NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief korte termijnindicatoren - juli 2009

Nieuwsbrief korte termijnindicatoren arbeidsmarkt 

Juli 2009 

Crisis blijft arbeidsmarktindicatoren verder neerdrukken

De korte termijnindicatoren die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in juni publiceerde duidden voor de maand april op een lichte heropleving van de toestand op de arbeidsmarkt. De gegevens voor de maand mei tonen echter aan dat de vrees wordt bevestigd dat het hier niet om een structurele tendens ging. Het dieptepunt van de crisis is wellicht nog niet voorbij. 

 

Werkloosheid neemt opnieuw toe

De geharmoniseerde werkloosheid in grafiek 1 wordt door Eurostat berekend op bais van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Ten opzichte van vorige maand werden de gegevens geactualiseerd op basis van nieuwe enquêteresultaten, wat ertoe leidde dat de reeks voor België een opwaartse herziening onderging. Gezien de zeer lage werkloosheidsgraad in mei 2008 stellen we vast dat op jaarbasis de stijging 1,8 procentpunten bedraagt, ofwel een toename van het aantal werklozen met bijna één derde. 

De administratieve werkloosheid knoopt met 459.773 personen (niet-werkende werkzoekenden) opnieuw aan bij de niveaus die in februari en maart werden opgetekend. Op jaarbasis kwamen er 36.943 werkzoekenden bij, waarvan 25.620 in Vlaanderen, 7.099 in Wallonië en 4.224 in Brussel. Kijken we naar de nationaliteit, dan noteren we 31.550 bijkomende Belgische werkzoekenden, 2.488 andere EU-burgers en 2.855 niet-EU-onderdanen. Verhoudingsgewijs neemt de werkloosheid in de laatste groep op jaarbasis sterker toe (+14,0%) dan in de beide andere groepen (+8,5%). 

Grafiek 1 - Administratieve en geharmoniseerde werkloosheidsgraad (niet seizoensgezuiverd) 

Grafiek 2 - Geharmoniseerde werkloosheidsgraad in Belgë en de Eurolanden (seizoensgezuiverd) 

In grafiek 2 wordt de geharmoniseerde werkloosheid zowel in België als in het geheel van de Eurolanden op een geharmoniseerde basis voorgesteld. Hieruit blijkt duidelijk dat het omslagpunt in ons land later werd bereikt dan in de overige landen, en dat de toename van de werkloosheid bij ons ook iets trager verloopt. Dat geldt niet voor de jongerenwerkloosheid (min-24-jarigen), waarvoor de toename bij ons sneller gaat dan elders. Dat kan erop wijzen dat de maatregelen die worden ingezet om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden de arbeidsmarkt ook enigszins moeilijker toegankelijk maken voor nieuwe intreders.

  

Ook de tijdelijke werkloosheid nam in mei opnieuw toe, al gaat het wellicht minstens voor een deel ook om een (administratieve) correctie van de cijfers voor april. Van mei 2008 tot mei 2009 verdubbelde het aantal tijdelijk werkloze arbeiders nagenoeg, zodat in mei 18,6% van de personen met een arbeidersstatuut één of meer dagen tijdelijk werkloos waren (in grafiek 3). 

Het aantal bruggepensioneerden en het aantal werklozen met een vrijstelling omwille van familiale of sociale redenen neemt ondertussen nog steeds niet toe. In het tijdskrediet wordt stilaan wel een duidelijke stijging zichtbaar: het aantal mensen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking nam op jaarbasis toe met 13.684, waarvan 9.900 in Vlaanderen, 3062 in Wallonië en 722 in Brussel. 

Grafiek 3 - Administratieve werkloosheidsgraad en tijdelijke werkloosheidsgraad in België (niet seizoensgezuiverd) 

Ook heropleving interim blijkt niet duurzaam

 

Grafiek 4 - Administratieve vacaturegraad en werkloosheidsgraad

 

Nadat in april het aantal gepresteerde werkuren door interimwerkers slechts licht was afgenomen (-0,62%) werd in mei een afname van 3,40% genoteerd, zodat wellicht opnieuw enkele duizenden interimbanen verloren gingen. 

Het aantal openstaande vacatures blijft ondertussen erg stabiel, zoals in grafiek 4 kan worden vastgesteld. In Brussel wordt zelfs een stijging opgetekend. 

Na de lichte stijging in april neemt daardoor ook het aantal vacatures per werkzoekende opnieuw af (grafiek 5). Voor elke 10 beschikbare banen zijn er 60 mensen op zoek naar een job. Wanneer we per sector kijken, dan zien we dat de meeste vacatures worden genoteerd in de sector van de dienstverlening aan de bedrijven. Ook in de gezondheidszorg en de handel zijn er veel openstaande betrekkingen, al toont een vergelijking op jaarbasis (voor Vlaanderen) aan dat in de laatste sector het aantal vacatures sterk daalde. Dat is ook het geval voor de industrie, die zoals bekend relatief hard wordt getroffen door de economische crisis. 

Uit de meest recente gegevens omtrent de impact van de crisis op de totale werkgelegenheid blijkt deze vooralsnog relatief beperkt te blijven, al dateert de laatst beschikbare informatie van het eerste trimester van dit jaar. In België was toen nog 62,3% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag, tegenover 62,6% één jaar voordien. Wellicht zal ook hier de komende maanden een sterkere dalende tendens zichtbaar worden. 

 Grafiek 5 - Aantal vacatures per werkzoekende 

Banenverlies door faillissementen piekt in juni

 

  

Grafiek 6 - Aantal ontslagen als gevolg van een faillissement

 

In juni gingen 2.592 banen verloren als gevolg van een faillissement, wat zoals uit grafiek 6 blijkt meteen het hoogste aantal is sinds januari 2008. Vooral in de industrie en de administratieve diensten werd in juni een belangrijk banenverlies opgetekend. Andere collectieve sluitingen (niet in het kader van een faillissement) leidden tot het verlies van 1.054 banen in juni. 

In de loonevolutie wordt tenslotte zowel de impact van de recessie als van de zeer sterke afname van de inflatie merkbaar. In het tweede trimester van 2009 stegen de sectorale baremalonen met 3,26% op jaarbasis voor de arbeiders en met 3,02% voor de bedienden. Het trimester voordien lagen deze percentages respectievelijk nog op 4,03% en 3,77%. 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens