NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief korte termijnindicatoren - mei 2009

Belgische arbeidsmarkt gaat verder in het rood

De tweede maandelijkse publicatie van de korte termijnindicatoren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg maakt duidelijk dat de economische crisis niet enkel meer zichtbaar is in de meest gevoelige indicatoren van de arbeidsmarkt.  Uit de gegevens, die veelal teruggaan tot maart 2009, blijkt dat de verslechtering zich ook reflecteert in de structurele parameters van de Belgische arbeidsmarkt.

Werkloosheid stijgt gestaag

Grafiek 1 - Administratieve en geharmoniseerde werkloosheidsgraad (niet seizoensgezuiverd)Grafiek 1 geeft de Belgische werkloosheid weer volgens zowel de administratieve omschrijving als volgens de geharmoniseerde Europese statistische definitie.  Beide reeksen laten een duidelijke stijging optekenen, ook de minder conjunctuurgevoelige administratieve werkloosheid. 

Een analyse per gewest leert dat de stijging in Vlaanderen (+0,6 procentpunten op jaarbasis) sterker is dan in Brussel (+0,3) en in Wallonië (s.q.).  Het totale aantal uitkeringsgerechtigde werklozen nam op jaarbasis toe met 21.843, waarvan 18.032 in Vlaanderen, 1.916 in Wallonië en 1.895 in Brussel.  Wanneer we de evolutie naar nationaliteit opsplitsen, dan zien we dat de toename bij de Belgen 18.496 bedraagt, bij de EU-buitenlanders 1.089 en bij de niet-EU-burgers 2.258.  Verhoudingsgewijs wordt deze laatste groep evenwel veel sterker getroffen dan de beide andere (+10,8% tegenover +4,6%). 

Grafiek 2 - Geharmoniseerde werkloosheidsgraad in België en de Eurolanden (seizoensgezuiverd)In grafiek 2 wordt de evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in België vergeleken met deze in het Eurogebied.  Daaruit blijkt de toename van de werkloosheid in ons land nog steeds minder uitgesproken dan elders.  Of het hierbij om een structurele tendens gaat, dan wel om een uitsteleffect dat wordt gevoed door de Belgische arbeidsmarktwetgeving met relatief lange opzegtermijnen (voor bedienden) en door het stelsel van tijdelijke werkloosheid (voor arbeiders) zal de komende maanden moeten blijken. 

Het blijft overigens zeer opvallend dat de stijgende werkloosheid in Europa vooral een zaak van de mannelijke werknemers is, in die mate dat in de EU-27 de werkloosheidsgraad in maart van dit jaar voor mannen en vrouwen gelijk is (8,3%), daar waar een jaar voordien nog een verschil van 1,1 procentpunt werd opgetekend. 

Grafiek 3 - Administratieve werkloosheidsgraad en tijdelijke werkloosheidsgraad in België (niet seizoensgezuiverd)Zoals kon worden verwacht zet de stijging van de tijdelijke werkloosheid zich door.  In maart waren 313.200 arbeiders één of meer dagen tijdelijk werkloos, ofwel 23,0% van het totale aantal arbeiders.  Dat het stijgingsritme enigszins afneemt, terwijl de (volledige) werkloosheid daalt, bevestigt de indruk dat de weerslag van de economische situatie op de arbeidsmarkt stilaan een structureel karakter aanneemt.  Anderzijds moet er ook rekening mee worden gehouden dat tijdelijke werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden in maart wellicht minder frequent voorkomt dan in februari. 

Ook de deeltijdse werkloosheid (met behoud van de inkomensgarantie-uitkering) steeg in maart, al blijft de toename op jaarbasis eerder beperkt (+2.558 personen).  Het aantal personen in loopbaanonderbreking en tijdskrediet nam wel sterk toe (+10.280 personen op jaarbasis), wat erop wijst dat dit stelsel mogelijk als alternatief voor tijdelijke werkloosheid voor de bedienden wordt gebruikt.  In dit stelsel zijn traditioneel vrouwen sterk oververtegenwoordigd, maar de stijging blijkt ook hier sterker bij de mannen (+5,2% op jaarbasis tegenover +4,0% bij de vrouwen). 

Grafiek 4 - Aantal ontslagen als gevolg van een faillissementIn de gegevens over de “klassieke” uitweg uit de arbeidsmarkt die bij herstructureringen wordt gehanteerd, het brugpensioen en aanverwante stelsels, blijkt nog geen crisiseffect merkbaar, wat wellicht kan worden verklaard door de procedure die eraan voorafgaat en die steeds verschillende maanden in beslag neemt.  Dit gegeven wordt min of meer bevestigd door de cijfers omtrent de collectieve ontslagen wegens sluiting van de onderneming en door het aantal ontslagen wegens een faillissement (grafiek 4).  In beide gegevensreeksen is geen opvallende stijging merkbaar.  Mogelijk moet het ergste op dit gebied nog komen.

 

 

 

Ook tijdens de crisis blijven er banen beschikbaar

Grafiek 5 - Administratieve vacaturegraad en werkloosheidsgraadOp het einde van de maand april stonden 49.011 vacatures open bij de gewestelijke bemiddelingsdiensten, iets meer dan één maand voordien.  Daarvan zijn 39.050 banen beschikbaar in Vlaanderen, 6.871 in Wallonië en 3.090 in Brussel.  De vacaturegraad, die in grafiek 5 wordt opgenomen en het aantal vacatures gedeeld door het totaal aantal ingevulde en beschikbare werkplaatsen weergeeft, bleek zelfs iets hoger te liggen dan één maand voordien (+0,1 procentpunten), al blijft de negatieve tendens op jaarbasis onweerlegbaar (-0,2 procentpunten).  Uit de gelijktijdige stijging van het aantal vacatures en de werkloosheid in de loop van één maand kunnen vanzelfsprekend nog geen verregaande conclusies worden getrokken.  Maar indien de tendens zich zou doorzetten zou dit uiteraard wijzen op een structureel onevenwicht in de Belgische arbeidsmarkt.

Grafiek 6 - Aantal vacatures per werkzoekendeGrafiek 6 wijst er overigens op dat de lichte stijging van het aantal vacatures de toename van de werkloosheid niet compenseert.  Het aantal vacatures per werkzoekende daalde tot 0,16.  Voor elke 10 openstaande banen zijn er nu 61 potentiële kandidaten.

De dalende tendens in de uitzendsector tekent zich in maart opnieuw scherper af dan in de voorgaande maand : het aantal gewerkte uren nam af met 4,93%, terwijl het één jaar voordien op maandbasis nog met 2,2% toenam. 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens