NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aandachtspunten voor indienen toetredingsakte niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

1. Gebruik het modelformulier van toetredingsakte

 • De toetredingsakte moet door de werkgever worden opgesteld. 
 • Het is verplicht om het modelformulier van toetredingsakte te gebruiken. 
  • Het model kan gedownload worden en zit als bijlage 2 bij CAO 90. 
  • Alle vakken en rubrieken moeten ingevuld zijn. 
   
 • Aktes die niet worden opgesteld in het verplichte model worden niet aanvaard.  

 

2. Stuur de originele akte (geen kopie) naar het adres dat op het model wordt vermeld

 • Leg de akte neer bij: De Griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  
 • Adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.  
 • U kan de akte:
  • (aangetekend) opsturen  
  • persoonlijk komen neerleggen op weekdagen tussen 9-12u en 14-16u 
   
 • Pas de deadline voor neerlegging correct toe:
  • De akte moet neergelegd zijn op de griffie voordat een derde van de referteperiode waarin de doelstellingen moeten worden behaald, is verstreken. 
   
 • Let op: de datum van ontvangst telt, niet de datum waarop de akte werd verzonden. 

 

3. Onderteken de toetredingsakte en vermeld naam en functie

 • Enkel ondertekende (best niet in zwarte inkt) toetredingsaktes worden aanvaard.  
 • Een handtekening in opdracht is niet toegelaten. Ofwel tekent de persoon voor wie de naam vermeld staat, ofwel worden de naam en functie van de persoon die tekent, vermeld. 
 • Kleurenkopieën of niet ondertekende modellen worden niet aanvaard. 

 

4. Vermeld het aantal betrokken werknemers in artikel 1 (exact getal)

 • Vermeld het exacte aantal betrokken werknemers op het ogenblik van de opmaak van het plan.  

5. Vermeld het bevoegde paritaire (sub)comité correct op pagina 1

 • Enkel de nummering van de paritaire (sub)comités vermeld in de officiële lijst komen in aanmerking. 
 • Andere subnummers worden niet toegestaan. 

6. Omschrijf de collectieve doelstellingen duidelijk

 • Wees concreet en objectief:
  • Gebruik concrete streefcijfers. Enkel zo kan worden nagaan of de doelstellingen objectief meetbaar en verifieerbaar zijn.  
  • Verwijzingen naar “KPI’s” die moeten behaald worden, zonder dat er vastgelegd wordt wat er concreet moet behaald worden, wordt niet toegelaten. 
  • Slecht voorbeeld: ‘De gebudgetteerde omzet dient behaald te worden.’  Hier kan niet nagegaan worden welke omzet er concreet dient behaald te worden. 
  • Goed voorbeeld: ‘Tijdens de referteperiode dient een omzet van 1 miljoen EUR behaald te worden.’ 
   
 • In het plan mogen géén individuele doelstellingen opgenomen worden. 

 

7. De referteperiode duurt minstens 3 maanden

 • De periode waarin de doelstellingen moeten behaald worden moet ten minste drie maanden bedragen.  
 • Plannen die doelstellingen bevatten met een dagelijks, wekelijks of maandelijks karakter, worden niet goedgekeurd.  
 • Niet toegestaan: een referteperiode vastleggen die minstens 3 maanden bedraagt en vervolgens bepalen dat er bvb. elke week een omzet van 10.000 EUR moet behaald worden. Er zou dan moeten staan dat er tijdens de referteperiode een omzet van 500.000 EUR moet behaald worden. 

 

8. Pas de referteperiode correct toe: 1 kwartaaldoelstelling is gelijk aan 1 referteperiode

 • De referteperiode is: 
  • de periode waarover de werknemers beschikken om de collectieve doelstellingen te verwezenlijken. 
   
 • Kwartaaldoelstellingen in een plan worden beschouwd als aparte referteperiodes van telkens 3 maanden.  
 • Gevolgen:  
  • deadline van de neerlegging: voordat 1/3de van het eerste kwartaal is verstreken i.p.v. vóór 30 april 
  • duur van een eventuele anciënniteitsvoorwaarde: ten hoogste 1,5 maanden i.p.v. 6 maanden 
  • een bonusplan met kwartaaldoelstelling die loopt van 1 januari tot en met 31 maart moet dus neergelegd worden voor eind januari. 

Kan niet:

 • Kwartaaldoelstellingen vastleggen, maar als referteperiode verwijzen naar een kalenderjaar en de toetredingsakte bijgevolg neerleggen op 30 april. 
 • De eerste kwartaaldoelstelling heeft dan geen onzeker karakter meer! Op 31 maart weet de werkgever immers al wat er werd behaald, terwijl hij de toetredingsakte maar op 30 april zal neerleggen. 

 

9. Vermeld de methode van follow-up


Het toekenningsplan moet een methode van follow-up vermelden.  

 • Deze procedure toont aan hoe de werknemers zullen ingelicht worden over de evolutie van de resultaten tijdens de referteperiode.  
 • Doel: de werknemers tijdens de referteperiode op geregelde tijdstippen inlichten over de stand van zaken van de resultaten. 
 • Zo weten de werknemers welke inspanningen er nog moeten geleverd worden om de doelstellingen te behalen. 

 

10. Omschrijf op welke objectieve wijze er wordt nagegaan of de doelstellingen werden behaald


Een controleprocedure is de procedure die toelaat de resultaten te verifiëren. 
 • Enkel vermelden dat “de behaalde resultaten zullen gecontroleerd worden door de zaakvoerder” is niet voldoende.  
 • Het oordeel over het al dan niet behalen van de collectieve doelstellingen mag niet afhankelijk zijn van één persoon. 
 • In de controleprocedure wordt uitgelegd welke onafhankelijke instantie (bv. de bedrijfsrevisor) of op basis van welke (officiële) documenten (bv. boekhouding, verkoopfacturen, aanwezigheidslijsten, enz.) er wordt nagegaan of de doelstellingen al dan niet behaald werden.  
 • De bevoegde inspectiediensten kunnen deze gegevens opvragen. Enkel zo kan aangetoond worden dat de bonussen terecht werden toegekend aan de betrokken werknemers. 

 

11. Omschrijf correct de uitgesloten categorieën van werknemers


3 categorieën werknemers kunnen worden uitgesloten:
 • werknemers die de onderneming hebben verlaten vóór het einde van de referteperiode door een ontslag om dringende reden 
 • werknemers die de onderneming hebben verlaten vóór het einde van de referteperiode door een ontslagneming door de werknemer zelf 
 • werknemers wiens anciënniteit in de onderneming niet minstens de helft van de referteperiode bedraagt. 
  • Opgelet: anciënniteitsvoorwaarde in de onderneming is niet hetzelfde als een aanwezigheidsvoorwaarde tijdens de referteperiode 
  • De anciënniteitsvoorwaarde wordt aan het einde van de referteperiode onderzocht en houdt rekening met alle vorige opeenvolgende overeenkomsten in de onderneming 
   

Meer info:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens