NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitleg bij de inhoud van de toetredingsakte tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

De toetredingsaktes die sedert 1 april 2011 op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO worden neergelegd moeten worden opgemaakt overeenkomstig een verplicht model beschikbaar op deze site.

Dit model kan online ingevuld worden. Vervolgens dient dit model uitgeprint te worden en voorzien van een originele handtekening opgestuurd te worden naar de griffie met het oog op de neerlegging ervan.
LET OP: de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan moet neergelegd worden op de griffie voordat 1/3de van de referteperiode verstreken is!

De toetredingsakte en het toekenningsplan maken deel uit van eenzelfde document. Voor meer informatie betreffende hetgeen in het toekenningsplan moet vermeld worden, zie gedetailleerde nota betreffende het toekenningsplan. Naast het toekenningsplan moet de toetredingsakte volgende vermeldingen bevatten:

1° het identificatienummer (KBO-nummer) van de onderneming;

2° de naam van de onderneming;

3° het adres van de onderneming;

4° de identiteit van de persoon die de onderneming vertegenwoordigt (naam, voornaam en hoedanigheid);

5° het nummer of de nummers van de voor de betrokken werknemers bevoegde paritaire comités;

6° de geldigheidsduur van de toetredingsakte voor bepaalde tijd of de wijze en termijn van opzegging van de toetredingsakte voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met verlengingsbeding;

7° de datum van inwerkingtreding indien de toetredingsakte niet in werking treedt op de datum waarop ze wordt ondertekend;

8° de datum waarop de toetredingsakte werd ondertekend;

9° de originele handtekening van de personen die overeenkomstig de bepaling onder 4° bevoegd zijn te tekenen;

10° in voorkomend geval de vermelding dat een bestaand stelsel van resultaatsgebonden voordelen werd omgezet en dat het omgezette stelsel bij de toetredingsakte is gevoegd;

11° de verklaring dat er in de onderneming al dan niet een vakbondsafvaardiging bestaat voor de betrokken werknemers voor wie het voordeel wordt ingevoerd; indien er een vakbondsafvaardiging bestaat, dient het toekenningsplan bij collectieve arbeidsovereenkomst te worden ingevoerd;

12° de verklaring op erewoord dat er al dan niet opmerkingen werden gemaakt in het register en dat het register werd bezorgd aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten; indien er opmerkingen werden gemaakt, de verklaring op erewoord volgens welke de uiteenlopende standpunten werden verzoend.

Sedert 1 april 2011 levert de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten niet langer een ontvangstbewijs af naar aanleiding van het overmaken van het opmerkingenregister. Het ontvangstbewijs is vervangen door bovenvermelde verklaring op erewoord;

13° de verklaring dat er al dan niet een preventieplan in de onderneming bestaat.

Deze verklaring dient enkel opgenomen te worden indien het toekenningsplan doelstellingen bevat met betrekking tot de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen of de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of verloren dagen als gevolg van dergelijke ongevallen.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens