NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inlichtingenformulier voor een afwijkingsaanvraag van het verbod op het maken of gebruiken van 2-naftylamine, 4-aminobifenyl, benzidine en 4-nitrobifenyl

Toelichting

Verbod

Het is verboden om de in onderstaande tabel vermelde chemische agentia te produceren, te vervaardigen of op het werk te gebruiken. Dit verbod geldt niet indien het chemisch agens aanwezig is in een ander chemisch agens of deel uitmaakt van een afvalproduct, mits de individuele concentratie daarin beneden volgende concentratielimiet voor vrijstelling blijft.

Einecs (1) Nr. CAS (2)
Nr.
Naam van het agens Concentratielimiet voor vrijstelling
202-080-4 91-59-8 2-naftylamine en de zouten daarvan 0,1 % w/w
202-177-1 92-67-1 4-aminobifenyl en de zouten daarvan 0,1 % w/w
202-199-1 92-87-5 benzidine en de zouten daarvan 0,1 % w/w
202-204-7 92-93-3 4-nitrobifenyl 0,1 % w/w

(1) Einecs: european Inventory of Existing Commercial Substances (Europese Inventaris van bestaande chemische handelsstoffen).

(2) CAS: chemical Abstracts Service

Verlenen van een vergunning tot afwijking op dit verbod

De minister van Werk kan afwijkingen van het bovenvermeld verbod toestaan.

De vergunning wordt slechts toegestaan in de volgende gevallen:

 1. wanneer het gaat om louter wetenschappelijk onderzoek en beproeving, met inbegrip van analyse;
 2. voor werkzaamheden die gericht zijn op de verwijdering van de chemische agentia die aanwezig zijn in de vorm van bijproducten of afvalproducten;
 3. voor de productie van de bedoelde chemische agentia voor gebruik als tussenproducten, en voor zodanig gebruik.

Bovendien moet de werkgever de nodige maatregelen treffen om de blootstelling van werknemers aan de vermelde chemische agentia te voorkomen door de productie en het vroegst mogelijke gebruik van deze chemische agentia als tussenproducten in één gesloten systeem te laten plaatsvinden. De chemische agentia mogen slechts uit het gesloten systeem worden genomen voor zover dat nodig is voor de controle op het proces of voor het onderhoud van het systeem.

Overdracht van de vergunning

De vergunningen tot afwijkingen van het verbod worden individueel verleend en zijn slechts overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

 • de gebruiksomstandigheden blijven onveranderd;
   
 • de overdracht wordt gemeld aan de Minister van Werk en gaat vergezeld van een afschrift van de notulen van de vergadering van het Comité waarin het advies omtrent deze overdracht werd ingewonnen en van een geschreven advies van de bevoegde preventieadviseur;
   
 • het gunstig advies van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Aanvraag van de vergunning

Voor het aanvragen van een afwijking dient de werkgever de volgende gegevens aan de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid te bezorgen:

 1. de reden voor het verzoek om afwijking;
 2. de per jaar te gebruiken hoeveelheden van het chemische agens;
 3. de betrokken werkzaamheden of reacties of processen;
 4. het aantal werknemers dat waarschijnlijk betrokken is;
 5. de geplande voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de betrokken werknemers;
 6. de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om blootstelling van de werknemers te voorkomen;
 7. het advies van het Comité en van de bevoegde preventieadviseur.

De werkgever vraagt de afwijking aan door het daarvoor bestemde inlichtingenformulier in te vullen en het aan de Algemene Directie te bezorgen. De aanvraag kan gedaan worden aan de hand van een elektronisch formulier (DOC, 110 KB), dat kan worden gedownload en ingevuld. Vervolgens kan het per mail naar “hua@werk.belgie.be” worden verstuurd. Wie het formulier wil afprinten en met de hand invullen kan het dan per post naar het volgend adres sturen:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
 

Regelgeving

Artikelen VI.1-29 tot VI.1-31 en bijlage VI.1-3 van de codex over het welzijn op het werk titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (PDF, 310 KB)  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens