NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indicatoren Kwaliteit van de Arbeid

In de herfst van 2001 keurde de Raad “Werkgelegenheid”, d.i. de Raad waarin de Ministers van Werk van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn, onder het Belgische voorzitterschap, een lijst met 31 indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de arbeid goed. Aan de hand van de goedgekeurde indicatoren worden de inspanningen opgemeten die de Lidstaten leveren op gebied van kwaliteit van de arbeid en dit in het kader van de tenuitvoerlegging van de Europese Werkgelegenheidsstrategie.

De indicatoren bestrijken de tien dimensies van de kwaliteit van de arbeid (voor meer informatie : zie http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/quality_en.htm)

De tien dimensies van de kwaliteit van de arbeid zijn de volgende:

  1. Intrinsieke kwaliteit van de arbeid
  2. Kwalificaties en levenslang leren en opbouw van de loopbaan
  3. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  4. Veiligheid en gezondheid
  5. Flexibiliteit en zekerheid
  6. Inschakeling en toegang tot de arbeidsmarkt
  7. Organisatie van het werk en evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven
  8. Sociale dialoog en deelname van de werknemers
  9. Verscheidenheid en non-discriminatie
  10. Algemene economische prestaties en productiviteit

Intrinsieke kwaliteit van de arbeid

Ervoor waken dat de banen intrinsiek voldoen en compatibel zijn met de competenties en de vaardigheden van de betrokken personen en gepaste inkomensniveaus waarborgen.

Sleutelindicator 

Q1 INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko)
INM05 - Loopbaantraject volgens deciel - Administratieve gegevens (XLS, 37 Ko) 

Contextindicatoren 

Q2 INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst -  Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko) 
Q3 Jobtevredenheid (geen gegevens beschikbaar)

Kwalificaties en levenslang leren en opbouw van de loopbaan

De personen erbij helpen om hun mogelijkheden ten volle te ontwikkelen door middel van een adequate ondersteuning op gebied van onderwijs en levenslang leren.

Sleutelindicator 

Q4 INF10 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 

Contextindicatoren 

Q5 INF11 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 38 Ko)
INF13 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF14 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 36 Ko)
INF16 - Participatiegraad van de werklozen aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
Q6
Q7
INF25 - Vorming in de ondernemingen (XLS, 36 Ko) 

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Bevorderen van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen op gebied van gelijkwaardige banen en wat betreft de loopbaanmogelijkheden tijdens de volledige beroepsloopbaan.

Sleutelindicator 

Q8 INE20 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen (XLS, 30 Ko)  

Contextindicatoren 

Q9 INE21 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens leeftijdsklasse (XLS, 30 Ko) 
Q10 INE05 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko) 
Q11 INE13 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen (XLS, 33 Ko) 
Q12
Q13
INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 

Veiligheid en gezondheid

Zorgen voor veilige, gezonde en gunstige arbeidsomstandigheden op fysiek en psychologisch vlak.

Sleutelindicator 

Q14 INJ01 - Arbeidsongevallen (XLS, 39 Ko)
INJ03 - Evolutie van het aantal arbeidsongevallen (XLS, 33 Ko) 

Flexibiliteit en zekerheid

Aanmoedigen van een positieve ingesteldheid ten opzichte van veranderingen op het werk en op de arbeidsmarkt in het algemeen en zorgen voor adequate ondersteuning van personen die hun baan verliezen of een andere baan zoeken. Aanmoedigen van het optimaal benutten van de capaciteiten en de flexibele loopbaanmogelijkheden door het adequaat ondersteunen van de beroepsmatige en geografische mobiliteit, zulks ook op de nieuwe Europese arbeidsmarkten.

Sleutelindicator 

Q15 IND06 - Onvrijwillige deeltijdarbeid als percentage van deeltijdarbeid (XLS, 31 Ko)
IND07 - Onvrijwillige deeltijdarbeid ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden (XLS, 29 Ko) 

Inschakeling en toegang tot de arbeidsmarkt

Verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkten en de inschakeling erop versoepelen, namelijk de mate waarin het makkelijk is om toegang tot de arbeidsmarkt te vinden en op die markt te blijven en om er opnieuw toegang toe te vinden na afwezigheid of die markt aanwenden om een andere baan te vinden.

Sleutelindicator 

Q16 INM01 - Mobiliteit volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 44 Ko) 

Contextindicatoren 

Q17 Transities van werklozen via training (geen gegevens beschikbaar – indicator bleek na enkele jaren gebruik weinig zinvol)
Q18 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko) 
Q19 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
Q20 INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 
Q21 INF06 - Vroegtijdig schoolverlaters (XLS, 34 Ko) 
Q22 INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 

Organisatie van het werk en evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven

Erop toezien dat de arbeidsvoorwaarden in het bijzonder met betrekking tot de arbeidstijd en de ondersteunende diensten het mogelijk maken om een geschikt evenwicht te vinden tussen beroeps- en privé-leven.

Sleutelindicator 

Q23 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 

Contextindicatoren 

Q24 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
Q25 IND20 - Loopbaanonderbreking en tijdskrediet (XLS, 35 Ko) 

Sociale dialoog en deelname van de werknemers

Ervoor zorgen dat alle werknemers worden geïnformeerd en betrokken zijn bij de evolutie van hun bedrijf en hun beroepsleven.

Geen indicatoren gedefinieerd.

Verscheidenheid en non-discriminatie

Erop toezien dat alle werknemers op dezelfde wijze worden behandeld, zonder discriminatie op basis van leeftijd, handicap, etnische afkomst, godsdienst of seksuele geaardheid.

Contextindicatoren 

Q26 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
Q27 INE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko) 
Q28 Verschil in werkzaamheidsgraad tussen personen met en zonder handicap (geen gegevens beschikbaar)

Algemene economische prestaties en productiviteit

Realiseren van hoge niveaus op gebied van arbeidsproductiviteit in alle regio’s van de Unie.

Sleutelindicator 

Q29 ING04 - Groei van de arbeidsproductiviteit (XLS, 28 Ko) 

Contextindicatoren 

Q30 ING03 - Productiviteit van de arbeid (XLS, 29 Ko) 
Q31 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens