NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Vooraleer de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia opgenomen in de bijlage VI.1-1. A van de codex over het welzijn op het werk vast te stellen, wordt een publieke raadpleging georganiseerd.

Deze raadpleging en de modaliteiten voor het indienen van een eventueel bezwaar geschieden overeenkomstig de raadplegingsprocedure (PDF, 34 KB).

De vierde publieke raadplegingsprocedure is gestart op 2 mei 2017. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2017/164 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, en een verdere actualisering van de huidige grenswaardenlijst gebaseerd op de aanpassingen van de ACGIH van 2009 tot en met 2016.

Er werden 2 lijsten voorgelegd:

Bezwaren tegen individuele grenswaarden konden worden ingediend tot 1 september 2017. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, konden worden ingediend tot 1 december 2017.

De vijfde raadplegingsprocedure is gestart op 14 november 2018. Deze procedure beoogt:

  • de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
  • de mogelijkheid tot aanpassing van de grenswaarde van benzeen, uitgaande het RAC criteriumdocument van 9 maart 2018 (ECHA/RAC/O-000000-1412-86-187/F).
  • de verdere behandeling van de stoffen ethyleenimine, vanadium pentoxide, cresol, talk en pentachloorfenol, waarvoor in de tijdens de vierde raadplegingsprocedure ingediende bezwaardossiers een lagere grenswaarde werd gevraagd.

Er wordt één lijst voorgelegd: lijst van aanpassingen van bestaande grenswaarden (ter aanpassing van bijlage VI.1-1. A van de codex) (PDF, 33 KB)

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2019. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2019 .

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens