NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitleg bij de inhoud van de CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

De CAO’s die sedert 1 april 2011 op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO worden neergelegd moeten worden opgemaakt overeenkomstig een verplicht model beschikbaar op deze site.

Dit model kan online ingevuld worden. Vervolgens dient dit model uitgeprint te worden en voorzien van een originele handtekening opgestuurd te worden naar de griffie met het oog op de neerlegging ervan.
LET OP: de CAO met inbegrip van het toekenningsplan moet neergelegd worden op de griffie voordat 1/3de van de referteperiode verstreken is!

Het toekenningsplan is opgenomen in de CAO. Voor meer informatie betreffende hetgeen in het toekenningsplan moet vermeld worden, zie gedetailleerde nota betreffende het toekenningsplan.

Naast dit plan moet de CAO volgende vermeldingen bevatten:

1° het identificatienummer (KBO-nummer) van de onderneming en de vestigingseenheidsnummers van de entiteiten waar de overeenkomst van toepassing is (in de gevallen dat de onderneming of de ondernemingen uit meerdere zelfstandige entiteiten bestaat);

2° de naam van de onderneming;

3° het adres van de onderneming;

4° de identiteit van de persoon die de onderneming vertegenwoordigt (naam, voornaam en hoedanigheid);

5° het nummer of de nummers van de voor de betrokken werknemers bevoegde paritaire comités;

6° De naam (of namen) van de werknemersorganisatie(s) die de CAO ondertekent (ondertekenen);

7° het adres van deze organisatie(s);

8° de identiteit van de personen die de organisatie(s) vertegenwoordigen (naam, voornaam en hoedanigheid);

9° in voorkomend geval de vermelding dat een bestaand stelsel van resultaatsgebonden voordelen werd omgezet en dat het omgezette stelsel bij de toetredingsakte is gevoegd;

10° de verklaring dat er al dan niet een preventieplan in de onderneming bestaat.

Deze verklaring dient enkel opgenomen te worden indien het toekenningsplan doelstellingen bevat met betrekking tot de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen of de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of verloren dagen als gevolg van dergelijke ongevallen.

11° de datum van inwerkingtreding van de CAO;

12° de geldigheidsduur van de CAO, alsook de wijze en termijn van opzegging van de CAO voor onbepaalde tijd of van de CAO voor bepaalde tijd met verlengingsbeding;

13° de datum en de plaats waar de CAO wordt ondertekend;

14° de originele handtekening van de personen die overeenkomstig de bepalingen onder 4° en 8° bevoegd zijn te tekenen.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens