NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indicatoren Waardig Werk

Sinds een aantal jaren werkt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aan de ontwikkeling van indicatoren omtrent “Waardig Werk” (“Decent Work”). De IAO heeft hierrond de voorbije jaren heel wat onderzoekswerk verricht, en bovendien het voorstel van indicatoren in een aantal landen concreet uitgewerkt. Door een zogenaamde “Tripartite Meeting of Experts” die plaatsvond in september 2008, werd een structuur uitgewerkt, met een lijst van statistische indicatoren enerzijds en een overzicht van informatie over het wettelijke kader die nodig is om de statistische informatie aan te vullen en te interpreteren. De bedoeling is om te komen tot een flexibel raamwerk waarbinnen landen een voor hen aangepaste indicatorenset kunnen samenstellen en opvolgen – en waarbij toch de vergelijkbaarheid tussen landen gewaarborgd blijft. In de lijst werden ook een aantal indicatoren opgenomen waarrond verder werk noodzakelijk is. In de komende tijd moeten de verschillende definities verder worden uitgewerkt. Daarnaast is het de bedoeling om voor een aantal pilootlanden (één per regio) de gegevens te verzamelen en een “decent work”-profiel op te stellen.

De voorgestelde indicatoren zijn ingedeeld in tien thema’s en vier categorieën:
M(ain indicators): de kernset van 18 indicatoren die prioriteit krijgen
A(dditional indicators): kunnen worden gebruikt waar ze zinvol en beschikbaar zijn
C(ontext information): indicatoren om de andere beter te begrijpen in hun socio-economische context
F(uture indicators): nu nog niet bruikbaar, maar moeten verder worden ontwikkeld
Daarnaast wordt er informatie over het wettelijke stelsel bij de indicatoren gevoegd.

Voor de reeks hieronder baseren we ons op de lijst zoals die door de IAO aan de 19e Internationale Conferentie van Arbeidsmarktstatistici (november-december 2008) werd voorgelegd. Dit is niet de definitieve lijst, en ook veel definities staan nog niet vast. De lijst geeft dus meer een “stand van zaken” in het debat weer, en de invulling die we hier onmiddellijk aan kunnen geven met de reeds beschikbare indicatoren van onze reeks. De lijst geeft daarmee ook een aantal pistes voor de verdere ontwikkeling van Belgische indicatoren aan.

Werkgelegenheidskansen 

M – Werkzaamheidsgraad, 15-64 jaar INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko) 
M – Werkloosheidsgraad INC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 35 Ko) 
M – Jongeren die geen onderwijs volgen en niet aan het
werk zijn, 15-24 jaar
Geen gegevens beschikbaar
M – Informele werkgelegenheid INA08 - Activiteitsgraad (XLS, 38 Ko) 
A – Activiteitsgraad, 15-64 jaar INA08 - Activiteitsgraad (XLS, 38 Ko) 
A – Jeugdwerkloosheid,15-24 jaar INQ07 - Activiteitsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 
A – Werkloosheid volgens opleidingsniveau INC03 - Werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko) 
A – Werkgelegenheid volgens arbeidsmarktstatuut Geen gegevens beschikbaar
A – Aandeel van werkzaamheden voor eigen rekening en
door meewerkende familieleden in de totale Werkgelegenheid
Geen gegevens beschikbaar
A – Aandeel loontrekkende werkgelegenheid buiten de landbouwsector Geen gegevens beschibaar
F – Onderbenutting van arbeid INL01 - Arbeidsreserve (XLS, 42 Ko) 

Gepaste lonen en productief werk 

M – Werkende armen INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 
M – Aandeel laagbetaalden (minder dan 2/3 van het mediaanuurloon) Geen gegevens beschikbaar
A – Gemiddeld uurloon in specifieke beroepen Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd
A – Gemiddelde reële lonen ING17 - Gemiddeld brutomaandloon volgens geslacht (XLS, 33 Ko) 
A – Minimumloon als percentage van het mediaanloon Geen gegevens beschikbaar
A – Index van de lonen in de industrie Geen gegevens beschikbaar
A – Werknemers die recent een opleiding gevolgd hebben (voorbije jaar / voorbije 4 weken) INF13 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 

Waardige werkuren 

M – Buitensporige arbeidsduur (meer dan 48 uur per week; “gewoonlijke arbeidsduur”) Geen gegevens beschikbaar
A – Gewoonlijke arbeidsduur (gestandaardiseerde groepen)
 
IND16 - Werkelijke, gewoonlijke en contractuele wekelijkse arbeidsduur (XLS, 37 Ko) 
A – Jaarlijkse werkuren per tewerkgestelde Geen gegevens beschikbaar
A – Tijdgerelateerde ondertewerkstelling Geen gegevens beschikbaar
F – Betaald jaarlijks verlof (te ontwikkelen door het Bureau; aanvullende indicator) Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd

Combinatie werk, familie en privéleven 

F – Asocials / ongewone werkuren hours (te ontwikkelen
door het Bureau)
Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd
F – Moederschapsbescherming (te ontwikkelen door het
Bureau; hoofdindicator)
Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd

Werk dat moet worden afgeschaft 

M – Kinderarbeid Geen gegevens beschikbaar
A – Gevaarlijke kinderarbeid Geen gegevens beschikbaar
F – Andere ergste vormen van kinderabeid Geen gegevens beschikbaar
F – Dwangarbeid Geen gegevens beschikbaar

Stabiliteit en zekerheid op het werk 

M – Stabiliteit en zekerheid op het werk (te ontwikkelen door
het Bureau)
Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd
A – Aantal en lonen van gelegenheidswerkers Geen gegevens beschikbaar
A – Gelijke kansen en behandeling op de werkplaats Geen gegevens beschikbaar
M – Beroepssegregatie volgens geslacht INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 
M – Aandeel van vrouwen in de beroepscategorieën
ISCO-88 11 en 12
Geen gegevens beschikbaar
A – Genderloonkloof INE22 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens opleidingsniveau (XLS, 32 Ko) 
A – Indicator voor de Fundamentele Principes en Rechten op
het Werk (Eliminatie van discriminatie in werkgelegenheid en beroep) (te ontwikkelen door het Bureau )
Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd
A – Maat voor discriminatie volgens ras / etniciteit / van de inlandse bevolking / van (recente) migranten / van plattelandswerkers waar relevant en beschikbaar op nationaal niveau INE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INE11 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 40 Ko) 
INE16 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INE17 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 38 Ko) 
F – Maat voor de spreiding in de beroeps- en sectorverdeling
van (recente) migranten
Geen gegevens beschikbaar
F – Maat voor de werkgelegenheid van personen met een handicap Geen gegevens beschikbaar

Veilige werkomgeving 

M – Arbeidsongevallengraad, dodelijke ongevallen
A – Arbeidsongevallengraad, niet-dodelijke ongevallen
INJ01 - Arbeidsongevallen (XLS, 39 Ko) 
A – Verloren tijd wegens arbeidsongevallen Geen gegevens beschikbaar
A – Arbeidsinspectie (inspecteurs per 10.000 tewerkgestelden) Geen gegevens beschikbaar

Sociale zekerheid 

M – Aandeel van de bevolking van 65 en ouder die een
pensioen ontvangen
Geen gegevens beschikbaar
M – Uitgaven voor de sociale zekerheid (in % van het BBP) Geen gegevens beschikbaar
A – Uitgaven aan gezondheidszorgen die niet door private huishoudens worden gefinancierd Geen gegevens beschikbaar
A – Aandeel van de bevolking dat wordt gedekt door een
(basis)gezonheidszorgenverzekering
Geen gegevens beschikbaar
F – Aandeel van de actieve bevolking dat bijdraagt aan een pensioenschema Geen gegevens beschikbaar
F – Overheidsuitgaven aan inkomenssteun op basis van de behoefte (% van het BBP) Geen gegevens beschikbaar
F – Begunstigden van inkomenssteun (% van de armen) Geen gegevens beschikbaar
F – Ziekteverlof (te ontwikkelen door het Bureau) Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd

Sociale dialoog, vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers 

M – Vakbondgraad Geen gegevens beschikbaar
M – Ondernemingen aangesloten bij een werkgeversorganisatie [graad] Geen gegevens beschikbaar
M – Dekkingsgraad van het collectief Overleg Geen gegevens beschikbaar
M – Indicator voor de Fundamentele Principes en Rechten op
het Werk (Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen) (te ontwikkelen door het Bureau
Indicator onvoldoende duidelijk gedefinieerd
A –Stakingen en lockouts / aandeel van niet-gewerkte dagen [interpretatieproblemen] Geen gegevens beschikbaar

Economische en sociale context van waardig werk 

C – Kinderen die niet naar school gaan (% volgens leeftijd) Geen gegevens beschikbaar
C – Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd dat
HIV-positief is
Geen gegevens beschikbaar
C – Arbeidsproductiviteit (BBP per tewerkgestelde persoon, niveau en toename) ING03 - Productiviteit van de arbeid (XLS, 29 Ko) 
C – Inkomensongelijkheid (percentielratio P90/P10, inkomen
of consumptie)
Geen gegevens beschikbaar
C – Inflatiegraad (CPI) Geen gegevens beschikbaar
C – Werkgelegenheid volgens sector INB06 - Verdeling werkgelegenheid over sectoren Nace (XLS, 41 Ko) 
C – Opleidingsniveau van de volwassen bevolking (alfabetiseringsgraad, aandeel van de volwassen bevolking
met een diploma van secundair onderwijs)
INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
C – Aandeel van arbeid in het BBP Geen gegevens beschikbaar
C (aanvullend) – Reëel BBP per capita in KPS$ (niveau en toename) Geen gegevens beschikbaar
C (aanvullend) – Vrouwelijk aandeel in de werkgelegenheid volgens sector INB06 - Verdeling werkgelegenheid over sectoren Nace (XLS, 41 Ko) 
C (aanvullend) – Loonongelijkheid (percentielratio P90/P10) Geen gegevens beschikbaar

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens