NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2016 - Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten

Hoofdthema

Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten

Subthema

De FOD WASO beseft dat het momenteel moeilijk is om na te gaan welke werknemer in Begië aan welk gevaarlijk product wordt blootgesteld en vooral wat het belang is van blootstelling aan deze producten, zowel wat de duur als de amplitude aangaat. Onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden stellen gebruikelijk slechts een vraag in verband met de blootstelling aan gevaarlijke producten. Zo wordt bijvoorbeeld in het Europees onderzoek van Eurofound (EWCS 2015), de vraag geformuleerd als volgt : in welke mate wordt u tijdens uw werk blootgesteld aan of komt u in contact met of moet u chemische producten of stoffen hanteren.

Bij het gezondheidstoezicht moeten de arbeidsgeneesheer in kaart brengen aan welke stoffen de werknemer wordt blootgesteld, maar zonder dat hij zicht heeft op de duur en de mate van blootstelling. De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) beschikken over gegevensbanken op basis van de codering van hun geneesheren. Wij beseffen echter dat die gegevens weinig bruikbaar zijn m.b.t. de vorm waarin wij ze ontvangen als wat de inhoud aangaat. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) van de de grote ondernemingen moeten beter op de hoogte zijn van de gegevens over de gebruikte stoffen en over de blootstelling eraan.

In Frankrijk worden zogenaamde SUMER onderzoeken gevoerd in samenwerking met de arbeidsgeneesheren om met meer juistheid te bepalen in welke mate de werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen worden blootgesteld.

Op internationaal niveau zijn er ongetwijfeld gegevensbanken beschikbaar met informatie over het type blootstelling van de werknemers in bepaalde sectoren of in bepaalde beroepen. In de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) zijn de gebruikte gevaarlijke stoffen en de blootstelling eraan hoogstwaarschijnlijk gelijkaardig voor de sectoren en/of welbepaalde functies.

Via dit onderzoek willen we een beter beeld krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan deze gevaarlijke chemische producten, en ook nagaan hoe de reeds bestaande gegevens beter geëxploiteerd kunnen worden en adviezen formuleren ten behoeve van de KMO’s.

Timing

2016-2018

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Lode Godderis, KuLeuven
Dr Dorina Rusu, Ulg
Prof. dr. Lutgart Braeckman, UGent
Prof. dr. Antoon De Schryver, UAntwerpen

Onderzoeksopzet

Doelstellingen

 1. Overzicht van de vakliteratuur:
  • om de balans op te maken van de in België beschikbare gegevens over de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen;
  • om de balans op te maken van de behoeften inzake kennis over deze blootstelling;
  • om eventueel fiches op te maken die per beroep of per sector vermelden aan welke stoffen de werknemers worden blootgesteld en in welke mate (duur en amplitude van blootstelling). 
   
 2. Analyseren van de gegevens beschikbaar in de EDPB’s en de IDPB’s
  • om hun kwaliteit en bruikbaarheid te evalueren, met name op basis van bijlage 1 van het model van verslag van de EDPB (KB van 9 juni 2010);
  • om aan te geven hoe deze gegevens geëxploiteerd kunnen worden;
  • om aanbevelingen aan te reiken om de kwaliteit en bruikbaarheid ervan te verbeteren. 
   
 3. Informatie verzamelen via een onderzoek in de ondernemingen
  • om in de Belgische ondernemingen ongeacht hun omvang de blootstelling van de werknemers aan gevaarlijke chemische producten te bepalen;
  • om deze blootstelling te bepalen in termen van types van gevaarlijke chemische stoffen, duur of frequentie van blootstelling en blootstellingsgraad.

   De types producten omvatten de volgende hoofdcategorieën:
   • Chemische agentia
    • kankerverwekkende stoffen
    • mutagene stoffen
    • teratogene stoffen
    • schadelijke stoffen
    • irriterende stoffen
    • giftige stoffen
    • explosieve stoffen
    • brandbare stoffen
     
   • Biologische agentia
    • vaccins tegen Hepatitis A
    •  vaccins tegen Hepatitis B
    •  vaccins tegen Waterpokken
    •  vaccins tegen Griep
    •  vaccins tegen tetanos
    •  …
     
   •  Stof en vezels
    •  asbestvezels
    •  man-made minerale vezels
    •  fijn stof en nano-deeltjes
    •  …

Het onderzoek moet het gehele Belgische grondgebied beslagen.

De genderdimensie moet in rekening worden gebracht tijdens alle fasen van het onderzoek.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites