door artikel 4 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de raad of het comité, indien een klacht werd ingediend maar geen beroep werd ingesteld tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de raad of het comité.

3° op het ogenblik waarop het arbeidsgerecht uitspraak doet over een beroep, als geregeld door artikel 4 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de raad of het comité.

Onderafdeling 6

Voordracht van de kandidaten en opstelling van de stembiljetten

Art. 33. § 1. Tot uiterlijk vijfendertig dagen na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, kunnen de representatieve werknemersorganisaties bedoeldin artikel 4, 6°, a), of hun volmachthebbers bij de werkgever kandidatenlijsten indienen.

In de ondernemingen die ten minste vijftien kaderleden tewerkstellen, kunnenkandidatenlijsten tot verkiezing van de personeelsafgevaardigden die in de raad de kaderledenvertegenwoordigen eveneens worden ingediend door :

1° de representatieve organisaties van kaderleden;

2° ten minste 10 pct. van het aantal kaderleden van de onderneming, met dien verstande dat het aantal ondertekenaars ter ondersteuning van deze lijst niet kleiner mag zijn dan vijf indienhet aantal kaderleden minder bedraagt dan vijftig, en dan tien indien het aantal kaderledenminder bedraagt dan honderd; een kaderlid kan slechts één lijst ondersteunen.

De datum van de in het eerste lid bedoelde voordracht wordt vastgesteld op de datum van deverzending per post van de kandidatenlijsten of de datum van de onmiddellijke overhandigingvan de lijsten aan de werkgever.

Op de lijsten mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er gewone en plaatsvervangendemandaten toegekend kunnen worden. De kandidaten-arbeiders, kandidaten-bedienden,kandidaten-jeugdige werknemers en kandidaten-kaderleden moeten onderscheidelijk behorentot de categorie waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen en moeten behoren tot detechnische bedrijfseenheid waar hun kandidatuur wordt voorgedragen. Het behoren tot eencategorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop dewerknemer is ingeschreven.

Er mag geen zelfde kandidaat op meer dan één kandidatenlijst worden voorgedragen.

§ 2. De volmachthebbers die de kandidatenlijsten hebben neergelegd in uitvoering van § 1 kunnen ook voor de kiesverrichtingen, zoals bepaald in het vervolg van deze wet,gemandateerd worden, om te handelen in naam van de organisatie in wiens naam ze een lijsthebben neergelegd.

Art. 34. De representatieve werknemers-organisaties bedoeld in artikel 4, 6°, a), en derepresentatieve organisaties van kaderleden richten tot de federale minister die dewerkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft, een aanvraag om een volgnummer voor dekandidatenlijsten die zij voordragen, te bekomen.

De aanvraag moet door drie afgevaardigden van elke organisatie aan de minister worden gericht.

De minister stelt bij een eerste loting de volgnummers vast die worden toegekend aan derepresentatieve werknemersorganisaties die kandidaten voor de verkiezingen van depersoneelsafgevaardigden voor de raden en de comités mogen voordragen. Bij een volgendeloting stelt hij de nummers vast die worden toegekend aan de organisaties die kandidaten voorde verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor slechts één van deze organen mogenvoordragen.

Aan de lijsten van de kandidaten-arbeiders, kandidaten-bedienden, kandidaten-kaderleden enkandidaten-jeugdige werknemers die door dezelfde organisatie worden voorgedragen, wordthetzelfde nummer toegekend.

Art. 35. De kaderleden, die overeenkomstig de bepalingen van artikel 33, § 1, tweede lid,individueel een lijst indienen, moeten bij de indiening van hun lijst de toekenning van een nietdoor de federale minister die de werkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft, toegekendnummer aan de werkgever aanvragen.

Indien verscheidene organisaties de werkgever hierom verzoeken, kent hij of zijnafgevaardigde aan de lijsten die door deze kaderleden worden voorgedragen bij lotingnummers toe na het verstrijken van de in artikel 33 vastgestelde termijn en vóór de in artikel36 voorgeschreven aanplakking. Een vertegenwoordiger van de kaderleden die een lijsthebben ingediend moet worden uitgenodigd om de trekking bij te wonen.

Art. 36. Binnen vijf dagen na het verstrijken van de in artikel 33 gestelde termijn, laat de werkgever of zijn afgevaardigde een bericht aanplakken met vermelding van de namen van de kandidaten-arbeiders, kandidaten-bedienden, kandidaten-jeugdige werknemers en de namen van de kandidaten-kaderleden, zoals zij voorkomen op de lijsten neergelegd overeenkomstig artikel 33; de lijsten en de namen van de kandidaten worden voorgedragen in de bij artikel 40, eerste lid bedoelde volgorde.

Dit bericht wordt aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Een vertegenwoordiger van elke organisatie of van de kaderleden die een lijst hebben ingediend, mag de aanplakking bijwonen. De aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Art. 37. Binnen zeven dagen na het verstrijken van de termijn voorgeschreven voor deaanplakking van het bericht bedoeld in artikel 36, kunnen de werknemers die op dekiezerslijsten voorkomen, alsmede de betrokken representatieve werknemersorganisaties ende betrokken representatieve organisaties van kaderleden bij de werkgever elke klachtindienen die zij in verband met de voordracht van de kandidaten nuttig achten.

De werknemers die hun kandidatuur of één of meerdere kandidaturen in strijd met devoorschriften van artikel 33, § 1, laatste lid, wensen in te trekken brengen dit ter kennis van dewerkgever binnen dezelfde termijn.

Daags na de in het eerste lid bedoelde dag, legt de werkgever de klacht of de intrekking vande kandidatuur voor aan de organisatie die kandidaten heeft voorgedragen, alsook aan zijnvolmachthebber, voorzover deze een adres meegedeeld heeft, of aan de kaderleden die eenlijst hebben voorgedragen. In geval van klacht beschikken zij over een termijn van zes dagenom de lijst met voorgedragen kandidaten te wijzigen wanneer zij dat nodig achten. Dekandidaten die het onderwerp zijn van een klacht omdat ze niet aan deverkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deeluitmaakten van het personeel van de onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag vande aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

Uiterlijk de tweede dag na die termijn van zes dagen, laat de werkgever de kandidatenlijstenaanplakken, die al dan niet werden gewijzigd door de mannelijke en de vrouwelijkekandidaten overeenkomstig artikel 40, door de representatieve werknemersorganisaties, derepresentatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden die ze hebben voorgedragen en door de werknemers die hun kandidatuur intrekken.

De lijsten en de namen van de kandidaten worden voorgedragen in de bij artikel 40, eerste lid, bedoelde volgorde.

Dit bericht wordt aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van deverkiezingen aankondigt.

Art. 38. Tot de veertiende dag vóór de verkiezingen kunnen de representatievewerknemersorganisaties, de representatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden dieeen lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever, een kandidaat die voorkomtop de overeenkomstig artikel 37 aangeplakte lijsten, vervangen in de volgende gevallen :

1° bij het overlijden van een kandidaat;

2° bij het ontslag gegeven door een kandidaat uit zijn betrekking in de onderneming;

3° wanneer een kandidaat ontslag neemt uit de representatieve werknemersorganisatie of derepresentatieve organisatie van kaderleden die hem heeft voorgedragen;

4° bij de intrekking door de kandidaat van zijn kandidatuur;

5° bij de wijziging van categorie van een kandidaat.

De nieuwe kandidaat zal op de lijst voorkomen, naargelang de keuze van de organisatie diezijn kandidatuur heeft voorgedragen, ofwel op dezelfde plaats als de kandidaat die hijvervangt, ofwel als laatste kandidaat aan het einde van de lijst.

Zodra de vervanging hem wordt betekend, worden de wijzigingen door de werkgeveraangeplakt, op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

Art. 39. Het beroep tegen de voordracht van de kandidaten wordt geregeld door artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen.

De kandidaten waarvan de rechtbank, in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de in het eerste lid vermelde wet, oordeelt dat ze niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deel uitmaakten van het personeel van de onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

Binnen dertien dagen die de dag van de verkiezingen voorafgaan mogen de kandidatenlijsten niet meer worden gewijzigd.

Art. 40. De lijsten moeten overeenkomstig de bij de loting bepaalde volgorde worden gerangschikt. De namen der kandidaten worden er ingeschreven in de volgorde van hunvoordracht, gevolgd door de letter M of V naargelang het om een kandidaat of een kandidategaat.

De gehuwde vrouwen en de weduwen komen op de kandidatenlijsten voor met hunmeisjesnaam eventueel voorafgegaan door de naam van hun echtgenoot of van hun overledenechtgenoot. Zij kunnen elke wijziging dienaangaande aan de werkgever meedelen uiterlijk bijhet verstrijken van de in artikel 37, tweede lid, vastgestelde termijn.

De kandidaten kunnen vragen om hun voornaam te laten volgen door hun gebruikelijkevoornaam. Zij kunnen elke wijziging dienaangaande aan de werkgever meedelen uiterlijk bijhet verstrijken van de in artikel 37, tweede lid, vastgestelde termijn. Binnen dezelfde termijn betekenen de kandidaten aan de werkgever de aan hun naam of hun voornaam aan te brengenverbeteringen.

Onderafdeling 7. - Samenstelling van de stembureaus

Art. 41. Voor de arbeiders en de bedienden worden afzonderlijke kiescolleges samengesteldwanneer het aantal bedienden in een onderneming met hoofdzakelijk arbeiders ten minstevijfentwintig bedraagt. Hetzelfde geldt voor een onderneming met hoofdzakelijkbediendenpersoneel waar ten minste 25 arbeiders werken.

Voor de jeugdige werknemers wordt eveneens een afzonderlijk kiescollege samengesteldwanneer de onderneming ten minste 25 jeugdige werknemers telt. In dit geval worden ze inmindering gebracht van de categorie arbeiders en van de categorie bedienden.

Voor de toepassing van de vorige leden van dit artikel wordt rekening gehouden met hetaantal werknemers dat voor elke categorie op de kiezerslijsten is ingeschreven na het afsluitenervan.

Voor de verkiezingen van een raad wordt een afzonderlijk kiescollege samengesteld voor de kaderleden indien de onderneming ten minste vijftien kaderleden telt op de lijst die voorkomtin het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt of in de bijlage ervan.

Art. 42. In geval van samenstelling van afzonderlijke kiescolleges stemmen de arbeiders, debedienden, de kaderleden en de jeugdige werknemers in afzonderlijke bureaus. De raad of hetcomité, of indien er nog geen is, de werkgever, mag verscheidene bureaus samenstellen voorieder kiescollege, zo de omstandigheden dit vereisen.

In elk kiescollege wordt één van deze bureaus door de raad of het comité, of indien er noggeen is, door de werkgever tot hoofdbureau aangewezen.

De raad of het comité, of bij ontstentenis ervan de werkgever in akkoord met devakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werkgever, inakkoord met de betrokken representatieve werknemersorganisaties, wijst de voorzitter aan vanelk bureau dat wordt opgericht overeenkomstig het eerste lid. Hij wijst eveneens eenplaatsvervangend voorzitter aan die opgeroepen wordt om de voorzitter te vervangen wanneerdeze in de onmogelijkheid verkeert om zijn functie uit te oefenen.

Indien op de dag van de aanplakking van de kandidatenlijsten geen akkoord is bereikt, stelt dewerkgever de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op deSociale Wetten van het rechtsgebied daarvan in kennis.

Deze mag hetzij het voorzitterschap van een hoofdbureau bekleden en de voorzitters enplaatsvervangende voorzitters van de andere bureaus aanwijzen, hetzij de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het hoofdbureau en van de andere bureaus aanstellen, ingeval hij verhinderd is het voorzitterschap van een hoofdbureau op zich te nemen.

Zowel in het ene als in het andere geval worden deze voorzitters en plaatsvervangendevoorzitters onder het personeel van de onderneming aangewezen. Ze mogen niet onder dekandidaten worden gekozen. Bij bemiddeling van de sociaal inspecteur-districtshoofd van deAlgemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van het rechtsgebied en zo het nietmogelijk is de voorzitters aan te wijzen onder het personeel van de onderneming, kan desociaal inspecteur-districtshoofd daartoe een sociaal inspecteur aanwijzen die onder zijngezag staat.

De voorzitter van elk stembureau wijst zijn secretaris aan, evenals een plaatsvervangende secretaris. Vier bijzitters worden door de raad of het comité aangesteld. Als de raad of hetcomité geen beslissing neemt, dan wijst de sociaal inspecteur-districtshoofd of een sociaalinspecteur die hij afvaardigt, de bijzitters aan. Wanneer nog geen raad of comité is opgericht,wijst de voorzitter de bijzitters aan.

De secretaris en de bijzitters moeten op de kiezerslijsten van hun categorie voorkomen. Vandit voorschrift mag evenwel worden afgeweken met de instemming van dewerknemersafgevaardigden of van de representatieve werknemersorganisaties. Zij mogen nietonder de kandidaten worden gekozen en moeten deel uitmaken van het personeel van deonderneming.

De aanwijzing van alle leden van de bureaus moet gebeuren uiterlijk op de vierenvijftigstedag na de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingenaankondigt.

Art. 43. De zestigste dag na de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van deverkiezingen aankondigt, laat de raad of het comité, of indien er nog geen is, de werkgever,op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt een berichtaanplakken waarop de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers perbureau zijn aangegeven.

Art. 44. Zeventig dagen na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingenaankondigt, kunnen de betrokken representatieve organisaties van werknemers en kaderledenals getuigen bij de kiesverrichtingen zoveel werknemers aanwijzen als er stembureaus zijn enevenveel plaatsvervangende getuigen.

Zij wijzen het stembureau aan waar iedere getuige zijn opdracht gedurende het hele verloopder verrichtingen moet uitvoeren en verwittigen de getuigen die zij hebben aangewezen,evenals de werkgever.

De getuigen hebben het recht de in de artikelen 59 en 63 bedoelde omslagen te verzegelen enhun opmerkingen in het proces-verbaal van de verkiezing te laten opnemen.

Onderafdeling 8. - Periode gedurende welke de verschillende berichten moeten aangeplakt zijn

Art. 45. Het bericht met de aankondiging van de verkiezingsuitslagen blijft aangeplakt tot de vierentachtigste dag na de aanplakking ervan.

De berichten waarin de datum van de verkiezingen en de verkiezingskalender wordt aangekondigd, de aankondiging van de indiening van de kiezerslijsten, de lijsten met de kandidaten en de lijsten met de leden van de stembureaus, de verdeling van de kiezers, de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezing blijven aangeplakt tot de vijftiende dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming. Hierna en tot de vierentachtigste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming, moeten deze berichten ter beschikking gesteld worden van de werknemers op hun eenvoudig verzoek. Hiertoe dient een bericht met de plaats waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd te worden aangeplakt op een duidelijke en zichtbare plaats.

Indien de inlichtingen bedoeld in het vorige lid op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld, moeten deze inlichtingen ter beschikking gesteld worden van de werknemers op hun eenvoudig verzoek. Hiertoe dient een bericht dat de plaats waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd te worden aangeplakt op een duidelijke en zichtbare plaats.

Afdeling II. – Stemverrichtingen

Art. 46. Ten laatste de dertiende dag die de verkiezingen voorafgaat, schrapt de raad of het comité, bij een beslissing genomen met eenparigheid van stemmen, de werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming op het ogenblik waarop de beslissing wordt genomen, van de kiezerslijsten.

Bij ontstentenis van een raad of een comité, wordt deze beslissing genomen door de werkgever met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.

Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.

Deze schrappingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de kiescolleges en -bureaus.

Art. 47. De kiezers worden door de werkgever voor de verkiezingen opgeroepen. De oproepingsbrief wordt hen in de onderneming overhandigd ten laatste tien dagen voor de datum van de verkiezingen. Een bericht dat uitgehangen wordt op de laatste dag van deze overhandiging, duidt aan dat deze plaats heeft gehad.

De kiezer die op de dagen waarop de oproepingsbrief wordt overhandigd niet in de onderneming aanwezig is, wordt opgeroepen bij een aangetekende brief of door eender welk middel voor zover de werkgever een bewijs kan leveren van verzending van deze oproepingsbrief en van ontvangst door de bestemmeling. Bij ontstentenis van een bewijs van ontvangst door de bestemmeling, wordt de oproepingsbrief bij aangetekende brief verzonden ten laatste 8 dagen voor de dag van de verkiezingen. In voorkomend geval kan de verzending zowel de oproepingsbrief voor de verkiezing van de raad als van het comité bevatten.

Ingeval overeenkomstig artikel 57 per brief wordt gestemd, wordt de oproepingsbrief samen met het of de overeenkomstig artikel 54 gestempelde stembiljet(ten) overhandigd aan de kiezers die in de onderneming aanwezig zijn ten laatste tien dagen voor de datum van de verkiezingen. Deze overhandiging gebeurt tegen ontvangstbewijs. Voor de werknemers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dagen dat deze oproepingsbrieven en stembiljetten worden overhandigd, stuurt de voorzitter van het stembureau op de laatste dag van deze overhandiging de oproepingsbrief samen met het of de overeenkomstig artikel 54 gestempelde stembiljet(ten). Deze verzending geschiedt bij een dezelfde dag ter post aangetekende brief. In voorkomend geval kan de aangetekende verzending zowel de oproeping en de stembiljetten voor de verkiezing van de raad als van het comité bevatten, alsook de stembiljetten voor arbeiders en bedienden in geval van gemeenschappelijk kiescollege. De getuigen moeten door de voorzitter behoorlijk worden verwittigd en mogen deze verrichting bijwonen.

De oproepingsbrief, alsmede de bij de artikelen 14, 31 en 36 bedoelde berichten moeten de volgende vermelding bevatten:

“Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen.”

De oproeping moet ten minste melding maken van de datum en de plaats van de verkiezingen, alsook van het stembureau waarbij de werknemer zich moet aanmelden.

Art. 48. Het stembureau draagt de verantwoordelijkheid voor de kiesverrichtingen. Dewerkgever moet het stembureau alle faciliteiten verlenen die voor het vervullen van zijn taakvereist zijn.

Art. 49. De uren tijdens welke de stembureaus open zijn, worden derwijze vastgesteld dat allewerknemers tijdens hun werkuren aan de stemming kunnen deelnemen en zonder dat degoede werking van de onderneming erdoor kan gehinderd worden. De kiesverrichtingenhebben plaats op een werkdag en moeten op dezelfde dag beëindigd zijn. Nochtans, wanneerhet niet mogelijk is de kiesverrichtingen tot één dag te herleiden, mogen zij gedurendeverscheidene, zelfs niet achtereenvolgende werkdagen worden voortgezet, na akkoord van deraad of het comité of, hij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging.

Wanneer het niet mogelijk is om alle werknemers te laten deelnemen aan de stemming tijdenshun werkuren, betaalt de werkgever de verplaatsingsonkosten van de werknemers terug diezich naar de kiesbureaus begeven buiten hun werkuren.

Art. 50. Negentig dagen na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingenaankondigt, vindt de stemming plaats in lokalen die door de werkgever ter beschikking van dekiesbureaus worden gesteld.

De stembiljetten die voor de stemming gebruikt worden, moeten overeenstemmen met hetmodel in bijlage bij deze wet. Ze worden aangemaakt door toedoen van de werkgever.

De namen van de kandidaten op de stembiljetten moeten overeenstemmen met deze op dedefinitieve kandidatenlijsten.

Art. 51. De werkgever moet het voor elk bureau bestemd lokaal zo inrichten, dat het geheimvan de stemming wordt bewaard.

Voor de stem- en stemopnemingsverrichtingen en inzonderheid voor de inrichting derlokalen, het verzegelen der stembussen, het opmaken en het bewaren van de processenverbaalalsmede het bewaren van de bij de stemming gebruikte stembiljetten, moet devoorzitter zich gedragen naar de onderrichtingen van de sociaal inspecteur-districtshoofd ofvan een sociaal inspecteur die hij afvaardigt.

Art. 52. Indien één of meer bijzitters niet aanwezig zijn op het uur, vastgesteld voor deaanvang of de hervatting van de kiesverrichtingen, wijst de voorzitter ter hunner vervangingkiezers aan onder de eerste die opkomen zonder dat deze aanwijzing, voor zover mogelijk, de goede werking van de onderneming mag schaden.

Art. 53. De voorzitter handhaaft de orde en zorgt ervoor dat de kiesverrichtingen regelmatigverlopen.

Art. 54. De voorzitter vergewist er zich van dat de stembiljetten rechthoekig in vieren zijngevouwen zodat de vakken bovenaan de lijsten naar binnen zijn gekeerd; hij stempelt ze op dekeerzijde, voor al de stembiljetten op dezelfde plaats, met een zegel waarop de datum van deverkiezingen is vermeld.

Indien er slechts één kiescollege is opgericht, ingeval gelijktijdig wordt gekozen voor dekandidaten-bedienden en voor de kandidaten-arbeiders, krijgt de kiezer van de voorzitter eenstembiljet met de naam van de kandidaten-bedienden en een ander met de naam van dekandidaten-arbeiders.

Wanneer er slechts één kiescollege is opgericht, in geval alleen lijsten van kandidatenbedienden zijn ingezonden, krijgt de kiezer van de voorzitter slechts één stembiljet met de naam van de kandidaten-bedienden; ingeval enkel lijsten van kandidaten-arbeiders zijn ingezonden, krijgt de kiezer van de voorzitter slechts één stembiljet met de naam van dekandidaten-arbeiders.

Wanneer afzonderlijke kiescolleges voor bedienden, voor arbeiders en voor kaderleden zijn opgericht, krijgt de kiezer van de voorzitter slechts één stembiljet, naargelang van decategorie van werknemers waartoe hij behoort. Wanneer een gemeenschappelijk kiescollegevoor de bedienden en de arbeiders en een afzonderlijk kiescollege voor de kaderleden zijnopgericht, ontvangen de kiezers die behoren tot het gemeenschappelijk kiescollege voor debedienden en de arbeiders een stembiljet met de naam van de kandidaten-bedienden en eenander met de naam van de kandidaten-arbeiders, terwijl de kiezers die behoren tot hetafzonderlijk kiescollege voor de kaderleden een stembiljet ontvangen met de naam van dekandidaten-kaderleden.

Wanneer een afzonderlijk kiescollege voor jeugdige werknemers is opgericht krijgen dekiezers jonger dan 25 jaar van de voorzitter slechts één stembiljet met de naam van dekandidaten-jeugdige werknemers.

Na zijn stem in het hiervoor bestemde gedeelte van het lokaal uitgebracht te hebben, steekt dekiezer zijn gevouwen stembiljet in de stembus. Wanneer slechts één kiescollege is opgerichten gelijktijdig voor kandidaten-bedienden en voor kandidaten-arbeiders wordt gekozen,worden twee stembussen gebruikt die respectievelijk voor beide categorieën zijn bestemd.

Wanneer de kiezer de voorgaande bepalingen niet naleeft kan de voorzitter zijn stembiljetterugnemen en vernietigen, doch moet hij hem een ander geven. De voorzitter moet opdezelfde wijze te werk gaan zo de kiezer zijn stembiljet beschadigt.

Art. 55. De kiezer, die wegens zijn lichamelijke toestand niet alleen naar de voor de stemming bestemde plaats kan gaan of zelf zijn stem niet kan uitbrengen, mag met de toestemming van de voorzitter zich door iemand laten leiden of bijstaan.

Art. 56. De kiezer mag niet meer stemmen uitbrengen dan er gewone mandaten te begevenzijn.

Indien de kiezer de voorkeur wil geven aan één enkele der voorgedragen lijsten en hij met deorde van voordracht der kandidaten van deze lijst instemt, brengt hij zijn stem uit in het vakjebovenaan de lijst.

Wenst hij deze orde te wijzigen, dan brengt hij één of meer naamstemmen uit in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten, aan wie hij zijn voorkeurstem wil geven.

Art. 57. Bij aanzienlijke spreiding van het personeel alsmede in geval van schorsing van deuitvoering van de arbeidsovereenkomst, mag de stemming per brief worden toegelateningevolge het akkoord tussen de werkgever en alle vertegenwoordigers van de representatievewerknemersorganisaties en van de representatieve organisaties van kaderleden die kandidatenhebben voorgedragen voor de betrokken categorie van werknemers, uiterlijk zesenvijftigdagen na de aanplakking van het bericht waarbij de verkiezingen worden aangekondigd.

Een zelfde akkoord kan de stemming per brief toelaten in geval van nachtarbeid voor zover aan volgende voorwaarden is voldaan voor de werknemers van de betrokken categorie :

1° het aantal werknemers tewerkgesteld tussen 20 u. en 6 u. op de dag van de verkiezing,bedraagt niet meer dan 5 % van het aantal op dezelfde datum tewerkgestelde werknemers;

2° en het aantal werknemers tewerkgesteld tussen 20 u. en 6 u. op de dag van de verkiezing,bedraagt niet meer dan vijftien.

Een zelfde akkoord kan de stemming per brief toelaten wanneer de werknemers niettewerkgesteld worden tijdens de openingsuren van de kiesbureaus.

Zodra dit akkoord bereikt is, moet de werkgever een afschrift zenden naar de sociaal inpecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Indien de stemming per brief geschiedt, wordt het gevouwen en afgestempelde stembiljet ineen eerste omslag gestoken, die opengelaten wordt en geen enkel opschrift draagt. Een tweedeomslag, eveneens open doch gefrankeerd, wordt bij de zending gevoegd en draagt hetvolgende opschrift :

« Aan de voorzitter van het stembureau voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (ofvan het comité voor preventie en bescherming op het werk) van .......... (naam van deonderneming), .............. sraat, te............................ ».

Op deze omslag staan eveneens de aanwijzing van het stembureau « bedienden », « arbeiders», « kaderleden » of « jeugdige werknemers » en bovendien de vermelding « afzender », denaam van de kiezer en de vermelding van het verplicht karakter van het plaatsen van eenhandtekening van de kiezer. Dit alles wordt aan de kiezer onder een derde gesloten omslaggeadresseerd. Het voorafgaande geldt voor elk stembiljet dat aan de kiezer wordt gezonden.

Art. 58. Indien de stemming per brief geschiedt, steekt de kiezer, na zijn stem te hebbenuitgebracht, het stembiljet gevouwen, zoals bij artikel 54, eerste lid, is bepaald, terug in deeerste omslag.

Hij sluit deze eerste omslag en steekt hem in de tweede omslag waarop het adres van devoorzitter van het stembureau voorkomt. Hij sluit deze tweede omslag en brengt er devermeldingen op aan die bij artikel 57, zesde lid, zijn bepaald.

De omslag met het stembiljet mag over de post of op onverschillig welke wijze wordenverzonden. Deze moet aankomen vóór de sluiting van de stemming.

Worden als ongeldig beschouwd :

1° de na het sluiten van de stemming binnengekomen stembiljetten;

2° de stembiljetten teruggezonden in een omslag waarop de handtekening van de kiezer, zoalsbepaald in artikel 57, zesde lid, ontbreekt;

3° de stembiljetten teruggezonden door een kiezer die reeds is komen stemmen in hetstembureau.

In deze gevallen opent de voorzitter de buitenomslagen, in aanwezigheid van het daartoe,indien noodzakelijk, speciaal samengeroepen bureau en zendt de binnenomslagen waarin hetstembiljet steekt, aan de sociaal inspecteur-districtshoofd die voor de vernietiging ervan zorgt.

Het aantal van deze stembiljetten en de naam van de kiezers wiens stembiljet na het sluitenvan de stemming is binnengekomen of die reeds hun stem hebben uitgebracht in hetstembureau, worden vermeld in een speciaal proces-verbaal dat door de voorzitter en desecretaris van het bureau wordt ondertekend. De getuigen mogen hierbij aanwezig zijn.

Art. 59. Wanneer de stemming gesloten is en voordat het bureau het proces-verbaal van deverkiezingen sluit, geeft de voorzitter aan het bureau de omslagen die hij van de per briefstemmende kiezers heeft ontvangen, zonder deze te openen.

Zoals van de overige kiezers die aan de stemming in de onderneming hebben deelgenomen,wordt ook de naam van ieder per brief stemmende kiezer, bij de ontvangst, door de secretarisaangestipt op de kiezerslijst die voor de verzending van de stembiljetten heeft gediend.

De voorzitter opent de buitenomslagen en steekt de binnenomslagen met stembiljetten in de daarvoor bestemde stembus, zonder dat deze mogen geopend worden.

Het bureau maakt vervolgens het proces-verbaal op en tekent het aantal kiezers op die aan destemming hebben deelgenomen, alsmede het aantal teruggenomen en ongebruiktestembiljetten.

De teruggenomen en de ongebruikte stembiljetten, alsmede de lijsten die voor het aanstippen hebben gediend, welke door de leden van het bureau die deze bijhielden en door de voorzitterzijn ondertekend, worden in een verzegelde omslag gestoken.

Indien slechts één kiescollege bestaat in geval gelijktijdig wordt gekozen voor de kandidatenarbeiders en voor de kandidaten-bedienden, geschieden voornoemde verrichtingenafzonderlijk. Dit geldt ook wanneer een kiescollege voor jeugdige werknemers is opgericht.

Wanneer de kiesverrichtingen verschillende dagen duren, neemt de voorzitter van het bureaualle nodige maatregelen ter bewaring van de stembussen, van de stembiljetten en van dedocumenten betreffende de kiesverrichtingen. Hierbij gedraagt hij zich naar de onderrichtingen van de sociaal inspecteur-districtshoofd of van een sociaal inspecteur die hijafvaardigt.

Afdeling III. - Na de stemverrichtingen

Onderafdeling 1. – Stemopneming

Art. 60. Zodra de voormelde verrichtingen beëindigd zijn, gaat het bureau over tot destemopneming.

Indien het nodig blijkt, kan de voorzitter beslissen om de opnemingsverrichtingen teverdagen. In dat geval moet hij alle maatregelen treffen, voorgeschreven in artikel 59 voor hetgeval dat de kiesverrichtingen verschillende dagen duren.

De voorzitter opent de stembus, haalt er de omslagen uit met de per brief uitgebrachte stemmen en opent deze omslagen. Wanneer een omslag verscheidene stembiljetten bevat, danworden deze ongeldig verklaard. De overige stembiljetten worden opnieuw in de stembusgebracht en de inhoud ervan wordt gemengd.

De voorzitter ledigt de stembus, telt de stembiljetten, tekent het aantal op in het procesverbaal,ontvouwt ze en deelt ze met medewerking van de bijzitters in de volgendecategorieën in :

1° stembiljetten met geldige stemmen voor één enkele lijst of voor één of meer kandidatenvan deze lijst; in een afzonderlijke categorie wordt voorzien voor elke lijst in de volgorde vande nummers van deze lijsten;

2° verdachte stembiljetten;

3° ongeldige stembiljetten;

4° blanco stembiljetten.

De biljetten met een stem bovenaan de lijst en met een stem voor één of meer kandidaten van dezelfde lijst, worden in de eerste categorie gerangschikt; de stem bovenaan de lijst wordt dan als de enig geldige beschouwd. Hetzelfde geldt indien het biljet meer naamstemmen telt dan er werkelijke mandaten toe te wijzen zijn.

Indien het noodzakelijk is, kan de voorzitter beslissen om de opnemingsverrichtingen teonderbreken. In dat geval moet hij alle maatregelen treffen, voorgeschreven in artikel 59 voorhet geval de kiesverrichtingen verschillende dagen duren.

Art. 61. Ongeldig zijn :

1° de andere stembiljetten dan die welke aan de kiezer zijn overhandigd op het ogenblik vande stemming;

2° de stembiljetten waarop meer dan één stem bovenaan een lijst is uitgebracht;

3° de stembiljetten waarop de kiezer een stem bovenaan een lijst en tevens één of meerstemmen voor één kandidaat of meerdere kandidaten van een andere lijst of meerdere anderelijsten heeft uitgebracht of de stembiljetten met stemmen voor kandidaten van verschillendelijsten;

4° de stembiljetten waarvan de vorm of de afmetingen zijn veranderd of die binnenin enigpapier of voorwerp bevatten of waarvan de kiezer door een teken, een doorhaling of een merkkan worden herkend.

Het teken van de stemming, zelfs wanneer het op onvolmaakte wijze is aangebracht, wordt alseen geldig uitgebrachte stem beschouwd tenzij het duidelijk in de bedoeling van de kiezer laghet stembiljet herkenbaar te maken.

Blanco zijn de stembiljetten waarop geen enkele stem is uitgebracht.

Art. 62. Bij de verdachte stembiljetten rangschikt de voorzitter de stembiljetten waaromtrent hijzelf aan de geldigheid twijfelt of waaromtrent een ander lid van het bureau voorbehoud meent te moeten maken over de geldigheid ervan. Hij parafeert deze verdachte stembiljetten.

De verdachte stembiljetten worden volgens de beslissing van de voorzitter bij de categorie gevoegd waartoe zij behoren.

De voorzitter vermeldt in het proces-verbaal het voorbehoud dat hijzelf of één of meer leden van het bureau menen te moeten behouden.

De stembiljetten van iedere categorie worden door de leden van het bureau geteld. Dezen tellen ook het aantal door elke kandidaat behaalde naamstemmen.

Art. 63. Het bureau stelt vast en bepaalt het aantal ongeldige en blanco stembiljetten en, voor elke lijst, het aantal bovenaan de lijst uitgebrachte stemmen, het aantal stemmen die enkel op kandidaten van de lijst zijn uitgebracht en het aantal door iedere kandidaat behaalde naamstemmen. Al deze getallen worden in het proces-verbaal opgenomen.

Na afloop van deze verrichtingen worden de stembiljetten gerangschikt zoals bij artikel 60, vierde lid, 1°, 3° en 4° is bepaald en worden zij in afzonderlijke en te sluiten omslagen gestoken. De voorzitter zendt deze omslagen aan de voorzitter van het hoofdbureau; indien er geen hoofdbureau is, zendt hij ze onverwijld aan de werkgever.

Onderafdeling 2

Verdeling van de mandaten en aanwijzing van de gekozenen

Art. 64. Het bureau verdeelt de mandaten en wijst de gewone en plaatsvervangende gekozenen aan, dadelijk na de sluiting van de opnemingsverrichtingen.

Indien er een hoofdbureau is, worden de processen-verbaal van de andere bureaus naar ditbureau gezonden, dat een algemene telling houdt van de uitslagen der stemming, de mandatenverdeelt en de gekozenen aanwijst.

De verkiezing geschiedt door één enkele stemronde.

Art. 65. Wanneer er meerdere lijsten zijn, deelt het bureau het kiescijfer van elke lijst, datgelijk is aan het aantal biljetten met een geldige lijststem of waarop enkel geldige stemmenvoor één of meer kandidaten op de lijst voorkomen, achtereenvolgens door 1, 2, 3, 4, enz. en rangschikt de quotiënten, opgesteld in twee decimalen, naar de orde van belangrijkheid tot eentotaal aantal quotiënten, gelijk aan het aantal te verkiezen gewone leden, is bereikt. Debiljetten die bovenaan werden ingevuld en ten voordele van een of meerdere kandidaten vandezelfde lijst worden beschouwd als lijststemmen.

De verdeling onder de lijsten geschiedt door toekenning aan elke lijst van evenveel mandatenals het kiescijfer quotiënten heeft gegeven die gelijk zijn aan of hoger dan het laatste nuttigquotiënt.

Wanneer een mandaat met gelijk recht aan verschillende lijsten toekomt, wordt het toegekendaan de lijst met het hoogste kiescijfer. Bij staking van kiescijfers wordt het mandaattoegekend aan de lijst waarop de kandidaat voorkomt die, in toepassing van de bij artikel 66vastgestelde procedure, het bijkomend mandaat toegekend zou krijgen dat aan zijn lijsttoekomt en die de meeste stemmen heeft behaald, rekening houdend met de lijststemmen ende naamstemmen, of in geval van gelijkheid aan de kandidaat die in de onderneming degrootste anciënniteit heeft.

Art. 66. De aanwijzing van de verkozen kandidaten geschiedt op de volgende wijze : wanneerhet aantal kandidaten van een lijst gelijk is aan het aantal zetels dat aan de lijst toekomt, zijnal die kandidaten gekozen.

Is dat aantal groter, dan worden de zetels toegekend aan de kandidaten die in volgorde vanhun voordracht het bijzonder verkiesbaarheidscijfer bereiken. Zijn er nog mandaten tebegeven, dan worden zij toegekend aan de kandidaten die de meeste stemmen hebbenbehaald. Bij gelijk stemmental is de volgorde van de voordracht beslissend.

Alvorens de gekozenen aan te wijzen, kent het hoofdstembureau aan de kandidatenindividueel de lijststemmen toe die ten gunste van de orde van voordracht zijn uitgebracht.

Dit aantal lijststemmen wordt verkregen door het aantal van de bovenaan op de lijst ingevuldestembiljetten te vermenigvuldigen met het aantal van de zetels door deze lijst behaald. De toekenning van de lijststemmen geschiedt door overdracht : aan de naamstemmen die door deeerste kandidaat van de lijst zijn behaald, worden zoveel lijststemmen toegevoegd als nodig isom het verkiesbaarheidscijfer van die lijst te bereiken; is er een overschot, dan wordt dat opgelijke wijze toegekend aan de tweede kandidaat, en zo verder tot alle lijststemmen zijntoegekend.

Het bijzonder verkiesbaarheidscijfer van elke lijst wordt verkregen door het totaal van de inaanmerking komende stemmen te delen door het getal van de aan de lijst toegekende zetels,vermeerderd met één.

Wanneer hierin een decimaal voorkomt, wordt het cijfer naar beneden afgerond voor eendecimaal van één tot vier en naar boven voor een decimaal van vijf tot negen.

Het totaal van de in aanmerking komende stemmen wordt verkregen door het aantalstembiljetten met een geldige stem bovenaan de lijst gevoegd bij de stembiljetten met geldigestemmen voor één of meerdere kandidaten, te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat aande lijst toekomt.

Art. 67. Op elke lijst waarvan één of meer kandidaten verkozen zijn, worden de niet verkozen kandidaten plaatsvervangend verklaard volgens de regel bepaald voor de gewone verkozenen, zonder dat hun aantal hoger mag zijn dan het aantal verkozenen van de lijst.

Vooraleer de plaatsvervangende en resterende niet-verkozen kandidaten worden aangewezen, gaat het bureau, na weglating van de gewone verkozen kandidaten, over tot een tweede individuele toewijzing van de lijststemmen die aan de orde van de voordracht ten goede komt; deze toewijzing geschiedt op dezelfde wijze als voor de gewone kandidaten, doch te beginnen met de eerste van de niet verkozen-kandidaten in de orde van de voordracht. Alle plaatsvervangers evenals hun volgorde en de voorlopige volgorde van de resterende niet-verkozen kandidaten worden bepaald in functie van het aantal bekomen naamstemmen vermeerderd met de hen toegewezen lijststemmen bij deze tweede individuele toewijzing.

De volgorde van de plaatsvervangers en de volgorde van de niet-verkozen kandidaten wordt opgenomen in het proces-verbaal.

Art. 68. Na verloop van deze verrichtingen sluit het bureau, dat de verkozenen heeft aangewezen, het proces-verbaal, dat door alle leden van het bureau wordt ondertekend.

De voorzitter van het bureau zendt onmiddellijk, voor de raad of het comité:

1° het origineel van de processen-verbaal, overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet, naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met vermelding van het dossiernummer dat hun werd toegekend door voornoemde Algemene directie; deze verzending kan worden vervangen door het uploaden van een afschrift van dit document op de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien op de website van de voornoemde Federale overheidsdienst;

2° een afschrift van de processen-verbaal naar de werkgever, die het tijdens de gehele legislatuur bewaart voor de toepassing van artikel 79;

3° bij een aangetekend schrijven, een afschrift van de processen-verbaal naar de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganisaties; hij moet echter niet overgaan tot deze verzending indien het proces-verbaal overgemaakt werd aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door het uploaden op de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien.

Tezelfdertijd moeten de resultaten van de stemming aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meegedeeld worden voor het opmaken van statistieken. Deze mededeling gebeurt langs elektronische weg op de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de nadere regelen vastgesteld door voornoemde FOD. Bij ontstentenis zullen deze gegevens verzonden worden door middel van een statistische steekkaart verstrekt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Met het oog op deze verzending van resultaten, zal de werkgever aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, langs elektronische weg of bij ontstentenis, door middel van een statistische steekkaart verstrekt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, inlichtingen verstrekken die toelaten de onderneming die sociale verkiezingen organiseert te identificeren en inlichtingen over het tewerkgesteld personeel en het aantal mandaten per categorie. Deze inlichtingen worden verzonden overeenkomstig de nadere regelen vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; uiterlijk op de zestigste dag voor de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, voor wat betreft de inlichtingen die toelaten de onderneming die verkiezingen organiseert te identificeren, en uiterlijk de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, voor wat betreft de inlichtingen over het tewerkgesteld personeel en het aantal mandaten per categorie.

Uiterlijk daags na de sluiting van de verrichtingen overhandigt de voorzitter de documenten die voor de verkiezingen hebben gediend, in verzegelde omslagen aan de werkgever

De werkgever bewaart de documenten gedurende een periode van vijfentwintig dagen die volgt op de dag van de sluiting van de kiesverrichtingen. In geval van beroep bezorgt hij de documenten aan het bevoegde rechtsorgaan.

Als er geen beroep wordt ingesteld of nadat de definitieve beslissing van het rechtsorgaan van beroep is gevallen mag de werkgever de stembiljetten vernietigen.

Uiterlijk twee dagen na de sluiting van de kiesverrichtingen wordt door de werkgever op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, een bericht aangeplakt met de uitslag der stemming en de samenstelling van de raad of het comité.

Bij gebreke aan aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, wordt het bericht met de uitslag der stemming en de samenstelling van de raad of het comité aangeplakt op de plaats waar het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt zou zijn aangeplakt geweest indien het niet op elektronische wijze was ter beschikking gesteld.

Dat bericht vermeldt duidelijk en nauwkeurig alle personeelsafgevaardigden en alle werkgeversafgevaardigden alsmede hun plaatsvervangers. Het moet aangeplakt blijven tot de vierentachtigste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming.».

Art. 69. Indien slechts één kiescollege bestaat in geval gelijktijdig wordt gekozen voor dekandidaten-bedienden en voor de kandidaten-arbeiders geschieden de in de artikelen 60 tot 68bedoelde verrichtingen voor elke categorie van kandidaten afzonderlijk.

Afdeling IV. - Organisatie van nieuwe verkiezingen

Art. 70. De verkiezingen worden georganiseerd buiten de periode bepaald in artikel 9 vandeze wet :

1° in geval van gerechtelijke nietigverklaring van de verkiezingen;

2° zodra het aantal gewone afgevaardigden kleiner is dan twee en er geen plaatsvervangendeafgevaardigden of geen kandidaten meer zijn om de vacante zetel(s) te bezetten; deze verkiezingen worden overeenkomstig de artikelen 13 en volgende van deze wet gehouden enop basis van de beslissingen genomen door de werkgever in uitvoering van artikel 12 bij devorige verkiezingen van hetzelfde orgaan, eventueel gewijzigd door de arbeidsrechtbank;

3° wanneer de procedure te laat werd ingezet terwijl de onderneming voldeed aan devoorwaarden voor de oprichting of de hernieuwing van een orgaan;

4° wanneer de beroepen voor de arbeidsgerechten een vertraging in de procedure hebbenveroorzaakt;

5° wanneer de kiesverrichtingen geschorst werden wegens staking of tijdelijke werkloosheid.

Afdeling V. - Elektronisch stemmen

Art. 71. In afwijking van de artikelen 50, 51, 54 en 59 tot 63, kan tot elektronisch stemmenworden overgegaan onder de door deze afdeling bepaalde voorwaarden.

Art. 72. Het informaticasysteem dat aangewend wordt, moet beantwoorden aan volgendevoorwaarden :

1° in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die de verkiezingvan de personeelsafgevaardigden in de raden en de comités regelen;

2° volgende gegevens registreren die moeten opgenomen worden in het proces-verbaal :

a) de datum van de verkiezingen;

b) het betrokken orgaan;

c) het nummer van het stembureau;

d) het betrokken kiescollege;

e) het aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen (in geval vangemeenschappelijk kiescollege, brengt elke kiezer twee stemmen uit);

f) het aantal blanco stemmen;

g) het aantal lijststemmen;

h) het aantal uitgebrachte lijststemmen enkel ten voordele van kandidaten van de lijst;

i) het aantal stemmen behaald door elke kandidaat;

j) het aantal effectieve mandaten per lijst;

k) de naam en de voornaam van de gewone verkozenen per lijst;

l) de naam en de voornaam van de plaatsvervangende verkozenen per lijst;

3° een beeldscherm tonen dat bij het begin van de kiesverrichting een overzicht geeft van allelijstnummers en letterwoorden van de kandidatenlijsten; wanneer de kiezer een lijst kiest,moeten de namen van alle kandidaten verschijnen in de volgorde van hun voordracht; dezeoverzichten moeten een waarborg van neutraliteit bieden;

4° niet toelaten dat een ongeldige stem wordt geregistreerd; de kiezer moet uitgenodigdworden om zijn stem opnieuw uit te brengen;

5° de nodige waarborgen bieden inzake betrouwbaarheid en veiligheid en de onmogelijkheidverzekeren van elke manipulatie van de geregistreerde gegevens evenals het geheim derstemming;

(6° …);

7° de bewaring verzekeren van de resultaten van de stemming en van de mogelijkheid totcontrole van de stemverrichtingen en van de resultaten door de arbeidsgerechten.

Art. 73. Een systeem van elektronisch stemmen mag enkel worden gebruikt :

1° indien het vergezeld is van een attest van de fabrikant dat het systeem beantwoordt aan devoorwaarden vastgesteld in artikel 72;

2° indien de fabrikant ondersteuning kan waarborgen in geval van technische problemen dierijzen op het ogenblik van de verkiezingen;

3° indien het werd neergelegd bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen vande FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 74. De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen moet met unanimiteitgenomen worden door elke betrokken raad of comité.

De raad of het comité zal voorafgaandelijk ingelicht zijn van de in de artikelen 72 en 73opgenomen punten.

Deze beslissing is het voorwerp van een vermelding in het bericht bepaald in artikel 14.

Art. 75. De leden van de stembureaus, de plaatsvervangende voorzitters en secretarissen, de getuigen en de kiezers, moeten een passende opleiding krijgen.

Art. 76. Elk kiescollege moet afzonderlijk stemmen.

Art. 77. De getuigen van het hoofdbureau kunnen de codering van de kandidatenlijsten

bijwonen.

Afdeling VI. - Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Art. 78. § 1. De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie overeenkomstig de bepalingen van artikel 33.

Hetzelfde geldt wanneer alle in overeenstemming met de voorschriften van artikel 33 ingediende kandidaturen ingetrokken werden overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 of nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale verkiezingen.

Bij gebrek aan kandidaten, in de hypotheses bedoeld in de voorgaande leden, moet de stemming niet georganiseerd worden. De werkgever neemt zelf de beslissing om de kiesprocedure stop te zetten na verloop van de in artikel 33 bepaalde termijn of, in voorkomend geval na kennisgeving van het vonnis dat alle kandidaturen zou nietig verklaren in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale verkiezingen.

De werkgever plakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, een bericht, overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet, aan met vermelding van zijn beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure en van de reden waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd verzendt hij een afschrift van dit bericht aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of uploadt hij een afschrift van dit bericht op de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een afschrift van de beslissing wordt, bij een aangetekend schrijven, ook naar de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganisaties verzonden; hij moet echter niet overgaan tot deze verzending indien het afschrift overgemaakt werd aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door het uploaden op de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien.

Volgend op deze beslissing van de werkgever moet geen enkel stembureau samengesteld worden en moet niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.

§ 2. De kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën) overeenkomstig de bepalingen van artikel 33.

Hetzelfde geldt wanneer alle in overeenstemming met de voorschriften van artikel 33 ingediende kandidaturen ingetrokken werden overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 of nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale verkiezingen.

De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorieën waarvoor één of meerdere lijsten neergelegd werden.

In het geval bedoeld bij de vorige leden, stelt het stembureau dat samengesteld is voor de werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt de stopzetting van de kiesprocedure vast aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven. Deze vaststelling gebeurt in een proces-verbaal, overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. Volgend op deze vaststelling van het stembureau, moet er niet overgegaan worden tot de samenstelling van een stembureau voor de betrokken categorie, noch tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven voor deze werknemerscategorieën.

Het proces-verbaal, in origineel en afschrift, wordt verzonden naar de verschillende bestemmelingen zoals voorgeschreven in artikel 68, tweede lid.

Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau, aangeplakt ter attentie van het personeel.

§ 3. De kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer voor de betrokken personeelscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve organisatie van kaderleden of één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten.

Een stembureau wordt samengesteld voor de werknemerscategorie waarop het eerste lid van toepassing is. Het stembureau komt samen aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de betrokken werknemerscategorie om de stopzetting van de kiesprocedure vast te stellen. Het stelt het proces-verbaal op, overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. Volgend op deze beslissing van het stembureau, moet er niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.

De kandida(a)t(en) zijn van rechtswege verkozen. Het resultaat moet meegedeeld worden aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het opmaken van statistieken, en dit overeenkomstig artikel 68, derde lid.

Het proces-verbaal, in origineel en afschrift, wordt verzonden naar de verschillende bestemmelingen zoals voorgeschreven in artikel 68, tweede lid.

Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau, aangeplakt ter attentie van het personeel. De namen van de van rechtswege verkozen werknemers vormen eveneens het voorwerp van een aanplakking. Als verkiezingen hebben plaatsgevonden voor andere werknemerscategorieën van dezelfde onderneming, moet de aanplakking van de van rechtswege verkozenen plaatsvinden na deze stemming om het resultaat van de verkiezingen niet te beïnvloeden.

De van rechtswege verkozen kandidaat geniet als effectief verkozene van de bescherming tegen ontslag van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, zelfs indien hij de enige verkozene is en derhalve het orgaan niet zal kunnen functioneren.

§ 4. Het beroep tegen de beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure genomen door de werkgever of tegen de vaststelling van stopzetting door het stembureau wordt geregeld door hoofdstuk IV van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale verkiezingen.

Afdeling VII. - Vervanging van de gewone leden

Art. 79. Wanneer een einde komt aan het mandaat van een of meer gewone leden van deafvaardiging van de werknemers, worden deze achtereenvolgens vervangen door :

1° de plaatsvervangende leden van dezelfde lijst in de volgorde waarin zij werden verkozen;

2° de niet verkozen kandidaten van dezelfde lijst in de volgorde van de rangschikking zoalsbepaald in artikel 67, derde lid en zoals vastgesteld in het proces-verbaal van destemopneming.

Art. 80. Wanneer een lid van de afvaardiging van de werkgever zijn leidinggevende functie in de onderneming verliest, kan de werkgever de persoon aanduiden die dezelfde functie bekleedt.

Wanneer de functie van een lid van de afvaardiging van de werkgever wordt afgeschaft, kan de werkgever een persoon aanduiden die één van de functies uitoefent, die bepaald zijn in het bericht bedoeld in artikel 14 dat in voorkomend geval gewijzigd is overeenkomstig het laatste lid van dit artikel.

Het beroep tegen de aanwijzing van een vervanger wordt geregeld door artikel 9 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen.

De lijst van de leidinggevende functies bepaald overeenkomstig artikel 12 en eventueel gewijzigd door de arbeidsrechtbank in het kader van het beroep geregeld door artikel 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, evenals bij wijze van aanduiding, de lijst met de leden van het leidinggevend personeel, vastgesteld op de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, wordt bewaard tot de volgende verkiezingen, op de plaats waar het arbeidsreglement van de onderneming wordt bewaard.

Wanneer er nieuwe leidinggevende functies worden gecreëerd nadat de lijst met leidinggevende functies definitief is geworden, kan deze lijst na de datum van de aanplakking van het resultaat van de verkiezingen worden aangepast, overeenkomstig de volgende werkwijze.

De werkgever legt schriftelijk een voorstel tot aanpassing van de lijst voor aan de raad of het comité vergezeld van, bij wijze van aanduiding, de naam van de personen die deze leidinggevende functies uitoefenen. Deze raad of dit comité deelt zijn opmerkingen mee aan de werkgever binnen de maand volgend op de overlegging van het voorstel aan de raad of het comité. Vervolgens deelt de werkgever, schriftelijk, zijn beslissing mee aan de raad of het comité en plakt hij deze aan in de lokalen van de onderneming op de plaats bepaald in artikel 15 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Het beroep tegen deze beslissing wordt geregeld door artikel 10 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen.

Deze beslissing wijzigt de lijst van de leidinggevende functies vastgesteld in het bij artikel 12 bedoelde bericht; dit bericht wordt bewaard tot aan de volgende verkiezingen op de plaats waar het arbeidsreglement van de onderneming bewaard wordt.

TITEL III. - Andere bepalingen betreffende de raden en comités

HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 81. De raad of het comité, bijeengeroepen door het ondernemingshoofd, vergadert ten minste eenmaal per maand op de datum, het uur en de plaats die door het ondernemingshoofd worden vastgesteld.

Is geen beroep tot nietigverklaring van de verkiezingen, tot verbetering van de verkiezingsresultaten of tot nietigverklaring van de aanduiding van een werkgeversafgevaardigde ingesteld, zoals geregeld door de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, dan wordt de eerste vergadering van de raad of het comité gehouden uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de beroepstermijn vastgesteld door voornoemde wet, en, in het andere geval, binnen dertig dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen.

De in het voorafgaande lid bepaalde algemene regel is evenwel alleen dan van toepassing wanneer geen bijzondere bepalingen in het huishoudelijk reglement voorkomen waarbij een kortere termijn wordt bepaald.

Wanneer een beroep wordt ingesteld tot nietigverklaring van de verkiezingen, tot verbetering van de verkiezingsresultaten of tot nietigverklaring van de aanduiding van een werkgeversafgevaardigde, zoals geregeld door de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, blijft de oude raad of het oude comité zijn taken uitvoeren tot de samenstelling van de nieuwe raad of het nieuwe comité definitief is geworden.

Art. 82. De werkgever moet de raad of het comité bijeenroepen wanneer ten minste een derdevan de gewone leden van de personeelsafvaardiging hem hierom verzoekt. De verzoekersdoen mededeling van de punten die zij op de agenda geplaatst wensen te zien.

Art. 83. De aanvullende vervoerskosten van de personeelsafgevaardigden zijn ten laste van dewerkgever in de volgende gevallen :

1° wanneer zij vergaderingen tussen verschillende zetels bijwonen;

2° wanneer zij, buiten hun gewone werkuren, met hun eigen vervoermiddelen vergaderingenmoeten bijwonen;

3° wanneer zij zich in de onmogelijkheid bevinden om van hun normale vervoerbewijzengebruik te maken.

Art. 84. De secretaris van de raad of het comité maakt de notulen van iedere vergadering op.

In de notulen worden opgetekend : de in de raad of het comité gedane voorstellen, degenomen beslissingen, alsmede een getrouwe korte inhoud van de beraadslagingen.

De notulen der vergadering worden bij de opening van de volgende vergadering voorgelezen en goedgekeurd.

HOOFDSTUK II

Bijzondere bepalingen betreffende de ondernemingsraad

Art. 85. De raad kan beslissen dat hij in de toekomst de aan een comité opgedragen taken zalvervullen, waarbij de volgende voorwaarden gelden :

1° de beslissing kan eerst genomen worden na eensluidend advies van het comité;

2° de beslissing kan alleen dan worden genomen wanneer de werknemersorganisaties die inde personeelsafvaardiging van de ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn, ten minste 60 pct. van de personeelsleden verenigen;

3° de raad zal vooraf een beroep doen op de medewerking van personen die reeds zittinghebben in het comité, met name van de preventieadviseur, van het lid of van de leden van hetleidinggevend personeel, van de geneesheer en van de sociaal assistente van de medischedienst en, eventueel van technici van de onderneming;

4° de beslissing heeft pas uitwerking nadat zij is goedgekeurd door de federale minister die dewerkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft.

Art. 86. In de ondernemingen die minder dan honderd werknemers tewerkstellen en waar eenraad moet worden opgericht, oefenen de personeelsafgevaardigden, verkozen voor het comitéhet mandaat uit van afgevaardigden voor de raad.

Wanneer deze afgevaardigden overeenkomstig artikel 79 worden vervangen, oefenen hunplaatsvervangers eveneens hun mandaat in de raad uit.

De raad blijft afzonderlijk functioneren volgens de regeling vastgesteld bij artikel 22 van dewet van 20 september 1948.

TITEL IV. - Toezicht en slotbepalingen

HOOFDSTUK I. – Toezicht

Art. 87. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie, worden desociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FODWerkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangewezen als ambtenaren belast met hettoezicht op de uitvoering van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van hetbedrijfsleven en haar uitvoeringsbesluiten en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende hetwelzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met betrekking tot de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel van de comités voor preventie en bescherming ophet werk, en haar uitvoeringsbesluiten, alsook deze wet.

Het eerste lid is niet van toepassing op het toezicht over de bepalingen van de artikelen 15, b,en 15bis van de voornoemde wet van 20 september 1948 en van de uitvoeringsbesluitenervan.

Art. 88. Zij mogen eveneens van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers mededelingeisen van de kiezerslijsten evenals van ieder bewijsstuk betreffende de voorwaarden inzakekiesrecht en inzake verkiesbaarheid en van alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor hetvervullen van hun opdracht.

Art. 89. Zij mogen eveneens van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers mededelingeisen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad. Zij mogen devergaderingen van de ondernemingsraad bijwonen, indien daartoe een behoorlijkgemotiveerde aanvraag is gedaan hetzij door de raad, hetzij door de werkgever, hetzij door deafgevaardigden van de werknemers; zij zijn evenwel niet stemgerechtigd.

HOOFDSTUK II. - Diverse en slotbepalingen

Art. 90. Voor het bepalen van de inbreuken bedoeld in artikel 32, 1° en 2° van de wet van 20september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, alsook in artikel 82, 1° en 2° vande wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering vanhun werk, moeten de bepalingen van deze wet in aanmerking worden genomen.

Art. 91. Het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en decomités voor preventie en bescherming op het werk, wordt opgeheven.

Art. 92. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordtbekendgemaakt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens