De gevolgen van de Brexit op het arbeidsrecht

Het Verenigd Koninkrijk nam de beslissing om de Europese Unie te verlaten. Deze beslissing zal een belangrijke impact hebben op het Verenigd Koninkrijk en zijn burgers, maar daar houdt het niet bij op. Ook voor Europese burgers die in het verenigd Koninkrijk wonen of werken zijn er gevolgen, evenals voor bedrijven die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk handel drijven of economische activiteiten uitoefenen.

In deze rubriek willen we de werknemers en de werkgevers informeren over de gevolgen van de brexit die verband houden met het arbeidsrecht.

Inhoud

Nadat een meerderheid van zijn inwoners zich in een referendum in die zin had uitgesproken, heeft het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 officieel meegedeeld aan de Europese Unie dat het land de intentie heeft om de Europese Unie te verlaten. Met deze officiële mededeling heeft het Verenigd Koninkrijk een onomkeerbaar proces ingezet dat ertoe zal leiden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten waardoor het Europees recht niet meer van toepassing zal zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Europese burgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook voor de Britten die in een Europese lidstaat verblijven. Het heeft ook een belangrijke impact voor de bedrijven aangezien door de brexit het Verenigd Koninkrijk ook geen deel meer zal uitmaken van de interne markt.

In principe had het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 30 maart 2019 de Europese Unie verlaten. Gelet op de moeilijkheden in het Verenigd Koninkrijk om het terugtrekkingsakkoord goed te keuren door het parlement, is de onderhandelstermijn diverse malen uitgesteld. Er is nu tijd gegeven tot 1 februari 2020.

In principe kunnen zich twee scenario’s voordoen.

Op 25 november 2018 sloten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een ontwerp van terugtrekkingsakkoord.  Dit akkoord werd op 18 oktober 2019 aangepast. Indien het Europees Parlement en het parlement van het Verenigd Koninkrijk dit akkoord goedkeuren, dan vindt de brexit plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring. Het terugtrekkingsakkoord treedt dan in werking.

Indien de parlementen het akkoord niet goedkeuren vóór 1 februari 2020 dan vindt de brexit plaats op 1 februari 2020. Het terugtrekkingsakkoord zal dan niet in werking treden en men spreekt in dit geval van een no-dealbrexit. De Europese Unie en de lidstaten, waaronder België, hebben maatregelen voorbereid om de gevolgen van zo een no-dealbrexit in de mate van het mogelijke op te vangen.

Andere scenario’s, zoals bijvoorbeeld een nieuwe verlenging van de onderhandelingstermijn, blijven ook mogelijk.

Veel informatie over de brexit is te vinden op de website van de fod Economie, waaronder een brexit impact-scan en een rubriek vragen en antwoorden.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit

U vindt meer informatie over de stand van zaken van de Brexit en de gevolgen ervan voor België, evenals informatie over de rechten van de burgers, het recht op verblijf en op sociale zekerheid, inclusief een link naar de websites van de bevoegde overheidsinstanties op de site https://www.belgium.be/nl/brexit.

U vindt er ook informatie voor de ondernemingen, ondermeer een link naar "Brexit impact scan", evenals informatie over de implicaties op vlak van arbeidsrecht.