NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indicatoren flexicurity

In december 2007 werden door de Europese ministerraad een aantal “gezamenlijke principes voor flexicurity” vastgelegd. Volgens het tweede van deze principes berust dit concept op fundamentele pijlers:

  • flexibele en voldoende zekerheid biedende contractuele regelingen;
  • integrale strategieën voor een leven lang leren bedoeld om de aanpasbaarheid en de inzetbaarheid van de werknemers te waarborgen;
  • een actief en doeltreffend arbeidsmarktbeleid dat mensen helpt om te gaan met snelle veranderingen;
  • moderne sociale zekerheidsstelsels die toereikende inkomenssteun bieden.

Voor de monitoring en analyse van flexicurity werkte het Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO) een reeks indicatoren uit. Dit werd afgerond in juni 2009. Hiertoe werden in essentie de indicatoren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie gebruikt, die evenwel werden gestructureerd volgens de vier pijlers en waarbij telkens zowel inputindicatoren, als procesindicatoren en outputindicatoren werden geïdentificeerd. Inputindicatoren staan daarbij voor een kwantitatieve beschrijving van de reglgeving. Procesindicatoren geven weer welke groepen onderhevig zijn aan bepaalde regelgeving of in welke mate er gebruik van wordt gemaakt. Outputindicatoren beschrijven de uitkomsten; in de context van flexicurity wordt daarbij de voorkeur gegeven aan indicatoren die de mobiliteit naar en op de arbeidsmarkt beschrijven. Algemene uitkomsten (werkzaamheidsgraad…) worden niet opgenomen, omdat deze door beleid op zeer verschillende terreinen worden beïnvloed, en niet enkel door flexicuritybeleid.

Contractuele regelingen, met inbegrip van arbeidstijdregelingen

Input

21.A4 IND18 - Toegang tot flexibele arbeid (XLS, 35 Ko) 

 

Proces 

21.M2 IND14 - Werknemers met een atypische arbeidsovereenkomst (XLS, 34 Ko)
IND05 - Percentage werknemers die onvrijwillige deeltijds en-of voor bepaalde duur werken (XLS, 35 Ko)
IND06 - Onvrijwillige deeltijdarbeid als percentage van deeltijdarbeid (XLS, 31 Ko)
IND07 - Onvrijwillige deeltijdarbeid ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden (XLS, 29 Ko)
IND08 - Onvrijwillig tijdelijk werk als percentage van het totale tijdelijke werk (XLS, 32 Ko)
IND09 - Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal loontrekkenden (XLS, 32 Ko)  
21.A3 IND17 - Overuren (XLS, 36 Ko) 

 

Output

21.M1 INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko) 
21.A3 IND17 - Overuren (XLS, 36 Ko) 

 

Levenslang leren

Input 

23.M1 INF21 - Overheidsuitgaven aan onderwijs (XLS, 32 Ko) 
23.A1 INF25 - Vorming in de ondernemingen (XLS, 36 Ko) (uitgaven) 

 

Proces 

23.M4 INF10 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF11 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 38 Ko)
INF13 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF14 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 36 Ko)
INF16 - Participatiegraad van de werlozen aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
23.A2 INF25 - Vorming in de ondernemingen (XLS, 36 Ko)  

 

Output 

17.A4 INM01 - Mobiliteit volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 44 Ko) 
18.A8

INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko)
INM05 - Loopbaantraject volgens deciel - Administratieve gegevens (XLS, 37 Ko) 

23.A3 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
24.A2 INF31 - Computer skills volgens gewest en geslacht.xls (XLS, 41 Ko)
INF32 - Internet skills volgens gewest en geslacht.xls (XLS, 41 Ko)
INF33 - Computer skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF34 - Internet skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF35 - Computer skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko) 
INF36 - Internet skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko)  

 

Actief arbeidsmarktbeleid

Input 

19.A6 INR13 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid per persoon die wil werken (XLS, 38 Ko) 
19.A5 INR11 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling in percentage van het BBP (XLS, 37 Ko) 

 

Proces 

19.M2 INR04 - Activering en arbeidsmarktondersteuning (XLS, 53 Ko) 
19.M3 INR01 - Preventieve dienstverlening om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 41 Ko)
INR02 - Nieuwe start om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 40 Ko) 
19.A3 INR05 - Activering van niet-werkende werkzoekenden (XLS, 41 Ko) 

 

Output 

19.A4 INR07 - Actief arbeidsmarktbeleid - Situatie na uitstroom (XLS, 52 Ko) 
  Opvolging van deelnemers aan vormingsmaatregelen (nog niet beschikbaar)

 

Sociale zekerheid

Input 

19.A6 INR13 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid per persoon die wil werken (XLS, 38 Ko) 
19.A5 INR11 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling in percentage van het BBP (XLS, 37 Ko) 
19.M6 INI04 - Belasting op lage lonen - Lageloonval (XLS, 29 Ko) 
19.M7 INI03 - Belasting op lage lonen - Werkloosheidsvallen (XLS, 27 Ko) 

 

Proces 

19.M2 INR04 - Activering en arbeidsmarktondersteuning (XLS, 53 Ko) 

 

Output 

19.A8 INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 

 

Verzoening van werk en privéleven

Input 

18.M3 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
18.A7 Zorg voor afhankelijke ouderen (geen gegevens beschikbaar)
  Inactiviteitsval na kinderopvangkost - alleenstaande ouder met 2 kinderen (geen gegevens beschikbaar)

 

Proces 

18.A5 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 

 

Output 

18.A6 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
  Vermindering in theoretische vervanginsratio als gevolg van loopbaanonderbrekingen (geen gegevens beschikbaar)

 

Radargrafieken

De indicatoren worden samengevat in drie radargrafieken: één voor de inputindicatoren, één voor de procesindicatoren en één voor de outputindicatoren. Deze zijn voor België en voor elk van de drie gewesten beschikbaar.

GFA1 - Radargrafieken flexicurity België (PDF, 42 Ko)
GFA2 - Radargrafieken flexicurity Vlaams Gewest (PDF, 293 Ko)
GFA3 - Radargrafieken flexicurity Waals Gewest (PDF, 293 Ko)
GFA4 - Radargrafieken flexicurity Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF, 28 Ko) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens