NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Praktische modaliteiten indienen dossier niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Praktische modaliteiten voor het indienen van een dossier in het kader van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen:

I. In de onderneming bestaat voor de betrokken werknemers een syndicale afvaardiging : het voordeel moet ingevoerd worden via collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Het dossier dat u neerlegt op de griffie bevat op zijn minst volgende stukken:

1. het formulier gevoegd als bijlage 1 bij CAO nr. 90 (beschikbaar op deze website in de module: Procedures en formulieren):

  • vak 2 van dit formulier moet volledig ingevuld zijn, d.w.z. het identificatienummer van de onderneming (het KBO – nummer), het adres van de onderneming en het nummer van het of de bevoegde paritaire comités voor de betrokken werknemers moeten duidelijk leesbaar zijn.
    Indien u twijfels hebt over het correcte nummer, kan u hier de lijst van Paritaire Comités raadplegen.  Enkel de administratieve nummers opgenomen in deze lijst worden aanvaard
  • vak 3 van dit formulier herhaald de belangrijkste vormvereisten waaraan een overeenkomst moet voldoen opdat zij geregistreerd zou kunnen worden als CAO en dient volledig ingevuld te worden
  • het formulier moet voorzien zijn van de originele handtekeningen van de werkgever en de vertegenwoordiger(s) van de organisatie(s) die de CAO aangaan

2. De CAO zelf die de verplichte vermeldingen  bevat zoals deze opgesomd zijn in artikels 13, 14 en 16 van de CAO-wet.
    Het behoorlijk invullen van vak 3 van het formulier ontslaat de partijen geenszins van deze verplichting.

3. Het toekenningsplan dat de verplichte vermeldingen bevat zoals deze zijn opgesomd in artikel 8 van CAO nr. 90.
    Het toekenningsplan dient niet opgenomen te zijn als bijlage bij de CAO wanneer de bepalingen ervan opgenomen werden in de CAO-tekst zelf.

II. In de onderneming bestaat voor de betrokken werknemers geen syndicale afvaardiging: om het voordeel in te voeren hebt u de keuze tussen een collectieve arbeidsovereenkomst (zie hierboven) of een toetredingsakte

Het dossier dat u neerlegt op de griffie bevat op zijn minst volgende stukken:

1. De toetredingsakte opgesteld overeenkomstig het model gevoegd als bijlage 2 bij CAO nr. 90 (beschikbaar op deze website in de module: Procedures en formulieren):

  • vak 2 van dit formulier moet volledig ingevuld zijn, d.w.z. het identificatienummer van de onderneming (het KBO-nummer), de identiteit van de werkgever of van de persoon die namens hem en voor rekening van de werkgever de akte ondertekent alsook diens hoedanigheid, het adres en het nummer van het of de bevoegde paritaire comités voor de betrokken werknemers moeten duidelijk leesbaar zijn.
    Indien u twijfels hebt over het correcte nummer, kan u hier de lijst van Paritaire Comités raadplegen.  Enkel de administratieve nummers opgenomen in deze lijst worden aanvaard
  • vak 3 van de toetredingsakte moet volledig ingevuld zijn
  • het formulier moet voorzien zijn van de originele handtekeningen van de werkgever of zijn vertegenwoordiger

2. Het toekenningsplan dat de verplichte vermeldingen bevat zoals deze zijn opgesomd in artikel 8 van CAO nr. 90.

3. Het ontvangstbewijs dat u werd overgemaakt door de ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens